Odpowiedzialna postawa wobec środowiska naturalnego

Szacunek oraz odpowiedzialna postawa KGHM Polska Miedź S.A. wobec środowiska to kluczowy element Strategii Biznesowej Spółki i wspierającej jej Strategii CSR. Polityka środowiskowa potwierdza troskę o zrównoważony rozwój, kondycję zasobów naturalnych i obszary, na których prowadzimy działalność. Podejmujemy szereg działań w zakresie ograniczania stopnia oddziaływania na otoczenie zewnętrzne, a minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem jest priorytetem naszej Firmy.

Polityka środowiskowa

Dbałość o środowisko naturalne jest również połączona z naszym modelem biznesowym, w którym poprzez wszystkie tworzące go segmenty – od eksploracji po rekultywację – stosujemy standardy, które zapewniają bezpieczne i przyjazne dla środowiska prowadzenie działalności.

Główne założenia naszej Polityki środowiskowej:
 • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska,
 • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb oraz możliwości,
 • rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów zagospodarowanych w ogólnym ich bilansie,
 • bieżącą współpracę ze społecznością i władzami lokalnymi na rzecz środowiska,
 • współpracę na szczeblu Ministerstwa Środowiska we wdrażaniu polityki ekologicznej kraju,
 • współpracę przy tworzeniu dokumentu referencyjnego BAT (ang. Best Available Techniques) dla przemysłu metali nieżelaznych,
 • współpracę z europejskim przemysłem wydobywczym i przemysłem metali nieżelaznych w ramach organizacji branżowych przy opracowaniu dokumentów unijnych dotyczących ochrony środowiska.

Jako firma działająca w sposób odpowiedzialny społecznie nie możemy i nie chcemy uchylać się od odpowiedzialności za stan środowiska. Wydobywanie rud miedzi, a następnie jej przerób na wszystkich etapach produkcji jest nierozłącznie związane z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska naturalnego. Przestrzeganie rygorystycznych norm wynikających z prawa możliwe jest dzięki systematycznej modernizacji istniejących instalacji oraz budowie nowych zmniejszających oddziaływanie na środowisko.

W kolejnych oddziałach, tj. HM Legnica, HM Głogów, HM Cedynia, ZH i ZWR, w 2016 r. rozpoczęliśmy prace mające na celu dostosowanie istniejących systemów zarządzania do wymagań nowych norm, w tym zarządzania środowiskowego według ISO 14001:2015.


Wskaźniki GRI:

W roku 2016 Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych 1 017 mln PLN, w tym największe wydatki – w wysokości 585 mln PLN – poniesiono na Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I.

DOBRE PRAKTYKI

Zgodnie z porozumieniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, zawartym w 2013 r. pomiędzy zarządem Powiatu Głogowskiego a zarządem KGHM Polska Miedź S.A., przeprowadzono w 2016 r. akcję wapnowania gleb na terenie wiejskiej gminy Głogów. Uchwałą zarządu KGHM Polska Miedź S.A. przekazano wiejskiej gminie Głogów środki finansowe, które pozwoliły na zwapnowanie gleb użytkowanych rolniczo na powierzchni 786 ha.

Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym KGHM Polska Miedź S.A.

Celem programu jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia Miedziowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez realizację takich zadań, jak:

 • wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne do górskich lub nadmorskich uzdrowisk w ramach zielonych szkół,
 • całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie,
 • badania monitorujące obecność ołowiu we krwi,
 • edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowia.

Wśród dowodów potwierdzających skuteczność inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego oraz mniejszą uciążliwość prowadzonych przez nas działań jest spadek liczby skarg kierowanych pod naszym adresem. Szczegółowe dane prezentujemy w załączonej tabeli.

Wskaźniki GRI:

Liczba skarg związanych z oddziaływaniem KGHM Polska Miedź S.A. na środowisko

Skargi
2016
2015
Łączna liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko, zgłoszonych w okresie raportowania w formalnym procesie zgłaszania skarg
16
53
Liczba zgłoszonych spraw, które zostały rozwiązane
16
53
Zgłoszenia mieszkańców dotyczące szkód górniczych
8
10
Uciążliwość zapachowa emisji substancji z szybu SG-2 Zakładów Polkowice-Sieroszowice
4
11
Uciążliwość emisji hałasu w związku z pracą szybu SW-3 Zakładów Polkowice-Sieroszowice
1
1

Źródło: KGHM

Regulacja BAT

W KGHM Polska Miedź S.A. eksploatowanych jest 10 instalacji, które − zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska – wymagają pozwolenia zintegrowanego. W związku z wejściem w życie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1032 w sprawie ustanowienia konkluzji BAT w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych wykonaliśmy przeglądy posiadanych pozwoleń zintegrowanych pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.

Instalacje hutnicze należące do KGHM podlegają ciągłym udoskonaleniom. Niezbędne inwestycje wynikają m.in. z wymagań ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Konsekwentnie prowadzone inwestycje w systemy zatrzymujące lub filtrujące szkodliwe substancje dały imponujące rezultaty.
W latach 80. gazy z pieca szybowego były kierowane do 80-metrowego komina przez suchą oczyszczalnię gazów, a emisja pyłów do atmosfery wynosiła 14–16 tys. ton rocznie, obecnie emisja utrzymuje się na poziomie 5–6 ton.

W 2016 r. uruchomiliśmy nowo wybudowany ciąg technologiczny pieca zawiesinowego w HM Głogów I, będący składową kompleksowego Programu Modernizacji Pirometalurgii. Główne modyfikacje i usprawnienia w ramach tego projektu polegały na zmianie technologii przetopu koncentratów w piecach szybowych na nowoczesną technologię pieca zawiesinowego, która zgodnie z konkluzjami BAT zapewnia efektywne zużycie energii w pierwotnej produkcji miedzi. Piec zawiesinowy ogranicza dodatkowo emisje rozproszone z procesu konwertowania kamienia. 

HM Głogów, jako jedna z najnowocześniejszych hut w Unii Europejskiej, spełnia wymogi ochrony środowiska zarówno według norm polskich, jak i standardów europejskich, co potwierdzają odpowiednie decyzje i pozwolenia. Na terenie byłej strefy ochronnej huty utworzono ok. 911 ha terenów leśnych, a na obszarze ok. 605 ha powstał użytek ekologiczny Łęgi Głogowskie, na którym żyje wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

KGHM Metraco uzyskało w 2016 r. patent na sposób utylizacji masy odpadów baterii Zn-C i Zn-Mn pozostałej po wydzieleniu frakcji ferromagnetycznej. Zużyte baterie oprócz składników użytecznych zawierają wiele substancji groźnych dla środowiska: kadm, ołów, rtęć oraz zanieczyszczone elektrolitami grafit, krzemionkę czy tworzywa sztuczne. Do tej pory żadna firma w Polsce nie dysponowała kompletną technologią przeróbki zużytych ogniw.

Woda w procesie produkcji miedzi

Woda to ważny składnik procesu produkcji miedzi. Jest wykorzystywana m.in. podczas wzbogacania rudy (flotacji), hydrotransportu odpadów, a także w ciągu technologicznym w hutach. Najwięcej wody wykorzystuje się podczas flotacji, czyli wypłukiwania rudy z urobku. Łączne zużycie wody w samych tylko polskich spółkach KGHM przekracza 20 mln m3. Właśnie dlatego stanowi dla nas bardzo cenny surowiec.

KGHM dba, aby swoją działalnością nie naruszać jakości lokalnych zasobów wód.

Do procesu flotacji w Polsce używana jest głównie woda pochodząca z odwodnienia kopalń. Krąży ona następnie w obiegu zamkniętym pomiędzy Zakładami Wzbogacania Rud a Obiektem Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. W każdym ze swoich zakładów prowadzimy zarazem zaawansowane technologicznie oczyszczanie ścieków. Nie dopuszczamy również, aby woda pochodząca z procesu produkcji przedostała się do wód powierzchniowych czy też doprowadziła do zanieczyszczeń wód gruntowych.

Każdej minuty na powierzchnię wypompowujemy 60 m3 wody dołowej. Przez sześć lat – dzięki innowacjom − osiągnęliśmy 35-procentowy spadek energochłonności w procesie pompowania wody przemysłowej.

Łączny pobór wody według źródła

Rok
Dopływ wody z górotworu w m3/rok
Całkowita ilość wypompowywanej wody w m3/rok
Oddział ZG Rudna
2016
1 099 932
4 935 074
2015
1 052 073
4 299 592
Oddział ZG Lubin
2016
6 762 977
8 120 621
2015
7 342 595
8 380 012
Oddział ZG Polkowice-Sieroszowice
2016
14 562 115
12 161 714
2015
15 689 946
13 674 023

Źródło: KGHM

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most jest jedynym miejscem deponowania odpadów z flotacji rud miedzi pochodzących ze wszystkich Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. To jeden z najlepiej monitorowanych, także pod względem ochrony środowiska naturalnego, tego typu obiekt na świecie, o czym świadczy m.in. licząca aż 500 punktów badawczych geodezyjna sieć obserwacyjna, wykorzystywana do badań deformacji korony i przedpola zbiornika. 

Nadmiar wody w zbiorniku Żelazny Most jest zrzucany metodą hydrotechniczną (okresowo) do Odry. Proces ten został opracowany i wdrożony we współpracy z jednostkami naukowymi oraz zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne. Z prowadzonych badań wynika, że zrzut wód kopalniano-technologicznych do Odry nie wywołuje zmian wpływających na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

Woda w procesach technologicznych w KGHM

1. Pozyskujemy

Szacunek oraz odpowiedzialna postawa KGHM Polska Miedź S.A. wobec środowiska naturalnego to kluczowy element naszej strategii bizni związanych z funkcjonowaniem jest priorytetem naszej firmy.


 Zakłady Górnicze

Wody ujmowane w ramach odwadniania Zakładów Górniczych wykorzystywane są w procesach technologicznych, w czególności:

- do wykonywania podsadzki hydraulicznej,
- do przepłuczki w urządzeniach wiertniczych,
- w sieci rurociągów przeciwpożarowych.

 Energetyka sp. z o.o.

Spółka zarządza wodą przeznaczoną do celów socjalno-bytowych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

- zarządzanie ujęciami wody,
- odbiera ścieki


2. Wykorzystujemy

Woda bierze udział w wielu procesach technologicznych, z których najważniejszym jest wzbogacanie rud.

   Zakłady Wzbogacania Rud 

Oddział ZWR wykorzystuje wodę w procesie wzbogacania rud. Tutaj ma miejsce:

- mielenie i klasyfikowanie urobku z kopalni,
- flotacja,
- odwadnianie koncentratu (zagęszczanie, filtrowanie i suszenie)

Następnie koncentrat wysyłany jest do hut a odpady poflotacyjne są deponowane na Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych “Żelazny Most”.

 Zakład hydrotechniczny

Oddział jest odpowiedzialny za:
- zarządzanie środowiskowe,
- gospodarkę wodną technologiczną,
- gospodarkę ściekami i osadami ściekowymi,
- zrzut nadmiaru wody do Odry.

 Cuprum Sp. z o.o. - CBR

Spółka prowadzi, na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A., monitoring wód podziemnych i powierzchniowych.

   CBJ Sp. z o.o. 

Na wszystkich etapach procesu kontrolowane są jakość skład wody. Odpowiada za to spółka Centrum Badań Jakości.

Opłaty środowiskowe

Łączne opłaty za korzystanie ze środowiska, poniesione przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r., wyniosły 24 mln PLN. Wysokość uiszczonych opłat była o ponad 7 mln PLN niższa niż w roku 2015. Do obniżenia opłat przyczyniło się wdrożenie w 2016 r. w kopalniach systemu monitoringu ładunku chlorków i siarczanów, który pozwala wyliczyć opłatę za zrzut wód nadosadowych z Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most pomniejszoną o zmierzone ładunki chlorków i siarczanów wypompowanych z kopalń. 

Najwyższe opłaty w 2016 r. uiściliśmy za ładunki zanieczyszczeń zrzucanych w wodach nadosadowych OUOW Żelazny Most - 14 mln PLN. Kolejną pozycją kosztową jest opłata za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w wysokości 6 mln PLN. 

Wśród spółek zależnych największy wpływ na środowisko miała działalność prowadzona przez Energetyka Sp. z o.o. W związku z tym w 2016 r. Spółka poniosła najwyższe opłaty środowiskowe, które wyniosły niemal 3 mln PLN i dotyczyły głównie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków (ponad 2 mln PLN) oraz za emisję zanieczyszczeń do powietrza (0,7 mln PLN). W trosce o zrównoważony rozwój Spółka zakończyła w roku 2016 modernizację kotła rusztowego nr 1 w elektrociepłowni E1-Lubin w technologii ścian szczelnych, polegającą na zwiększeniu mocy cieplnej i sprawności urządzenia, a także sprawności układów odpylania do poziomu 20 mg/m3.

Wskaźniki GRI:

W 2016 r. łączna wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska nałożona na krajowe spółki KGHM Polska Miedź S.A. zmniejszyła się. W 2016 r. wyniosła 202 858 PLN, a w 2015 − 333 851 PLN.

Wskaźniki GRI:

W Ajax w 2016 r. odbył się proces dotyczący etapu oceny technicznej dotyczącej oceny środowiska Environmental Assessment. Raport końcowy został zaakceptowany przez rząd i zostanie udostępniony w 2017 r.

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Recykling miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. poprawia efektywność naszej działalności poprzez zmniejszenie wskaźników zużycia energii, zmniejszenie emisji oraz ograniczenie ilości odpadów. Dodatkowo ze względu na skalę produkcji w swojej działalności uwzględniamy konieczność minimalizacji odpadów oraz wykorzystania wsadów wtórnych. 

W wyniku rocznego przerobu 34 mln ton urobku produkujemy ok. 2 mln ton koncentratów miedzi, a powstające odpady poflotacyjne (które stanowią ok. 94 proc. masy urobku) wykorzystywane są do budowy OUOW Żelazny Most. Zapora zbiornika nadbudowywana jest z wykorzystaniem grubych frakcji odpadów (o wysokiej zawartości krzemionki). Drobnoziarniste frakcje odpadów poflotacyjnych (o przewadze węglanów) kierowane są do wnętrza obiektu, celem uszczelnienia jego dna. OUOW Żelazny Most oprócz roli zbiornika odpadów pełni jednocześnie funkcję zbiornika retencyjnego wody w obiegu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A.

W procesach hutniczych powstają żużle (ponad 1 mln ton rocznie), które w znaczącej ilości są wykorzystywane jako kruszywo drogowe. Miedź otrzymywana ze złomów miedzi przerabianych w instalacjach hutniczych stanowi już ponad 20 proc. produkcji finalnej.

Uprawnienia do emisji CO2

Od roku 2013 KGHM Polska Miedź S.A. uczestniczy w obligatoryjnym Systemie Handlu Emisjami Unii Europejskiej (EU ETS), w związku z czym instalacje HM Głogów i HM Legnica oraz bloki gazowo-parowe w Polkowicach i Głogowie mają zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami CO2. Nadzorowanie systemu handlu emisjami CO2 należy do grona najistotniejszych, planowanych w najbliższym czasie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

W 2016 r. emisja z poprzedniego roku w ilości 637 tys. ton CO2 rozliczona została bezpłatnymi uprawnieniami (550 tys. ton CO2) uzupełnionymi poprzez zakup uprawnień (EUA – uprawnienia do emisji Unii Europejskiej – i CER – jednostki poświadczonej redukcji emisji). Emisje 2016 r. w wysokości 767 tys. ton COrozliczone zostały dzięki bezpłatnym uprawnieniom dla HM Głogów, HM Legnica oraz uzyskanym dodatkowo uprawnieniom dla BGP Polkowice za rok 2015 i 2016 (sumarycznie 597 tys. ton CO2) oraz dokonanym zakupom uprawnień (EUA i CER). 

Uruchomienie pieca zawiesinowego w 2016 r. w miejsce pieców szybowych w Hucie Miedzi Głogów I spowodowało obniżenie sumarycznej emisji bezpośredniej (z uwzględnieniem eksportu gazów). Dalsze efekty z tego tytułu powinny się ujawnić w 2017 r.

W czwartym kwartale 2016 r. opublikowaliśmy dokument „Polityka Energetyczna KGHM Polska Miedź S.A.”. Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią zakładamy uzyskanie wymiernych korzyści finansowych wynikających m.in. ograniczenia emisji CO2.

Wskaźniki GRI:
nr
Emisje bezpośrednie
Emisja gazów cieplarnianych [tCO2e]
2016
2015
1
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej
537 411
857 850
2
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła
56 840
39 107
4
Emisja z przetwarzania fizycznego i chemicznego
778 375
649 207
5
Emisje węglowodorów fluoru (HFC)
34 109
35 002
6
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów
101 049
97 289
7
Emisja biogennego dwutlenku węgla w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 
84 778
125 306
Suma emisji bezpośrednich
1 507 784
1 803 761
nr
Emisje pośrednie według źródła pochodzenia
Emisja gazów cieplarnianych [tCO2e]
2016
1
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii elektrycznej
1 716 185
2
Emisja wynikająca z zakupionej na potrzeby organizacji energii cieplnej
201 883
Suma emisji pośrednich
1 918 068
nr
Natężenie emisji gazów cieplarnianych
2016
1
Wielkość całkowitej emisji GHG (w tonach ekwiwalentu CO2)
3 425 853
2Wskaźnik intensywności emisji CO2 
6,40

Źródło: KGHM

Badanie śladu środowiskowego organizacji

Ślad środowiskowy to wszystkie lub wybrane potencjalne oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy określa się dla wybranych lub wszystkich etapów cyklu życia produktu. 

Komisja Europejska wprowadza metodykę oceny śladu środowiskowego do nowych strategii i programów, np. „Zero odpadów dla Europy”. Podkreśla w nim, że trwały wzrost gospodarczy jest możliwy poprzez przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, uwzględniającą wpływ całego cyklu życia produktu na środowisko. KGHM Polska Miedź S.A. jako członek Sekretariatu Technicznego pomaga formułować szczegółowe wytyczne dla organizacji z sektora produkcji miedzi chcących stosować metodykę oceny śladu środowiskowego organizacji.

Dlatego też w roku 2016 Spółka KGHM Polska Miedź S.A., jako jeden z trzech przedstawicieli przemysłu, uczestniczyła w pilotażowej fazie opracowywania szczegółowych wytycznych do metodyki oceny efektywności środowiskowej organizacji z sektora produkcji miedzi, która oparta jest na ocenie cyklu życia (ang. LCA – life cycle assessment), a także przeprowadziła własną analizę śladu środowiskowego organizacji.

W zakresie śladu środowiskowego w 2016 r.: 

- zakończyliśmy prace nad 1. etapem analizy śladu środowiskowego KGHM Polska Miedź S.A. – procesy hutnicze;

- zakończyliśmy prace nad 2. etapem analizy śladu środowiskowego KGHM Polska Miedź S.A. – procesy górnicze oraz składowanie odpadów;

- od zespołu niezależnych recenzentów otrzymaliśmy uwagi i komentarze do projektu szczegółowych wytycznych związanych z przeprowadzonymi analizami.

Ochrona środowiska w zagranicznych kopalniach Grupy KGHM 

Aktualizacja polityki środowiskowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

W 2016 r. wprowadziliśmy zmiany w polityce środowiskowej KGHM INTERNATIONAL LTD., w wyniku których większy nacisk położyliśmy na zachowanie różnorodności biologicznej na eksploatowanych obszarach, zagadnienie emisji gazów cieplarnianych oraz kwestie zarządzania energią. 

W przyjętej w grudniu roku 2016 Polityce Środowiskowej Spółka – podkreślając swoją podstawową wartość Zero Harm – zadeklarowała, że będzie korzystać z narzędzi i praktyk zarządzania zasobami naturalnymi w celu zminimalizowania ryzyka środowiskowego podczas wszystkich faz projektu górniczego. Począwszy od poszukiwań i oceny złóż, poprzez eksploatację, aż po zamykanie istniejących zakładów górniczych. Spółka KGHM INTERNATIONAL LTD. zagwarantowała działalność w oparciu o uznane normy branżowe i działania proekologiczne angażujące pracowników, kontrahentów, społeczności lokalne i organy regulacyjne.

Wskaźniki GRI:

W roku 2016, podobnie jak w 2015, na zagraniczne spółki Grupy KGHM nie zostały nałożone żadne kary związane z naruszeniem zasad ochrony środowiska.

Woda w kopalniach KGHM INTERNATIONAL LTD.

Niektóre kopalnie należące do KGHM są zlokalizowane na terenach, na których woda jest dobrem szczególnie cennym, np. Pustynia Atacama w Chile, jedno z najbardziej suchych miejsc na świecie, czy półpustynia w amerykańskiej Arizonie, gdzie rocznie spada nie więcej niż 25 cm deszczu. 

Rolą firmy w takich miejscach jest nie tylko najwyższa dbałość o istniejące naturalne zasoby wody i zapobieganie ryzyku ich wyczerpania. W przypadku projektu Sierra Gorda w trosce o środowisko naturalne Firma zdecydowała się na innowacyjne rozwiązanie techniczne – w swoim ciągu technologicznym kopalnia wykorzystuje wodę morską pochodzącą z systemów chłodzenia elektrowni zlokalizowanej w pobliżu miasta Mejillones. Wcześniej woda była zrzucana z powrotem do oceanu, teraz jest tłoczona rurociągiem o długości ok. 144 km i magazynowana w zbiorniku retencyjnym wody słonej znajdującym się opodal zakładu przeróbczego Sierra Gorda.

Do drugiej chilijskiej kopalni - Franke - woda jest doprowadzana rurociągiem liczącym ok. 70 km. Jednocześnie na tych terenach Firma monitoruje zidentyfikowane naturalne źródła wody, badając, czy nie obniża się ich poziom i czy nie pojawiają się zanieczyszczenia.

W zależności od możliwości i lokalizacji zakładów woda deszczowa jest kierowana do kanalizacji burzowych w okolicznych miastach, a my wspieramy inwestycje w modernizację takich sieci. 

Kopalnia Carlota w USA prowadzi natomiast działalność przy całkowitym braku zrzutu wody wykorzystywanej w procesie produkcji ługowania rudy tlenkowej, co ma pozytywne przełożenie na aspekty środowiskowe.

W tych zakładach, gdzie zasoby są szczególnie ograniczone oraz gdzie to możliwe, stawiamy na recycling staramy się wykorzystywać w procesach technologicznych wodę pochodzącą z naszych oczyszczalni ścieków lub z procesu odwadniania kopalń głębinowych.

W roku 2016 KGHM INTERNATIONAL LTD. dokonało odpisu aktualizującego wartość praw do wody w kwocie 148 mln PLN ze względu na wystąpienie ograniczeń co do ilości wody możliwej do wydobycia z posiadanych źródeł w Chile.

Wskaźniki GRI:

Całkowity pobór wody według źródła (m3)

Całkowity pobór wody według źródła (m3)
2016
2015
Woda powierzchniowa
2 414 716
2 325 742
Woda podziemna
24 724 145
20 848 203
Deszczówka
1 276 841
1 303 868
Woda wodociągowa
166 481
125 657
Woda morska
23 158 383
20 174 298
Suma
51 740 567
44 777 769

Źródło: KGHM

Ochrona powietrza i emisje do środowiska

W kopalniach odkrywkowych KGHM INTERNATIONAL LTD.  szczególnie ważną kwestią związaną z ochroną środowiska jest zapylenie. W kopalniach działają systemy unieszkodliwiania pyłów, które powstają np. w wyniku ruchu ciężkich pojazdów czy będące efektem procesów wydobycia oraz przetwarzania rudy. Spółka konsekwentnie wdraża rygorystyczne środki w celu uniknięcia emisji pyłów oraz środki zaradcze takie jak nawadnianie nawierzchni, procedury operacyjne oraz systemy tłumienia pyłu. Kopalnia Sierra Gorda w sposób ciągły monitoruje jakość powietrza. Jest to jedyna stacja monitorująca, ze wszystkich firm działających na tym terenie, która jest częścią narodowego systemu kontroli jakości powietrza.

Wskaźniki GRI:

Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
Waga emisji do powietrza (w tonach)
2016
2015
Pyły (PM)
31 989
22 905
PM10
12 542
9 392
NOx
8 562
7 843
CO
5 149
5 166
SO2
65
48

Źródło: KGHM

Najważniejsze aspekty środowiskowe w 2016r.

Sierra Gorda

W marcu 2016 r. chilijska Agencja Ochrony Środowiska w opublikowanej informacji publicznej wskazała obszary, w których mogły wystąpić naruszenia ze strony kopalni Sierra Gorda w zakresie przyznanego pozwolenia środowiskowego. Zgłoszono siedem poważnych naruszeń oraz dwa naruszenia drobne. W kwietniu 2016 r. Sierra Gorda przedstawiła program dostosowujący działalność zakładu do wymogów regulatora. W drugim półroczu 2016 r. SMA ostatecznie zatwierdziła plan naprawczy przedstawiony przez Sierra Gorda S.C.M. Po ich wdrożeniu zarzuty Agencji Ochrony Środowiska zostaną wycofane bez nakładania sankcji. Do końca roku 2016 Sierra Gorda S.C.M. realizowała wszystkie zaproponowane działania naprawcze zgodnie z harmonogramem. 

Dodatkowo pracowała nad przygotowaniem nowego studium wpływu na środowisko oraz kontynuowała prace związane z weryfikacją i optymalizacją założeń techniczno-ekonomicznych projektu Sierra Gorda Oxide (projekt przeróbki rudy tlenkowej). 

Kopalnia Franke

W grudniu 2016 r. kopalnia ta złożyła do Urzędu Oceny Środowiska projekt oddziaływania na środowisko. Przedstawiono w nim możliwość wydłużenia długości eksploatacji złoża o 4,5 roku przy zachowaniu obecnego poziomu produkcji.

Ponadto w kopalni Franke w Chile prowadzono działania dotyczące kontroli zapylenia, zagospodarowania odpadów oraz monitorowania wpływu na środowisko – łączne wydatki na ten cel wyniosły ok. 3 mln PLN. Wydatki w pozostałych operacjach wyniosły ok. 0,8 mln PLN.

Kopalnia Robinson

W ramach ochrony środowiska działania prowadzone w kopalni Robinson w USA ukierunkowane były na monitorowanie jakości powietrza i wód, zagospodarowanie odpadów oraz rekultywację obszarów górniczych. Poniesiono na ten cel wydatki w łącznej wysokości ok. 23 mln PLN, w tym 2,5 mln PLN z tytułu posiadanych pozwoleń za korzystanie ze środowiska, a w tym 0,04 mln PLN w formie opłat za emisję.

Przyjęty 3-letni plan rozwoju kopalni Robinson na lata 2016-2018 i planowany obszar wpływu sięgający terenów publicznych skłonił amerykańskie Biuro Zarządzania Gruntami do wystąpienia z żądaniem przedstawienia oceny wpływu na środowisko. Dzięki wsparciu władz, lokalnej społeczności i wielu udziałowców Spółki uzyskaliśmy pozytywną opinię w zakresie przewidywanego oddziaływania na środowisko. W roku 2016 zakład rozwiązał wskazany przez Departament Ochrony Środowiska stanu Nevada problem siarczanów w składowiskach odpadów. 

W listopadzie 2016 r. kopalnia zanotowała znaczący (ponad 20 m3) wyciek zawiesiny z rurociągu, który jednak nie wydostał się ponad poziom wykopu towarzyszącego instalacji.

Wskaźniki GRI:

Liczba znaczących wycieków w kopalni Robinson


2016
2015
Liczba znaczących wycieków
3
1
Objętość w m3
24
19

Źródło: KGHM

Kopalnia Carlota

W kopalni Carlota w USA prowadzono przede wszystkim działania związane z zamykaniem kopalni oraz monitorowaniem środowiska – łączne wydatki na ten cel wyniosły ok. 11 mln PLN, w tym 0,24 mln PLN w formie opłat za emisję do środowiska.

Kopalnia Ajax

Zlokalizowany w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie Projekt Ajax zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W styczniu 2012 r. przygotowano studium wykonalności przedsięwzięcia. Z uwagi na istotne ryzyko nieotrzymania pozwolenia środowiskowego, w tym lokalizację podstawowych obiektów infrastruktury zakładu górniczego, przystąpiono do przeglądu założeń tego opracowania. W styczniu 2016 r. opublikowaliśmy Zaktualizowane Studium Wykonalności, zastępujące wcześniejszą jego wersję. Dokument uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którym infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań pobliskiego miasta Kamloops oraz wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych. Działania kopalni w 2016 r. koncentrowały się m.in. na uzyskaniu pozwolenia środowiskowego.

Kopalnia Morrison w Sudbury

W kopalni tej opracowaliśmy w 2016 r. plan ochrony różnorodności biologicznej. Spełnia on wymogi strategii środowiskowej Grupy oraz zasady opracowane przez Stowarzyszenie Górnictwa Kanady. Nasz plan uwzględnia ochronę różnorodności biologicznej i zarządzanie nią na wszystkich etapach cyklu życia inwestycji górniczej. Określa odpowiednie praktyki i procedury umożliwiające uniknięcie lub ograniczenie potencjalnych skutków oraz zagrożeń dla różnorodności biologicznej.