Wskaźniki GRI:

Strategia CSR - tworzenie i zarządzanie relacjami z otoczeniem

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to jeden z filarów wspierających globalną strategię Grupy KGHM Polska Miedź S.A. 

Realizowana Strategia CSR uwzględnia całokształt społecznych, etycznych i środowiskowych aspektów w działalności biznesowej Firmy oraz pełną odpowiedzialność i przejrzystość w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznościami lokalnymi. Wykorzystując najlepsze praktyki i wytyczne, prowadzimy dialog z lokalnymi społecznościami, by lepiej rozumieć ich potrzeby i – jako dobry sąsiad – wdrażać projekty podnoszące jakość życia.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Grupy KGHM Polska Miedź S.A. bazuje na wynikach analizy działań w ramach społecznej odpowiedzialności KGHM, wytycznych ISO 26000 w zakresie społecznej odpowiedzialności i wytycznych Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali oraz strategii opracowanej w oparciu o Dziesięć Zasad Inicjatyw ONZ Global Compact czy wytycznych odnośnie do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju według Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (G4). Dodatkowo kierunek działań konsultowany jest z najwyższą kadrą menedżerską, społecznościami lokalnymi, pracownikami oraz kluczowymi partnerami. Inspirujemy się także najlepszymi praktykami rynkowymi (w zestawieniu z globalnymi przedsiębiorstwami górniczymi) oraz włączamy w strategię wartości korporacyjne KGHM.


Cel główny: Wzmacnianie pozycji stabilnego, rozwijającego się, globalnego lidera dbającego o dobro wspólne

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Inicjatywy strategiczne.

Globalizacja obszaru CSR

Inicjatywy

1. Standaryzacja podejścia do CSR w skali globalnej.

2. Opracowanie procedur niezbędnych do raportowania zgodnie z odpowiednimi ramami i ustalenie zasad raportowania w oparciu o przyjęte standardy.

3. Powołanie w KGHM międzynarodowego zespołu ds. CSR działającego w oparciu o wspólne cele strategiczne.

Doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi

Inicjatywy

1. Standaryzacja podejścia do dialogu ze społecznościami lokalnymi.

2. Wsparcie w kontaktach z interesariuszami w zakresie wdrażania strategicznych projektów.

3. Stworzenie procedur mających na celu poznanie i zrozumienie potrzeb interesariuszy, a także reagowanie na ich obawy.

4. Stworzenie międzynarodowego programu wolontariatu w KGHM.

Ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego

Inicjatywy

1. Wzmocnienie relacji z partnerami biznesowymi.

2. Stworzenie systemu weryfikacji zgodności zasad postępowania dostawców i klientów KGHM z Kodeksem Etyki KGHM.

3. Komunikowanie oczekiwań względem dostawców KGHM w celu dostosowania ich działalności do wartości korporacyjnych i zasad postępowania KGHM.

4. Wprowadzenie strategii „Poznaj swojego klienta”.

5. Zapobieganie ograniczania konkurencji, m.in. w oparciu o szkolenia dla pracowników.

6. Realizacja dobrowolnych zobowiązań względem organizacji branżowych.

Wypracowanie i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy

Inicjatywy

1. Wzmacnianie wewnętrznej i zewnętrznej pozycji KGHM jako odpowiedzialnego pracodawcy i budowanie pozycji lidera w obszarze bezpieczeństwa pracy.

2. Pozyskanie od pracowników kluczowych informacji m.in. na temat poziomu ich satysfakcji z pracy.

Budowa wizerunku spółki przyjaznej środowisku

Inicjatywy

1. Większa skuteczność komunikacji poprzez otwartość w relacjach z partnerami w zakresie zagadnień środowiskowych oraz promowanie KGHM jako firmy dbającej o środowisko.

2. Stworzenie systemu zarządzania energią pozwalającego na redukcję jej zużycia i emisji gazów cieplarnianych.

3. Stała poprawa wyników w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, stworzenie planów rekultywacji terenów po zamykanych kopalniach.

*  W 2017 roku przyjęta została nowa Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w której zmienił się cel główny oraz cele operacyjne.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest oparta na pięciu kluczowych filarach. Pierwszy dotyczy globalizacji obszaru CSR. Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej chcemy ujednolicić procedury i programy dotyczące CSR. Standaryzacja działań obejmuje także drugi filar, tj. doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi. 

Trzecim filarem działań CSR jest ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego. Przyjęcie strategii „Poznaj swojego klienta” jest jednym ze sposobów poprawy komunikacji i zacieśniania relacji z kontrahentami. Aspekt komunikacyjny ma także fundamentalne znaczenie w przypadku filaru czwartego – wypracowania i utrzymania pozycji odpowiedzialnego pracodawcy. Chcemy skuteczniej pozyskiwać od pracowników kluczowe informacje, m.in. dotyczące poziomu ich satysfakcji z pracy. Niezmiennie jednym z priorytetów będzie także budowanie pozycji lidera w obszarze bezpieczeństwa pracy. 

Ostatni, piąty filar działań CSR to budowa wizerunku Spółki przyjaznej środowisku. Kluczową inicjatywą jest w jego przypadku stworzenie systemu zarządzania energią pozwalającego na redukcję jej zużycia i emisji gazów cieplarnianych. Jesteśmy przekonani, że nasza Strategia CSR pomaga całej Grupie KGHM skutecznie realizować działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w skali globalnej.

Inicjatywy umożliwiające realizację celów strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

- Globalne ujednolicenie podejścia do CSR

- Standaryzacja podejścia do dialogu ze społecznościami lokalnymi

- Wsparcie kontaktów z interesariuszami na rzecz realizacji projektów strategicznych

- Wzmocnienie relacji z partnerami biznesowymi

- Budowa wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy (wewnętrznie i zewnętrznie) oraz pozycji lidera bezpieczeństwa pracy

- Zwiększenie efektywności działań komunikacyjnych promujących KGHM jako spółkę dbającą o środowisko

Wpływ i znaczenie społecznej odpowiedzialności podkreśla w swoich działaniach także KGHM INTERNATIONAL LTD. Stosowane zasady CSR ułatwiają dialog z otoczeniem, wzmacniają wzajemne zaufanie interesariuszy, identyfikują możliwości dzielenia się wartością i wpływają na poprawę wyników produkcyjnych. Swoją odpowiedzialność KGHM INTERNATIONAL LTD. buduje na szeroko rozumianej pracy zespołowej, obejmującej m.in. współpracę z kadrą, kontrahentami, lokalnymi społecznościami i władzami. Spółka uwzględnia wpływ swoich decyzji na otoczenie, w tym środowisko naturalne. Zawsze postępuje transparentnie oraz etycznie, szanując prawo i ceniąc uczciwość. KGHM INTERNATIONAL LTD. stosuje procedury regulujące metody zarządzania oraz uwzględniające prawa człowieka, w tym kwestie zdrowia i bezpieczeństwa. Wewnętrzne regulacje Spółki bazują na systemie ISO 26000 oraz rekomendacjach Kanadyjskiego Stowarzyszenia Górniczego.

Współpraca z samorządami w Polsce, Chile, USA, Kanadzie

Wszędzie, gdzie działamy lub chcemy działać, spotykamy się lokalnymi władzami. Przykładem naszego zaangażowania może być gmina Jerzmanowa, której w 2016 r. przekazaliśmy środki finansowe na poszerzenie i wzmocnienie lokalnej drogi. Dzięki współpracy z samorządem zarówno nasi pracownicy, jak i mieszkańcy gminy oraz inni podróżni mogą obecnie korzystać z wygodnej komunikacji.

W 2016 r. Grupa KGHM prowadziła także rozmowy z gminą Żukowice w sprawie lokalizacji zbiornika odpadów niebezpiecznych dla Huty Miedzi Głogów. Dobra kooperacja zaowocowała otwartością ze strony władz, a my zobowiązaliśmy się do przekazania gminie środków na realizację jej bieżących potrzeb oraz pakiet socjalny dla mieszkańców. Gmina Żukowice została także objęta programem badania gleb, a na podstawie wyników Grupa KGHM przekazywała rolnikom wapno.

DOBRA PRAKTYKA

Działania przygotowawcze związane z rozbudową zbiornika Żelazny Most o Kwaterę Południową:

- 7 spotkań monitorujących po podpisaniu Porozumienia – z sołtysami i burmistrzem Gminy Polkowice,

- 41 osób uzyskało wsparcie pracowników KGHM w powrocie na rynek pracy oraz przebranżowieniu,

- 187 dzieci skorzystało z bezpłatnego wypoczynku,

- 5 białych sobót – 251 osób przebadanych.

Należąca do Grupy KGHM kopalnia Robinson w amerykańskiej Newadzie kontynuowała w 2016 r. współpracę ze stanowymi i federalnymi agencjami oraz władzami miasta City of Ely oraz hrabstwa White Pine, a w chilijskiej kopalni Sierra Gorda wdrożono pierwszy program dedykowany edukacji i szkoleniom społeczności lokalnej Community Trainee 2016.

Dialog Społeczny

Dialog społeczny traktujemy jako kluczowe i strategiczne narzędzie w zarządzaniu operacyjnym, które wpiera nasze inwestycje. W ramach Grupy przygotowujemy się do „ustrukturyzowania” dialogu społecznego i planujemy stworzenie zespołu osób przeszkolonych do rozmów z naszymi interesariuszami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dialog społeczny jako narzędzie zarządzania operacyjnego

Relacje z ludnością rdzenną

Prowadząc działania na kilku kontynentach, Grupa KGHM Polska Miedź S.A. styka się z różnymi kulturami i wchodzi w interakcje z lokalną, rdzenną społecznością. Zachowanie poprawnych relacji to jeden z naszych priorytetów.

Wskaźniki GRI:

KGHM dokłada wszelkich starań, aby prowadzona działalność odbywała się z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego ludności tubylczej, historycznie zamieszkującej obszary, w pobliżu których zlokalizowane są zakłady Spółki. Wszelkie biznesowe działania Firmy zakładają jednocześnie analizę jej wpływu na ludność lokalną i rdzenną. 

W roku 2016 w KGHM Polska Miedź S.A. nie miały miejsca żadne spory z ludnością rdzenną związane z użytkowaniem gruntów, a miejsca, w których Spółka prowadziła w 2016 r. działalność, nie wymusiły – podobnie jak w 2015 r. − organizacji przesiedleń, chroniąc tym samym rdzenną ludność przed zmianami sytuacji życiowej.

W dniu 04.04.2017 r. Stk’emlúpsemc te Secwépemc Nation wyraził odmowę dla przestawionego pod dyskusję planu budowy kopalni spółki KGHM AJAX MINING INC. Jednak Firma dąży do jego jak najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron. 

W 2016 r. miejsca, w których KGHM INTERNATIONAL LTD., prowadziła działalność nie wymusiły – podobnie jak w 2015 r. – organizacji przesiedleń rdzennej ludności.

Wskaźniki GRI:

Przez lata KGHM INTERNATIONAL LTD. opracowało formalne procedury zapewniające prowadzenie dialogu ze społecznościami, które są bezpośrednio lub pośrednio narażone na nasze działania. Ten dialog jest ważny dla podtrzymania zaufania, identyfikacji szans dzielenia się wartościami oraz poprawy wydajności. W każdym miejscu i przedsięwzięciu przeprowadzono identyfikację, priorytetyzację oraz zbadano zaangażowanie interesariuszy. Sformalizowane narzędzia będą w dalszym ciągu ulepszane w ramach naszej Strategii CSR. Systemy oparte są o normę ISO 26000 oraz the Mining Association of Canada’s Towards Sustainable Mining (TSM) Frameworks. 

Aktywnie angażując się w rzetelny i przejrzysty dialog ze społecznościami, możemy lepiej zrozumieć ich obawy oraz szybko na nie reagować.

Wszystkie miejsca i projekty są poddawane ocenie pod kątem wpływu i zagrożenia środowiskowego oraz społecznego. Oceny te są przeprowadzane zgodnie z wymogami regionalnymi i krajowymi.

KGHM INTERNATIONAL LTD. kontynuowało negocjacje z Indianami Kanadyjskimi (First Nations) w ramach projektu Ajax. Rozmowy z Stk’emlúpsemc te Secwépemc Nation 04.04.2017 zostały wstrzymane, ze względu na brak zgody społeczności  na uzyskanie w ramach projektu Ajax EA Certificate. Zgodnie z wnioskiem SSN, KGHMI INTERNATIONAL LTD. wsparło finansowo niezależną ocenę projektu, dodatkowo w ramach całego cyklu funkcjonowania kopalni Firma zamierza podpisać umowę dotyczące wsparcia lokalnej społeczności. 

Porozumienie i negocjacje z Lower Nicola Indian Band prowadzono bez zmian/zakłóceń.

W 2016 r. nasze zakłady w Polsce odwiedził Pablo Domeyko – prawnuk Ignacego Domeyki, którego imię nosi kopalnia Sierra Gorda w Chile. Ignacy Domeyko wybitnie zasłużył się dla rozwoju gospodarczego Chile, odkrywając tam cenne złoża, rozwijając nauczanie akademickie i przemysł górniczy. Jego wizyta przysłużyła się budowie dobrych relacji Polski i Chile.

Wpływ ekonomiczny

200 tys. Szacujemy, że tyle właśnie osób – pośrednio lub bezpośrednio – ma pracę dzięki naszej Grupie. 

Od dziesięcioleci pozostajemy największym pracodawcą na Dolnym Śląsku i jednym z większych w Polsce. Dzięki naszym zakładom Zagłębie Miedziowe to najzamożniejsza część województwa. 

Współpracując z lokalnymi dostawcami, kontrahentami, pośrednikami i hurtownikami, napędzamy rozwój gospodarczy nie tylko Dolnego Śląska, ale również tysięcy firm z całej Polski. Konieczność opracowywania innowacyjnych metod wydobywczych i współpraca z instytutami badawczymi pozwala na rozwój nauki, zapewniając finansowanie badań i specjalistycznego szkolnictwa.

Jesteśmy jednym z największych płatników podatków w Polsce. W 2016 r. zapłaciliśmy ok. 750 mln PLN podatku CIT oraz prawie 1,5 mld PLN podatku od wydobycia kopalin W sumie w roku 2016 odprowadziliśmy tytułem podatków oraz różnych opłat 3,7 mld PLN. Na wysokość naszego podatku duży wpływ ma odpowiedzialna społecznie polityka podatkowa prowadzona w KGHM Polska Miedź S.A.

Podatki i opłaty poniesione przez KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2016

1. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

2. ZUS

3. Podatek dochodowy CIT Podatkowa Grupa Kapitałowa KGHM

4. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

5. Składki finansowane przez pracodawcę

6. Składki finansowane przez pracownika

7. Zaliczki na poczet PIT odprowadzone przez KGHM jako płatnika

8. Podatek od nieruchomości
9. Opłata eksploatacyjna

10. Podatek akcyzowy

11. Opłata za użytkowanie górnicze

12. Opłata za ochronę środowiska

13. PFRON

14. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

15. Opłata za składowanie odpadów

Pomoc i wsparcie

Grupa KGHM to dobry sąsiad i zaufany inwestor. Wspieramy lokalne społeczności, organizacje społeczne, instytucje związane z nauką, kulturą i sportem. Promujemy aktywny tryb życia oraz pomagamy potrzebującym. 

Jednym z filarów naszej społecznej odpowiedzialności jest Fundacja KGHM Polska Miedź S.A., która prowadzi działalność dobroczynną i charytatywną. Pomaga w realizacji projektów społecznie użytecznych oraz wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji. 

Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r. wsparła finansowo szereg wartościowych inicjatyw w czterech obszarach: zdrowie i bezpieczeństwo, sport i rekreacja, nauka i edukacja oraz kultura i tradycje. Dofinansowanie objęło 374 projekty i osiągnęło kwotę ponad 13 mln PLN. Fundacja przekazała także 143 darowizny o wartości blisko 1 mln PLN osobom fizycznym w trudnej sytuacji życiowej.

Działania Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku

Liczne inicjatywy związane z ratowaniem dziedzictwa kultury i tradycji na terenie Dolnego Śląska

Projekt „Ratujemy zabytki” związany z rewitalizacją i konserwacją obiektów architektury sakralnej i świeckiej, który swym zasięgiem objął m.in. Zespół Pocysterski w Krzeszowie oraz Kolegiatę w Głogowie. Dofinansowanie różnorodnych wydarzeń artystyczno-kulturalnych, w tym Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju, Jaworskich Koncertów Pokoju, imprez teatralnych oraz warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży.

Promocja zdrowia, profilaktyki i bezpieczeństwa

Wsparcie finansowe instytucji służby zdrowia na terenie całego kraju, a przede wszystkim z terenu Zagłębia Miedziowego oraz Dolnego Śląska, w tym takich ośrodków, jak Miedziowe Centrum Zdrowia oraz wrocławskie kliniki specjalistyczne, na zakup nowoczesnego sprzętu i specjalistycznej aparatury medycznej. 

Projekty przeciwdziałające wykluczeniu osób niepełnosprawnych − dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu do zajęć terapeutycznych, pomoc w modernizacji placówek prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą. 

Sfinansowanie badań dla mieszkańców i wsparcie działań promujących krwiodawstwo, krwiolecznictwo oraz ideę wolontariatu, a także dofinansowanie konferencji naukowych o tematyce medycznej. Przekazanie środków na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów specjalistycznych dla lokalnych placówek interwencyjno-ratunkowych, m.in. jednostek straży pożarnej i policji. 

Wsparcie działań szkoleniowo-prewencyjnych, w tym zakończonego w 2016 r. flagowego projektu „Twoje Pięć Minut”, w ramach którego przez pół roku przeszkoliliśmy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ponad 400 uczniów z Zagłębia Miedziowego.

Propagowanie nauki, edukacji oraz aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Projekt „Miedziana Szkoła Matematyczna” polegający na organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych, zrealizowany w 18 placówkach na terenie powiatów lubińskiego, głogowskiego i polkowickiego. Zajęcia dodatkowe z matematyki objęły 720 godzin lekcyjnych, w których uczestniczyło 432 uczniów.

Wsparcie placówek edukacyjnych umożliwiające zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowo-multimedialnego oraz modernizację infrastruktury. Darowizny na stypendia oraz dofinansowanie organizacji konferencji naukowych, konkursów i zajęć edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży, a także finansowe wsparcie badań naukowych oraz wyjazdów studyjnych.

Udział w organizacji wyjazdów do uzdrowisk na Zielone Szkoły oraz całoroczne zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenach dla dzieci z gmin sąsiadujących z Hutami Miedzi Legnica i Głogów, z których w 2016 r. skorzystało ponad tysiąc uczniów.

Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – przekazaliśmy darowizny pieniężne rozmaitym podmiotom na organizację świąt dla najuboższych, w tym przygotowanie paczek dla dzieci

Przyznano 140 darowizn dla osób fizycznych: 86 na leczenie i rehabilitację, 51 na zakup sprzętu, trzy na likwidację barier architektonicznych oraz trzy z uwagi na kataklizmy i zdarzenia losowe.

Wskaźniki GRI:

DOBRE PRAKTYKI

W 2016 r. dofinansowaliśmy m.in. zakup zestawu laparoskopii Full HD 3D dla bloku operacyjnego Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzymał od nas dofinansowanie na zakup nowoczesnego ambulansu wraz z kardiomonitorem transportowym dla noworodków na potrzeby Oddziału Neonatologicznego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Wcześniaków, Noworodków i Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Jesienią 2016 r. ruszyła jesienna edycja projektu „EKO-Zdrowie” w zakresie nordic walking, który finansuje KGHM Polska Miedź S.A. Instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w Lubinie, Legnicy, Głogowie, Złotoryi i Chojnowie rozpoczęli bezpłatne treningi uczące i doskonalące technikę nordic walking. To już piąty raz KGHM za pośrednictwem projektu „EKO-Zdrowie” zachęcał do troski o swój organizm.

Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r. dla organizacji i instytucji

Lp.
Dziedzina
Liczba projektów
Kwota darowizny (zł)
1.
Zdrowie i bezpieczeństwo
65
3 084 610,00
2.
Nauka i edukacja
57
912 062,27
3.
Sport i rekreacja
104
2 455 486,00
4.
Kultura i tradycje
148
6 792 000,00
Razem
374
13 244 158,27

Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r. dla osób fizycznych

Lp.
Dziedzina
Liczba darowizn
Kwota darowizny (zł)
1.
Ochrona zdrowia
140
849 262,00
2.
Pomoc społeczna
3
42 500,00
Razem
143
891 762,00

Źródło: KGHM

Wolontariat

Jesteśmy szczególnie dumni z realizowanego w Grupie KGHM wolontariatu pracowniczego „Miedziane serce”, który prowadzimy na skalę międzynarodową. 

Pojawiające się od lat indywidualne inicjatywy pracowników, którzy spontanicznie chcą pomagać innym, dzieląc się swoimi umiejętnościami, kompetencjami, wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym, zostały zintegrowane i zyskały wsparcie na poziomie Grupy. 

Dzięki wspólnym działaniom wolontariusze rozwijają własne kompetencje, takie jak umiejętność dowodzenia, praca w grupie, komunikacja oraz umiejętności analityczne czy rozwiązywanie problemów. Ten rozwój procentuje następnie w pracy zawodowej. Wolontariat silnie nas integruje i wzmacnia identyfikację z Firmą. Dodatkowo pozwala na wsparcie lokalnej społeczności oraz realizację przedsięwzięć ekologicznych.

Program „Miedziane Serce” znakomicie wpisuje się nie tylko w Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM, ale również w Strategię Biznesową Spółki. Zaangażowanie pracowników umacnia wizerunek Firmy jako organizacji wspierającej lokalne społeczności, a ponadto służy doskonaleniu własnej kadry.

Wskaźniki GRI:

DOBRA PRAKTYKA

Akcje wolontariatu związane z obchodzonym przez nas Dniem Ziemi 2016:

 - budowa barci dla pszczół i sadzenie roślin miododajnych
 - oczyszczanie jezior i stawów  
 - sprzątanie kompleksu rekreacyjno-wodnego w Przemkowie
 - sprzątanie obszarów leśnych i dróg
 - akcja sadzenia drzew  
 - lekcje przyrodnicze dla uczniów ze szkół podstawowych

Podczas Dnia Ziemi nasi wolontariusze pracowali w sumie ponad 700 godzin. Posadzili ponad 3 800 drzew oraz zebrali prawie 200 worków ze śmieciami. Przekazali też pieniądze na lokalne inicjatywy ekologiczne. Na naszym extranecie opublikowaliśmy również zestaw eko-wskazówek „Nie bądź zielony w kwestii dbania o środowisko!”

Fundacja Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe - Revimine

Fundacja Innowacje i Dziedzictwo Kulturowe - Revimine została ustanowiona w 2014 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. dla realizacji działań chroniących dziedzictwo kulturowe i tradycje górniczo- hutnicze Zagłębia Miedziowego. Fundacja wspiera przedsięwzięcia oraz inicjatywy mające na celu rewitalizację techniczną, środowiskową i społeczną obszarów poprzemysłowych wyłączanych z eksploatacji i innych istotnych z punktu widzenia tego procesu oraz kompensację przyrodniczą.

Polska Fundacja Narodowa

W 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. znalazła się wśród współzałożycieli Polskiej Fundacji Narodowej − organizacji, która będzie zajmować się promocją polskiej gospodarki i budową pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa. 

Fundacja umożliwi realizację projektów na skalę Polski, Europy i świata, gwarantując przy tym osiąganie silnych efektów synergii. 10 spośród 17 fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej zaliczanych jest do indeksu 20 największych spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a kolejne dwie wchodzą w skład mWIG40. 

Zadaniem fundacji będzie w szczególności promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów organizacji jest także współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych.

RESPECT Index

14.12.2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła dziesiąty skład indeksu RESPECT, w którym znalazło się 25 spółek, w tym KGHM Polska Miedź S.A. W RESPECT Index jesteśmy notowani od jego początku, czyli od 2009 r. Grupuje on spółki odpowiedzialne i wyróżniające się najwyższa płynnością, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Do RESPECT Index trafiają firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez firmę Deloitte, audytora projektu.

Obecność w RESPECT Index dowodzi, że dbamy o zatrudnioną kadrę, wszystkich interesariuszy oraz środowisko a biznes prowadzimy w sposób odpowiedzialny społecznie.

Miejsce KGHM Polska Miedź S.A. w RESPECT Index przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną naszej Spółki. Troskę o inwestorów odzwierciedla m.in.: wysoka jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich oraz ład informacyjny. Chcemy być partnerem dla profesjonalnych inwestorów i naszą obecność w RESPECT Index traktujemy bardzo prestiżowo. 

Komunikację ze środowiskiem inwestorskim realizujemy dzięki regularnemu uczestniczeniu w konferencjach inwestorskich, spotkaniach z inwestorami i analitykami w kraju oraz zagranicą. Wypełniamy zarazem obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI). 

Dodatkowo w 2016 r. – w ramach budowy wizerunku Firmy opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju – utrzymaliśmy naszą pozycję w branżowych raportach produkcyjnych takich, jak WSS oraz Copper Survey.

Kultywowanie tradycji górniczo-hutniczych

W 2016 r. KGHM celebrował swoje 55-lecie – w 1961 r. przedsiębiorstwo „ZG Lubin w budowie” zostało przekształcone w „Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w Lubinie w budowie”. Swoje jubileusze obchodziły też Huta Miedzi Głogów, Zakład Hydrotechniczny, połączone kopalnie Polkowice z Sieroszowicami, a także Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji. Przypadające rocznice dowiodły, że za Grupą KGHM przemawiają lata doświadczenia, bogate pokłady wiedzy i silnie zakorzenione tradycje górniczo-hutnicze. Przywiązanie do branżowych wartości jest nieodzownym elementem kultury naszej organizacji, celebrowanym przez władze Spółki, pracowników oraz ich rodziny. Do udziału w obchodach świąt branżowych zapraszamy również lokalne społeczności. To właśnie im dedykujemy wydarzenia otwarte dla mieszkańców Zagłębia i okolic.

Dzień Hutnika

W 2016 r. hucznie celebrowaliśmy Dzień Hutnika − drugie po Barbórce najważniejsze święto w Zagłębiu Miedziowym, obchodzone w dniu Św. Floriana, patrona strażaków i hutników. Podczas zorganizowanych uroczystości odznaczenia otrzymali nasi zasłużeni pracownicy. 

Barbórka

W związku z tragedią w ZG Rudna, w której życie straciło ośmiu górników, przed Barbórką 2016 r. ogłoszono żałobę w oddziałach KGHM. Centralne uroczystości z okazji górniczego święta ograniczono do minimum. Odbyła się jedynie akademia połączona z wręczeniem odznaczeń i wyróżnień, a wśród nich medali państwowych, takich jak srebrny Krzyż Zasługi, złotych, srebrnych i brązowych medali za Długoletnią Służbę, kordzików i szpad górniczych oraz odznak dla zasłużonych. Złożyliśmy także wieńce pod pomnikiem Jana Wyżykowskiego, naszego patrona. 

Każdego dnia wielu spośród Was ryzykuje swoje zdrowie i życie, pracując dla KGHM Polska Miedź S.A. Osobiście jestem pełen podziwu, szacunku i ogromnego respektu dla Waszego poświęcenia i zaangażowania. Tworzymy wyjątkową wspólnotę, która łączy wszystkie elementy odpowiedzialnego społecznie biznesu. Chciałbym zapewnić, że Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zadba o zrównoważony i stabilny wzrost naszej organizacji, pielęgnując wartości tworzące jej fundamenty. Bezpieczeństwo pracowników KGHM jest dla nas priorytetem, dlatego stawiamy na rozwiązania światowego formatu i tworzymy najwyższe standardy pracy.

Dzięki działalności Polskiej Miedzi współtworzymy silną, innowacyjną gospodarkę Polski, mając na względzie dobro przyszłych pokoleń naszej załogi, a także mieszkańców Dolnego Śląska. Możemy być dumni, że przynależymy do KGHM, Firmy która wyznacza nowe kierunki i dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzieląc wspólne dla nas wszystkich wartości: odwagę, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, bezpieczeństwo i odpowiedzialność, umożliwiamy realny postęp nie tylko regionu czy kraju, ale także świata.”Radosław Domagalski-Łabędzki,
 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A..

Z okazji górniczego święta nasze kopalnie tradycyjnie odwiedzają dzieci − w 2016 r. w wycieczkach tylko do lubińskiego zakładu udział wzięło ponad 400 dzieci ze szkół i przedszkoli. W 2016 r. uroczyście obchodzono XXXV rocznicę pacyfikacji Zakładów Górniczych Rudna. Oficjalnym obchodom towarzyszył Bieg im. ks. Jerzego Gniatczyka z udziałem 400 biegaczek i biegaczy.

Szczególnym szacunkiem darzymy zasłużonych pracowników Grupy KGHM Polska Miedź S.A. W 2016 r. 160 pracowników Oddziału ZG Rudna obchodzących jubileusz 25- oraz 35-lecia pracy górniczej i zawodowej otrzymało odznaczenia. 

Wśród projektów z dziedziny kultury i tradycji, realizowanych przez nas w 2016 r., jest wydawnictwo „Miedziorysy – Ludzie i tradycje Polskiej Miedzi”, które przybliża losy osób przez wiele lat swego życia zawodowego związanych z Grupą KGHM.

Miedź z historią

Historia górnictwa i hutnictwa miedzi na terenie Dolnego Śląska sięga drugiej połowy lat 30. XX w. Badacze z Niemiec odkryli wówczas pokłady rudy miedzi na obszarze niecki północno-sudeckiej. Pierwsze prace wydobywcze ruszyły w listopadzie 1938 r. W latach 1940-1945 budowana była także huta miedzi koło Bolesławca. 

DOBRE PRAKTYKI

W 2016 r. przedstawiciele kopalni Robinson w USA wsparli finansowo organizację „Memories of The Ruth Mining” pielęgnującą miejscowe dziedzictwo górnicze. Przekazane środki zostały przeznaczone na wydanie książki prezentującej lokalne tradycje wydobywcze.

Kopalnia Carlota wsparła finansowo i aktywnie uczestniczyła w corocznej konferencji „Arizona Mining Day at the Capital”.

Kopalnia Sadbury po raz kolejny uczestniczyła w corocznej inicjatywie MineOpportunity Challenge, która m.in. promuje górniczą kulturę i przybliża uczniom zagadnienia związane z geologią oraz inżynierią. Nasza kopalnia wsparła także finansowym grantem górnicze stowarzyszenie Ontario Mining Association zajmujące się promocją i edukacją przemysłu wydobywczego. W 2016 r. była także gospodarzem międzynarodowych zawodów dla oddziałów ratownictwa górniczego, które oprócz sprawdzania umiejętności promowały zasady bezpieczeństwa w naszej branży. W spotkaniu uczestniczyło 28 ekip z 13 krajów.

W 2016 r. wzięliśmy udział w najważniejszych chilijskich targach górniczych, prezentując i kultywując wieloletnie, branżowe doświadczenie Grupy KGHM. Kopalnia Sierra Gorda uczestniczyła także w miejscowym Tygodniu Górniczym „CESCO Week”, aktywnie promując wartości przemysłu wydobywczego.