Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, 3-letnią kadencję. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zasadami „Dobrych praktyk” co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności – zasada ta w 2016 r. została przez nas spełniona.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością KGHM Polska Miedź S.A., realizując swe kompetencje zarówno podczas zwoływanych przynajmniej raz na kwartał posiedzeń, jak i poprzez udział członków Rady w pracach Komitetów. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwał, dla ważności których wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej składu.

*. Dokumenty te są publicznie dostępne w serwisie informacyjnym na stronie www.kghm.com

W roku 2016 skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiał się następująco:

Od 1 do 18 stycznia:

- Marcin Moryń - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Tomasz Cyran - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Bogusław Fiedor - Członek Rady Nadzorczej

- Andrzej Kidyba - Członek Rady Nadzorczej

- Jacek Poświata - Członek Rady Nadzorczej

- Barbara Wertelecka-Kwater - Członek Rady Nadzorczej

oraz wybrani przez pracowników

- Bogusław Szarek - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Józef Czyczerski - Członek Rady Nadzorczej

- Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Fiedor, Jacek Poświata, Andrzej Kidyba i Tomasz Cyran złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności, określonym w zasadzie II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

Od 18 stycznia do 7 grudnia:

- Dominik Hunek - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 03.02.2016 r.)

- Radosław Barszcz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 03.02. do 05.09.2016 r.)

- Michał Czarnik - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 05.09.2016 r.)

- Cezary Godziuk - Członek Rady Nadzorczej

- Miłosz Stanisławski - Członek Rady Nadzorczej

- Jarosław Witkowski - Członek Rady Nadzorczej

oraz wybrani przez pracowników

- Bogusław Szarek - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Józef Czyczerski - Członek Rady Nadzorczej

- Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej

Dominik Hunek, Michał Czarnik, Cezary Godziuk i Jarosław Witkowski złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności, określonym w zasadzie II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

05.09.2016 r., w związku z rezygnacją Radosława Barszcza z funkcji zastępcy Przewodniczącego, Rada wybrała na to stanowisko Michała Czarnika.

Również tego samego dnia Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Dominika Hunka do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju od 06.09. do 06.12.2016 r. W dniu 28.10.2016 r. Dominik Hunek złożył rezygnację z czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu. 

06.12.2016 r. Miłosz Stanisławski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. 

Od 7 grudnia do 31 grudnia:

- Dominik Hunek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Michał Czarnik - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Wojciech Myślecki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Marek Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej

- Agnieszka Winnik-Kalemba - Członek Rady Nadzorczej

- Jarosław Witkowski - Członek Rady Nadzorczej

oraz wybrani przez pracowników

- Bogusław Szarek - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Józef Czyczerski - Członek Rady Nadzorczej

- Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Winnik-Kalemba oraz Wojciech Myślecki i Marek Pietrzak złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności, określonym w zasadzie II.Z.4 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”.

W 2016 r. Rada Nadzorcza odbyła 13 protokołowanych posiedzeń i podjęła 90 uchwał, w tym 15 uchwał w trybie pisemnym. Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, w 2016 r. Rada monitorowała bieżącą sytuację Firmy na podstawie wyników finansowych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz uchwał Zarządu. Nadzorowała także stan realizacji kluczowych inwestycji, sprawdzała wydatki na realizację prac badawczych oraz wdrożeniowych, darowizn, sponsoringu, reprezentacji, marketingu i reklamy, usług konsultingowych, doradczych i analitycznych wykonywanych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Grupie Kapitałowej przez podmioty zewnętrzne. 

Rada Nadzorcza zatwierdziła budżet KGHM na rok 2016, oceniła przedłożone przez Zarząd sprawozdania Spółki za 2015 r. oraz propozycję pokrycia straty za 2015 r., a także wnioskowała do Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie. Dodatkowo dokonała wyboru biegłego rewidenta na lata obrotowe 2016, 2017 i 2018, dokonywała zmian w składzie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., ustalała wynagrodzenie członkom Zarządu i delegowała członków Rady do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych, jak również delegowała członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.

Aktualny skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

- Dominik Hunek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Michał Czarnik - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

- Bogusław Szarek - Sekretarz Rady Nadzorczej

- Józef Czyczerski - Członek Rady Nadzorczej

- Leszek Hajdacki - Członek Rady Nadzorczej

- Janusz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

- Wojciech Andrzej Myślecki - Członek Rady Nadzorczej

- Marek Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej

- Agnieszka Winnik – Kalemba - Członek Rady Nadzorczej

- Jarosław Witkowski - Członek Rady Nadzorczej

Dnia 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. powołało Janusza Kowalskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Wskaźniki GRI:

Działania Komitetów Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komitety: Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń i Komitet ds. Strategii. Pełnią one funkcję pomocniczą w przygotowywaniu ocen, opinii oraz rekomendacji odnośnie do decyzji, które podejmuje Rada Nadzorcza. Szczegółowe uprawnienia, zakres działania i tryb pracy komitetów określają zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.

Komitet Audytu sprawuje w imieniu Rady Nadzorczej nadzór nad sprawozdawczością finansową oraz systemami kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych i zewnętrznych audytów.

Skład komitetu Audytu w 2016 roku
Imię, nazwisko
1 stycznia - 3 lutego
3 lutego - 21 grudnia
21 grudnia - 31 grudnia
Radosław BarszczTomasz CyranMichał Czarnik

● Przewodniczący
● Przewodniczący
Bogusław Fiedor
● Przewodniczący


Cezary GodziukLeszek HajdackiDominik HunekWojciech MyśleckiMarek PietrzakMiłosz StanisławskiBogusław SzarekAgnieszka Winnik-KalembaJarosław WitkowskiW 2016 roku odbyły się cztery protokołowane posiedzenia Komitetu Audytu, podczas których jego przedstawiciele m.in.:

 • opiniowali plan audytu i kontroli dla Grupy KGHM oraz rozpatrywali raporty z realizacji poprzednich planów; 
 • analizowali i monitorowali proces zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD.;
 • dokonywali przeglądu sprawozdań Spółki i przygotowali rekomendacje dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia następujących sprawozdań rocznych:

  - sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015,
  - sprawozdania z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym
  oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2015,
  - oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2015 uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  - sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2015 r. 

Komitet Audytu analizował także projekt budżetu Spółki na rok 2016 i przygotował rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Budżetu na rok 2016. Dokończył także procedurę wyboru audytora do badania sprawozdań Spółki i przygotował rekomendację dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu do badania sprawozdań Spółki na lata 2016-2018.

Komitet Wynagrodzeń sprawuje w imieniu Rady Nadzorczej nadzór m.in. nad sprawami rekrutacji i zatrudniania członków Zarządu oraz systemem wynagrodzeń i świadczeń w Grupie KGHM.

Skład komitetu wynagrodzeń w 2016 roku
Imię, nazwisko
1 stycznia - 3 lutego
3 lutego - 21 grudnia
21 grudnia - 31 grudnia
Radosław Barszcz

● Przewodniczący

Tomasz Cyran
● Przewodniczący


Józef CzyczerskiLeszek HajdackiDominik Hunek


● Przewodniczący
Marcin MoryńMiłosz StanisławskiBogusław SzarekBarbara Wertelecka-KwaterW 2016 r. odbyły się trzy protokołowane posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń, podczas których zajmowano się m.in.:

 • przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie kształtu umów o pracę dla nowo powołanych członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., 
 • wypracowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia zadań premiowych dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na rok 2016, 
 • przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia ruchomego przysługującego członkom Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2016, 
 • przyjęciem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w 2016 r. 

Komitet ds. Strategii sprawuje w imieniu Rady Nadzorczej nadzór nad realizacją strategii Spółki, rocznych i wieloletnich planów działalności oraz ocenia spójność tych dokumentów. Do zadań Komitetu należy także opiniowanie przedstawianych przez Zarząd projektów strategii i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności naszej Spółki, a także dokonywanie oceny, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości.

Skład komitetu ds. strategii w 2016 roku
Imię, nazwisko
1 stycznia - 3 lutego
3 lutego - 21 grudnia
21 grudnia - 31 grudnia
Michał CzarnikJózef CzyczerskiCezary GodziukLeszek HajdackiAndrzej Kidyba
● Wiceprzewodniczący


Marcin MoryńWojciech MyśleckiMarek PietrzakJacek PoświataMiłosz StanisławskiBogusław SzarekBarbara Wertelecka-Kwater
● Przewodniczący


Agnieszka Winnik-KalembaJarosław Witkowski

● Przewodniczący
● Przewodniczący

W 2016 r. odbyły się cztery protokołowane posiedzenia Komitetu ds. Strategii, poświęcone m.in.:

 • monitorowaniu postępów prac związanych z aktualizacją Strategii Spółki,
 • zapoznaniu się z perspektywami rozwoju krajowych Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • rozpatrzeniu raportu z realizacji Strategii Spółki w 2015 r.