Stosujemy najskuteczniejsze, wypracowane przez lata narzędzia organizacji ładu korporacyjnego. Ich fundamentem w KGHM Polska Miedź S.A. są regulacje obowiązujące w polskim prawie, Statut Spółki oraz Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na której notowane są nasze akcje.

Filarami ładu korporacyjnego są:

  • Walne Zgromadzenie;
  • Rada Nadzorcza wraz ze wspierającymi ją komitetami;
  • Zarząd Spółki.

W zakresie dobrych praktyk spółek giełdowych staraliśmy się w 2016 r. na każdym etapie funkcjonowania wypełniać nowe zasady i rekomendacje Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2016 r.1 Dzięki temu spełnialiśmy m.in. większe oczekiwania naszych interesariuszy, w tym przede wszystkim klientów oraz instytucji finansowych. 

W roku 2016 odstąpiliśmy od stosowania rekomendacji IV.R.2 ze zbioru „Dobrych Praktyk”, która zaleca możliwość uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zapewnieniu dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Oceniliśmy, że ryzyko natury prawno-technicznej takiego rozwiązania może prowadzić do zaburzenia sprawnego przebiegu walnego zgromadzenia, jednak nie wykluczamy jego wdrożenia w przyszłości. W 2016 r. zapewniliśmy transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Nie stosowaliśmy również rekomendacji VI.R.3 ze zbioru „Dobrych Praktyk” dotyczącej kryteriów niezależności w odniesieniu do funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń. W składzie Komitetu Wynagrodzeń KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się jeden członek spełniający kryteria niezależności oraz trzech przedstawicieli pracowników, co – w naszej opinii − gwarantuje prawidłowe, rzetelne oraz transparentne wykonywanie zadań Komitetu.

1. Treść dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” jest dostępna na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na stronie KGHM Polska Miedź S.A. w sekcji dotyczącej ładu korporacyjnego.

Wskaźniki GRI:

Struktura organizacyjna