Wskaźniki GRI:

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. może tworzyć od jednej do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję trwającą trzy kolejne lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników. 

Zarząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.* Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za uchwałą lub przeciwko uchwale rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Szczegółowy wykaz spraw wymagających uchwał Zarządu zawarty jest w Regulaminie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Aktualny skład Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. :

- Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu

- Rafał Pawełczak, I Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

- Michał Jezioro, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

- Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

- Ryszard Jaśkowski, Członek Zarządu

W 2016 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. odbył 67 posiedzeń, na których podjęto 188 uchwał.

Najważniejsze działania Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2016:

- decyzja o gruntownej rewizji strategii Spółki, koncentrująca się na dostosowaniu celów do przewidywanych możliwości finansowych z uwzględnieniem warunków rynkowych i konieczności optymalizacji kosztów (prace nie zostały zakończone w 2016 r. i będą kontynuowane w kolejnym),

- wyznaczenie celów w zakresie produkcji i bezpieczeństwa pracy na rok 2017,

- bieżąca identyfikacja i analiza ryzyka rynkowego związanego ze zmianami cen metali, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Skład Zarządu w dniu 01.01.2016 r.:  

- Herbert Wirth, Prezes Zarządu,

- Jarosław Romanowski, I Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

- Marcin Chmielewski, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,

- Jacek Kardela, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,

- Mirosław Laskowski, Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji.

Zmiany w składzie i podziale kompetencji Zarządu w 2016 r.:

03.02.2016 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu: Herberta Wirtha, Jarosława Romanowskiego, Marcina Chmielewskiego i Jacka Kardelę. Powołała w ich miejsce Krzysztofa Skórę na Prezesa Zarządu oraz Jacka Raweckiego i Mirosława Bilińskiego na Wiceprezesów Zarządu.

23.02.2016 r. Rada Nadzorcza powołała Stefana Świątkowskiego na Wiceprezesa Zarządu.

15.03.2016 r. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Mirosława Laskowskiego i powołała Piotra Walczaka na Wiceprezesa Zarządu.

17.05.2016 r. Rada Nadzorcza powierzyła funkcję I Wiceprezesa Zarządu Jackowi Raweckiemu.

02.09.2016 r. Mirosław Biliński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 05.09. 2016.

05.09.2016 r. Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Dominika Hunka do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju od 06.09. do 06.12.2016.

28.10.2016 r. Dominik Hunek złożył rezygnację z czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju. W tym samym dniu Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu Krzysztofa Skórę i powołała Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego na Prezesa Zarządu.

09.11.2016 r. Rada Nadzorcza powołała Michała Jezioro na Wiceprezesa Zarządu.

Informacja dodatkowa

03.02.2017 r. Jacek Rawecki złożył rezygnację z funkcji I Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała Rafała Pawełczaka na Wiceprezesa Zarządu.

31.05.2017 r. Piotr Walczak złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji.

24.07.2017 r. Rada Nadzorcza w dniu 24 lipca 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ryszarda Jaśkowskiego na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

* Dokumenty korporacyjne dostępne są publicznie w serwisie informacyjnym www.kghm.com