Wskaźniki GRI:

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w lipcu 1997 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20 i WIG30. Ponadto wchodzą w skład indeksów WIG-GÓRNICTWO, WIGdiv i WIG-Poland.

Na dzień 31.12.2016 r. kapitał zakładowy KGHM Polska Miedź S.A. – zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego – wynosił 2 mld PLN i dzielił się na 200  mln akcji serii A, w pełni opłaconych, o wartości nominalnej 10 PLN każda. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie wyemitowała akcji uprzywilejowanych.

W 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny znalazła się wśród spółek, które tworzą RESPECT Index na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (więcej w rozdziale 6). 

Zmiana kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. na tle indeksów WIG20, FTSE 350 Mining oraz Copper Miners ETF w roku 2016

Źródło: Bloomberg, 29.03.2017; dane znormalizowane na dzień 04.01.2016

W roku 2016 największy wpływ na kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. miały dynamiczne zmiany notowań surowców oraz umacnianie się dolara względem polskiego złotego. Przez pierwsze 10 miesięcy 2016 r. kurs naszych akcji wzrósł o ok. 12 proc. Zmiana wynikała głównie z dynamicznego wzrostu cen srebra (ponad 28 proc.). W tym samym okresie zmiana zarówno cen miedzi, jak i kursu dolara wyniosła − odpowiednio − ok. 2,5 proc. oraz nieco ponad 1 proc. Dynamiczny wzrost kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. nastąpił w dwóch ostatnich miesiącach 2016 r., osiągając przyrost o ponad 30 proc. w stosunku do kursu zanotowanego na koniec października 2016 r. W tym okresie największy wpływ na kurs miały dynamiczne wzrosty cen miedzi (o blisko 14 proc.) oraz kursu dolara do polskiego złotego (prawie 6 proc.), przy jednoczesnej korekcie cen na rynku srebra. 

W ciągu całego 2016 r. kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. wzrósł o 45,66 proc., z poziomu 63,49 PLN (stan na 30.12. 2015 r.) do 92,48 PLN na koniec 2016 r.
W tym samym okresie indeks giełdowy WIG wzrósł o 11,4 proc., WIG20 o 4,8 proc., a WIG30 o 8,1 proc.

Na koniec 2016 r. kapitalizacja Spółki osiągnęła poziom 18,5 mld PLN, a średni wolumen obrotu na sesję w 2016 r. wynosił 1 102 494 akcji. Kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. kształtował się w przedziale od 51,22 (20.01.2016) do 97,95 PLN (08.12.2016 r.).

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.
Symbol: KGHISIN: PLKGHM000017
j.m.
2016
2015
Liczba akcji
mln sztuk
200
200
Kapitalizacja Spółki na koniec roku
mld PLN
18,5
12,7
Średni wolumen obrotu na sesję
sztuk
1 102 494
948 323

Zmiana kursu akcji w stosunku do ostatniego kursu roku poprzedzającego
%
+45,66
-41,67
Maksymalny kurs zamknięcia w roku
PLN
97,95
131,00
Minimalny kurs zamknięcia w roku
PLN
51,22
59,07
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku
PLN
92,48
63,49

Źródło: KGHM

Grupa KGHM realizuje politykę ciągłej i przejrzystej komunikacji z inwestorami oraz analitykami. Dialog ze środowiskiem inwestorskim odbywa się za pomocą: raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI), strony internetowej, aplikacji mobilnej, bezpośrednich spotkań oraz uczestnictwa przedstawicieli Spółki w konferencjach inwestorskich, road-shows, a także spotkań z analitykami i zarządzającymi funduszami (podsumowanie działań poniżej).

Główne narzędzia dialogu z rynkiem kapitałowym w roku 2016

Konferencje inwestorskie

 • Ok. 30 spotkań z inwestorami
 • 4 konferencje wynikowe po publikacji sprawozdań finansowych Spółki i Grupy

Rekomendacje analityczne

 • Ponad 90 raportów analitycznych opublikowanych w roku 2016 
 • 14 analityków krajowych oraz 9 zagranicznych
 • 1 instytucja finansowa zmieniła charakter pokrycia analitycznego dla KGHM z regionalnego na sektorowy

Obowiązki informacyjne

 • Opublikowano:
   - 47 raportów bieżących
   - 5 sprawozdań finansowych
   - Zintegrowany Raport Roczny
 • Opracowano i zatwierdzono dokumentację mającą na celu dostosowanie Spółki do nowych regulacji rynku kapitałowego (MAR)
 • Wprowadzono bezpieczne mechanizmy ujawniania informacji – w struktrze organizacyjnej Spółki powołano Komitet ds. Ujawnień Informacji, który realizuje zadania ukierunkowane na przekazywanie uczestnikom rynku kapitałowego we właściwym czasie pełnych, jasnych i rzetelnych informacji

Dialog z inwestorami i analitykami giełdowymi

 • Spotkania bezpośrednie w siedzibie i przedstawicielstwie Spółki realizowane w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie
 • Komunikacja drogą elektroniczną i telefoniczną (odpowiedzi na pytania z rynku) realizowana w sposób ciągły
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Dzień Inwestora Instytucjonalnego
 • Monitorowanie struktury akcjonariatu Spółki, badanie postrzegania KGHM przez uczestników rynku kapitałowego
 • Ankieta online dla inwestorów na temat jakości komunikacji Spółki z inwestorami

Interaktywne narzędzia komunikacji

 • Dedykowana interesariuszom z rynku kapitałowego strona internetowa będąca repozytorium kluczowych dla inwestorów informacji, dokumentów i narzędzi analitycznych 
 • Aplikacja mobilna „KGHM IR” 
 • Newsletter dystrybuowany do subskrybentów zarejestrowanych na stronie internetowej 
 • Transmisje online konferencji wynikowych oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy


Publikacji wyników finansowych KGHM Polska Miedź S.A. towarzyszy otwarta dla wszystkich interesariuszy konferencja, transmitowana na żywo w Interneciew języku polskim i angielskim*.  Dodatkową formą komunikacji Firmy z rynkiem są tele- i wideokonferencje organizowane w odpowiedzi na zapotrzebowanieze strony interesariuszy.

W 2016 r. we współpracy z DM PKO BP zorganizowaliśmy Dzień Inwestora Instytucjonalnego. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem osób zarządzających funduszami. Inwestorzy mieli możliwość odwiedzenia Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. oraz wzięcia udziału w spotkaniach z kadrą zarządzającą.  

* Zapisy wideokonferencji są dostępne na stronie Spółki (www.kghm.com) w zakładce Inwestorzy

W ubiegłym roku uruchomiona została bezpłatna aplikacja mobilna „KGHM IR” 1 dedykowana inwestorom KGHM Polska Miedź S.A. To interaktywne narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomagać w lepszym zrozumieniu zmian kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aplikacja dostarcza wszystkich najważniejszych dla inwestora informacji – zarówno w trybie online, jak i bez dostępu do sieci – dzięki opcji pobierania materiałów. Gwarantuje też dostęp do nowo opublikowanych informacji prasowych, raportów bieżących, sprawozdań finansowych i prezentacji wynikowych. Ponadto zawiera informacje o statystykach notowań akcji KGHM Polska Miedź S.A. na GPW. Program ma również opcję powiadamiania użytkowników o nowych opublikowanych treściach.

W roku 2016 raporty analityczne o KGHM Polska Miedź S.A. opracowywane były przez 14 analityków sell-side z Polski oraz 9 z zagranicy.

Wykaz instytucji finansowych wydających rekomendacje oraz publikujących raporty dotyczące akcji KGHM Polska Miedź S.A.

Z siedzibą na terytorium Polski
Deutsche BankErste GroupPKO Dom Maklerski
DM mBankPekao Investment BankingDM BZ WBK
JP MorganVestor Dom MaklerskiIPOPEMA Securities
Trigon Dom MaklerskiDM BOŚSociété Générale
DM Banku HandlowegoHaitong Bank
Z siedzibą poza Polską
Bank of America Merrill LynchUBSMorgan Stanley
RaiffeisenGoldman SachsVTB Capital
BMOWOOD & CompanyEva Dimensions

Źródło: KGHM

Zgodnie z uchwałą nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z 28.06.2016 r. w sprawie podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 300 mln zł, co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję. Dzień nabycia praw do dywidendy ustalono na 15.07.2016 r., a wypłatę dywidendy ustalono w dwóch ratach po 0,75 PLN na akcję w dniach 18.08 i 17.11.2016 r.

* Aplikacja „KGHM IR” jest obecnie dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej i można ją pobrać bezpłatnie na urządzenia mobilne poprzez Google Play lub App Store

Wypłata dywidendy w latach 2014-2016

Symbol: KGH
ISIN: PLKGHM000017
j.m.
2016
2015
2014
Dywidenda wypłacona w roku obrotowym z podziału zysku za rok poprzedni Stopa dywidendy*
mln PLN
300
800
1 000
PLN/akcję
1,5
4,00
5,00
%
1,6
6,3
4,6

* Dywidenda na jedną akcję wypłacona w danym roku obrotowym przez ostatni kurs akcji w danym roku obrotowym.

Źródło: KGHM

Rekomendacja wypłaty ww. dywidendy była oparta na Polityce Dywidend KGHM Polska Miedź S.A., przyjętej przez Zarząd Spółki 26.01.2015 r. Polityka Dywidend stanowi element zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych przez Spółkę środków.

Polityka Dywidend zakłada, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej zysku netto KGHM Polska Miedź S.A. uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W szczególności Zarząd w swojej rekomendacji będzie brał pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe Spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w Grupie Kapitałowej. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanych dywidend podejmuje Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

Wskaźniki GRI:

Informacja o strukturze właścicielskiej i wyemitowanych akcjach spółki

Akcjonariuszami posiadającymi na dzień 31.12.2016 roku liczbę akcji uprawniającą do 5 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. byli Skarb Państwa oraz Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE). 

Akcjonariusz
Liczba akcji/głosów
Udział w kapitale zakładowym/
ogólnej liczbie głosów
Skarb Państwa*
63 589 900
31,79 proc.
Nationale Nederlanden OFE**
10 104 354
5,05 proc.
Pozostali akcjonariusze
126 305 746
63,16 proc.
Razem
200 000 000
100,00 proc.

Źródło: KGHM

* Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z 12.01.2010 r.
** Na podstawie otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia z 18.08.2016 r.

Pozostali akcjonariusze, których łączny udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów wynosi 63,16 proc., zdominowani są przez krajowych i zagranicznych akcjonariuszy instytucjonalnych.

Poniżej zaprezentowano geograficzną strukturę akcjonariatu Spółki. Dane opierają się na przeprowadzonych w 2016 r. badaniach struktury akcjonariatu Spółki.

Geograficzna struktura akcjonariatu KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: KGHM

Spółka nie posiada akcji własnych.

Zarząd Spółki nie ma informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami, na dzień 31.12.2016 r. żaden z Członków Zarządu Spółki nie posiadał akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku

Imię i nazwiskoStanowisko/funkcjaLiczba akcji na dzień 31 grudnia 2016 rokuWartość nominalna akcji w PLN
Józef Czyczerski
Członek Rady Nadzorczej
10
100
Leszek Hajdacki
Członek Rady Nadzorczej
1
10

Źródło: KGHM

Zgodnie z posiadanymi przez KGHM Polska Miedź S.A. informacjami pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie posiadali w tym czasie akcji KGHM Polska Miedź S.A. lub uprawnień do nich.

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z wiedzą Spółki, nie posiadali na dzień 31.12.2016 r. akcji/udziałów jednostek powiązanych KGHM Polska Miedź S.A.

W roku 2016 Spółka nie prowadziła programu akcji pracowniczych.