Wskaźniki GRI:

Bezpieczeństwo zapewniające efektywne działanie

Pracownicy kopalń rud miedzi w KGHM Polska Miedź S.A. pracują w trudnym warunkach. Jednymi z najistotniejszych zagrożeń dla ich życia i zdrowia są zagrożenia naturalne towarzyszące podziemnej eksploatacji złóż. Szczególnie te związane z występowaniem wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć i zawałów uważane są za bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. W ich następstwie może bowiem dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń i infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Ponieważ bezpieczeństwo naszych pracowników traktujemy priorytetowo, podejmujemy liczne działania prewencyjne i zabezpieczające. W oddziałach górniczych prowadzimy systematyczne obserwacje sejsmologiczne z wykorzystaniem rozbudowanej sieci dołowych stanowisk sejsmicznych oraz stanowisk powierzchniowych, obejmujących swym zasięgiem wszystkie rejony i pola eksploatacyjne kopalń. Na bieżąco oceniamy stan górotworu, wyznaczamy strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami. Dobieramy szczegółowo systemy i kierunki eksploatacji oraz optymalną kolejność wybierania złoża. Stosujemy aktywne metody ograniczenia zagrożenia tąpaniami z wykorzystaniem robót strzałowych. Sukcesywnie wdrażamy najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy zatrudnionych załóg. 

Grupa KGHM realizuje zintegrowany model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczą w nim: zakładowa służba BHP, Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego o potwierdzonej światowej klasie, Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. (jednostka świadcząca specjalistyczne usługi medyczne), jednostka badawczo-rozwojowa KGHM Cuprum Sp. z o.o. - CBR oraz akredytowane laboratorium Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. – podmiot specjalizujący się w ratownictwie z własnym zapleczem medycznym. 

Bezpieczeństwo pracowników zajmuje pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy KGHM Polska Miedź S.A. To także jeden z filarów naszej Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Na poprawie bezpieczeństwa pracy koncentrujemy również główne inicjatywy badawczo-rozwojowe. Spełniamy wszystkie obowiązujące normy i przepisy prawne dotyczące BHP, a w wybranych obszarach stosujemy dodatkowo własne, jeszcze bardziej restrykcyjne zasady. Profil naszej działalności, ingerencja w środowisko naturalne i troska o pracowników wymagają definiowania ambitnych celów. Ich realizacja przekłada się z kolei na poprawę warunków pracy i większe bezpieczeństwo podczas jej wykonywania. dodatkowo poprawia naszą skuteczność i efektywność, a także zapewnia ciągłość produkcji, co jest szczególnie istotne w branży górniczo-hutniczej. Co więcej, najwyższe standardy w obszarze BHP dotyczą nie tylko kadry naszego przedsiębiorstwa, ale również wszystkich podmiotów realizujących usługi na rzecz Spółki.

DOBRE PRAKTYKI

Grupa KGHM wykorzystuje nowe technologie i nowoczesne rozwiązania, dzięki którym zatrudnieni mogą pracować bezpieczniej. Prowadzone od wielu lat badania ukierunkowane są na ograniczenie ekspozycji pracowników na czynniki środowiska pracy. Przykładem takiego rozwiązania jest system zdalnego sterowania urządzeniami do rozbijania brył skalnych, który umożliwia jednoczesne zdalne sterowanie przez operatora trzema urządzeniami do rozbijania urobku. Zaprezentowany w roku 2016 nowy automatyczny system URB/ZS-3, przygotowany przez zespół badawczo-projektowy KGHM Zanam, AGH w Krakowie i KGHM Cuprum Sp. z o.o. - CBR, umożliwia niemalże całkowite wyeliminowanie obsługi przez pracownika, sprowadzając jego rolę do czynności kontrolnych i monitorujących. Jednocześnie pracownik zostaje wyprowadzony z miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których bardzo często występują zagrożenia skojarzone (zagrożenia tąpaniami i zawałami czy niekorzystne warunki mikroklimatyczne), do przestrzeni centrum sterowania wolnej od tych zagrożeń.

Nasza Wizja

Bezpieczny człowiek wśród żywiołów – Nasze Zero Harm. Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów.

Nasza Misja

Człowiek jest dla nas najważniejszy w realizacji naszych celów biznesowych. Łączy nas troska o nasze wspólne bezpieczeństwo, zdrowie i dobro.

Bezpieczeństwo - to jedna z kluczowych wartości Grupy KGHM, zawsze eksponowane i doceniane przez załogi Polskiej Miedzi. Życie i zdrowie naszych pracowników jest dla nas wszystkich priorytetem. Dlatego też, wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Spółki zmierzają do mitygacji ryzyka w środowisku pracy. Rygorystyczne zasady bezpieczeństwa obowiązują zarówno pracowników koncernu, bez względu na miejsce pełnienia obowiązków zawodowych, jak i podmioty realizujące usługi na rzecz całej Grupy Kapitałowej. We wszystkich oddziałach KGHM wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem pracy, który wspiera nasze codzienne starania o dobro wspólne. Nieustannie sięgamy po najnowsze rozwiązania nauki, minimalizując w ten sposób wystąpienie potencjalnych zagrożeń. Kierując Spółką o globalnym zasięgu, z tak mocno zakorzenionymi wartościami, chcę zaznaczyć, że niezapominamy również o bezpieczeństwie otoczenia, w którym funkcjonujemy i planujemy nasz rozwój. Szczególną uwagę kierujemy w stronę społeczności lokalnych. Dbamy o środowisko naturalne, rozsądnie gospodarując zasobami Polskiej Miedzi, zapewniając w ten sposób zrównoważony rozwój firmy oraz sąsiedztwa, w którym wspólnie budujemy wartość marki KGHM.” Radosław Domagalski-Łabędzki
 Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A..

Zasady bezpieczeństwa

Rok 2016 był kolejnym okresem wytężonej pracy nad doskonaleniem obszaru bezpieczeństwa pracy w ramach naszej Grupy. Każdy z oddziałów Spółki ma wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z obowiązującymi normami. 

Wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.

ZG Lubin
Certyfikat Systemu Zarządzania „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”
Nr CS/10/V/15 ważny do czerwca 2018 r.
ZG Połkowice-Sieroszowice
Sieroszowice - Certyfikat Systemu Zarządzania „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”
Nr CS/35/IV/2015 ważny do czerwca 2018 r.
ZG Rudna
Certyfikat Systemu Zarządzania „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”
Nr Ac090/146/2996/2008 ważny do czerwca 2017 r.
HM Legnica
Certyfikat Systemu Zarządzania „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”
Nr B-63/1/2016 ważny do czerwca 2019 r.
HM Głogów
Certyfikat Systemu Zarządzania „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”
Nr 252921 ważny do maja 2018 r.
HM Cedynia
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania „Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena pracy, Środowisko”,
Nr JBS-2/8/2014 ważny do kwietnia 2017 r.
Zakłady
Wzbogacania Rud
Certyfikat Systemu Zarządzania „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”
ważny do kwietnia 2017 r.
Zakład Hydrotechniczny
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania „Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”
ważny do kwietnia 2017 r.

Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia, dokonano dla nich oceny ryzyka zawodowego i są odpowiednio przygotowane pod względem bezpieczeństwa pracy. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia i stale podnoszą swoje kwalifikacje. 

Prace nad implementacją „Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020” w roku 2016 koncentrowały się w szczególności na problematyce kształtowania postaw pracowników. Zaktualizowaliśmy także harmonogramy i zakres pozostałych komponentów programu z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań naszej działalności.

Kluczowe obszary „Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020”

Cele „Programu poprawy bezpieczeństwa pracy w KGHM Polska Miedź S.A. do roku 2020”:

 • Zmniejszenie wskaźnika LTIFR (liczba wypadków na milion przepracowanych godzin)
 • Poprawa kultury bezpieczeństwa pracy
 • Podniesienie umiejętności pracowników
 • Większe zaangażowanie pracowników w dbałość o bezpieczeństwo pracy
 • Wdrożenie spójnego programu profilaktyki zdrowotnej
 • Dalsza poprawa środowiska pracy
 • Optymalizacja kosztów BHP

Rzetelnie i skrupulatnie realizujemy określone w przepisach wymagania, organizując dla pracowników okresowe szkolenia BHP, kursy i egzaminy uprawniające do pracy na specjalistycznych i odpowiedzialnych stanowiskach. 

Standardy bezpieczeństwa Grupy KGHM

Zakłady w Polsce
- Standardy bezpieczeństwa są efektem doświadczeń zebranych w wyniku ponad 55-letniej, nieprzerwanej działalności górniczej.
- Wszystkie zakłady przestrzegają bardzo restrykcyjnych przepisów BHP obowiązujących w polskim górnictwie.
- Sukcesywnie wdrażamy najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne ukierunkowane na poprawę stanu BHP.
- KGHM realizuje zintegrowany model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w skład którego wchodzą własne podmioty: zakładowa służba BHP, światowej klasy Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego oraz
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. (podmiot świadczący specjalistyczne usługi medyczne), akredytowane laboratorium Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. i Jednostka Badawczo-Rozwojowa KGHM Cuprum Sp. z o.o. - CBR.
Zakłady poza Polską
- Ścisłe przestrzeganie lokalnych przepisów i standardów w zakresie BHP.
- Skutecznie realizowana jest wizja Zero Harm oparta na bieżącej identyfikacji i mitygacji ryzyk w obszarze BHP.
- Z uwagi na rozproszenie działalności kluczową rolę odgrywa formuła operacyjnego przywództwa we wdrażaniu
i przestrzeganiu standardów BHP zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami kulturowymi.

Kwestie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym są traktowane priorytetowo na każdym szczeblu naszej organizacji.

Zachęcamy do zgłaszania każdej sytuacji rodzącej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo oraz zdrowie pracowników. Wszyscy uczestniczymy w regularnych szkoleniach poświęcanych zasadom BHP. Stan bezpieczeństwa oraz higieny pracy w KGHM Polska Miedź S.A. jest stale kontrolowany i oceniany, a wnioski na bieżąco wykorzystywane. W celu eliminacji lub zmniejszania występujących zagrożeń stosujemy najlepsze dostępne technologie i opracowujemy nowe rozwiązania. Surowe standardy w zakresie bezpieczeństwa nakładamy zarówno na siebie, jak i naszych dostawców oraz podwykonawców.

Masz prawo do bezpieczeństwa

Każda osoba zatrudniona w KGHM Polska Miedź S.A. ma prawo do pracy w bezpiecznym środowisku, ma prawo do powrotu do domu.

01. Po pierwsze BHP

We wszystkim co robimy, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo i zdrowie. Zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym jest dla nas priorytetem oraz zasadą.

02. Zero tolerancji

Nie tolerujemy zachowań niezgodnych z prawem, stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz zdrowia.

03. Każdy jest współodpowiedzialny

Każdy z nas czuje się współodpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz współpracowników.

04. Ciągle poszukujemy nowości

Eliminujemy lub zmniejszamy występowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii, technik, metod i środków w miejscu pracy. Poszukujemy ciągłych ulepszeń nie szczędząc sił i środków.

05. Nie jesteśmy obojętni

Zachęcamy wszystkich zatrudnionych w naszych zakładach do zgłaszania każdej sytuacji oraz zachowania stwarzającego zagrożenia dla życia i zdrowia.

06. Wszyscy się szkolimy

Wszyscy, bez wyjątku, uczestniczymy w szkoleniach poświęcanych bezpieczeństwu pracy.

07. Stawiamy na wysokie kwalifikacje

Wymagamy wysokich kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych od każdego naszego pracownika. Każdy pracownik ma prawo do ich podnoszenia.

08. Kierownictwo systematycznie ocenia bezpieczeństwo

Najwyższe kierownictwo naszego przedsiębiorstwa cyklicznie ocenia stan bezpieczeństwa i higieny pracy w KGHM Polska Miedź S.A. dla implementacji ciągłej poprawy BHP.

09. Każdy jest oceniany

Systematycznie oceniamy kadrę menadżerską za stan bezpieczeństwa w podległych im zakładach i zobowiązujemy kierownictwo naszych zakładów do dokonywania takich samych ocen w stosunku do swoich podwładnych.

10. Troszczymy się o zdrowie

Zdrowie naszej załogi jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. Stale pracujemy nad poprawą opieki zdrowotnej. Oczekujemy jednocześnie, że każdy pracownik będzie dbał o stan swojego zdrowia, by bezpiecznie i wydajnie realizować powierzone mu obowiązki

11. Wymagamy od wszystkich naszego standardu BHP

Wymagamy od naszych dostawców i podwykonawców przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wskaźniki GRI:

Pracownicy Grupy KGHM są w 100 proc. reprezentowani w Radzie Bezpieczeństwa Pracy. Rada ta jest organem opiniodawczym i doradczym w sprawach dotyczących BHP. W jej skład wchodzi 40 osób, w tym przedstawiciele pracodawców, strony społecznej, tj. związków zawodowych działających w KGHM Polska Miedź S.A., oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.

Do obowiązków rady należy m.in. okresowa ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie działań profilaktycznych i formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy.

W każdym z zakładów KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiciele pracodawcy, pracowników i służb medycyny pracy w ramach zakładowych Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy okresowo dokonują przeglądów warunków pracy, oceny stanu BHP oraz formułują wnioski dotyczące poprawy tego obszaru. Począwszy od roku 2016, na każdym
posiedzeniu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. omawiana jest bieżąca sytuacja w zakresie bezpieczeństwa pracy w Spółce.

Dedykowane organizacje związane z bezpieczeństwem pracy funkcjonują także w zagranicznych zakładach Grupy KGHM. Przykładem może być sześcioosobowy zespół działający przy kopalni Franke, który tworzy Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zajmuje się identyfikacją i oceną zagrożeń związanych z wypadkami oraz chorobami zawodowymi, a także przeprowadza stosowane inspekcje. Podobna organizacja funkcjonuje od połowy 2016 r. w kopalni Sierra Gorda. 

Mierzymy stan bezpieczeństwa pracy.

W ciągu ostatnich sześciu lat zanotowaliśmy spadek liczby wypadków przy pracy w KGHM Polska Miedź S.A. o ponad 1/3 (z 556 do 370 zdarzeń). W stosunku do danych z 2010 r. obniżony został także wskaźnik częstości wypadków – o 32,4 proc.

Zanotowany w zakładach KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2016 wskaźnik częstości wypadków standaryzowany do ekspozycji pracownika na czynniki w środowisku pracy osiągnął wartość 12,65. Był on wyższy niż w roku 2015 o 2,42, uzyskując poziom zbliżony do tego, który zanotowaliśmy w roku 2013.

Wskaźnik LTIFR w KGHM Polska Miedź S.A.

Wskaźnik częstości wypadków LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) obliczany jest w KGHM Polska Miedź S.A. wg wzoru:

W roku 2016 – porównując do danych z roku poprzedniego – zanotowaliśmy wzrost wskaźników wynikowych BHP, w tym ogólnej liczby wypadków przy pracy z 298 do 370 (+24,2 proc.) oraz wskaźnika częstości LTIFR z 10,23 do 12,65. Wzrost ten spowodowany był znaczną liczbą nieszczęśliwych wypadków nadzwyczajnych – zbiorowych, z przyczyn naturalnych, w których jednocześnie uczestniczyła duża liczba poszkodowanych.

Kontynuujemy działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i dążymy do osiągnięcia ambitnego celu, jakim jest obniżenie liczby wypadków w KGHM Polska Miedź S.A. w ciągu najbliższych czterech lat do poziomu wskaźnika LTIFR nie większego niż 5,36.

Wskaźnik częstości wypadków w KGHM Polska Miedź S.A.*

Rok
2016
2015
2014
Wskaźnik częstości wypadków
20,4
16,4
16,6

* Wyliczany według wzoru: liczba wypadków/1 tys. zatrudnionych

Liczba wypadków przy pracy w 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A.

 
2016
2015
Płeć
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Łączna liczba wypadków przy pracy
3
367
6
292
Liczba wypadków śmiertelnych
0
13
0
3
Liczba wypadków ciężkich
0
2
0
2
Liczba wypadków lekkich
3
352
6
287
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach
370
298

Źródło: KGHM

Liczba wypadków w KGHM systematycznie spada, choć nie zawsze z roku na rok

W Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. zarządzanie bezpieczeństwem pracy opiera się na analogicznych zasadach jak w KGHM Polska Miedź S.A., tzn. identyfikacji, ocenie, eliminacji i/lub kontroli zagrożeń oraz ryzyk w ramach realizacji i ciągłego udoskonalania kultury organizacyjnej Zero Harm, która stanowi jednocześnie jedną z wartości firmy. Obejmuje ona zarówno pracowników, kontrahentów, jak i społeczności lokalne. Jest również rozumiana jako nieustanna profilaktyka przeciwdziałania zagrożeniom w obszarze BHP oraz w aspekcie ochrony środowiska.

Efekty powyższych działań odzwierciedla utrzymywanie się wartości wskaźnika częstości TRIR w ostatnich latach na niskim poziomie (Total Recordable Incident Rate – liczba zaraportowanych urazów według przyjętej definicji ICMM na 200 tys. przepracowanych godzin). Od roku 2010 wartość TRIR spadła o 71 proc., uzyskując w 2016 r. poziom 0,9.

Wskaźnik TRIR w KGHM INTERNATIONAL LTD.*

* W porównaniu do ubiegłorocznej informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy w Spółce i Grupie Kapitałowej wartość wskaźnika TRIR za rok 2011 została znormalizowana w związku ze zmianą standardu raportowania w KGHM INTERNATIONAL LTD. na standard ICMM (International Council on Mining & Metals) w roku 2012. W porównaniu do zeszłorocznej informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy normalizacji uległa też wartość wskaźnika TRIR za rok 2012 w związku ze zmianą sposobu prezentacji zaokrągleń

W kopalni Carlota w Stanach Zjednoczonych nie odnotowano w 2016 r. żadnego wypadku, a w kopalni Robinson wskaźnik TRIR poprawił się o 38% proc.
38%
Najtragiczniejsze wypadki w 2016 roku:
Data: 14.09.2016
Lokalizacja: Kopalnia Rudna Zachodnia
Opis zdarzenia:  Wystąpił wstrząs górotworu.
 W jego wyniku zostało poszkodowanych
 10 pracowników. Zginął jeden górnik,
 dziewięciu odniosło lekkie obrażenia. 
Data: 03.11.2016
Lokalizacja: ZG Lubin
Opis zdarzenia:  Wystąpił samoistny wstrząs
 górotworu. W jego wyniku
 życie stracił jeden górnik,
 a drugi doznał lekkiego urazu głowy. 
Data: 23.09.2016
Lokalizacja: ZG Polkowice-Sieroszowice
Opis zdarzenia:  W wyniku odspojenia się płyty
 stropowej zginęło dwóch górników,
 a jeden pracownik doznał ciężkich
 obrażeń ciała. 
Data: 29.11.2016
Lokalizacja: ZG Rudna
Opis zdarzenia:  W wypadku zbiorowym
 wywołanym tąpnięciem górotworu
 ośmiu górników poniosło śmierć,
 a 21 zostało rannych. 

Zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi w środowisku pracy

Liczba rejestrowanych chorób zawodowych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. nie przekracza rocznie wskaźnika sześciu przypadków, a w hutach KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2015 i 2016 nie zarejestrowaliśmy żadnego przypadku choroby zawodowej. Średni wskaźnik chorób zawodowych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. na 100 tys. zatrudnionych w roku 2016 wyniósł 48,86 i był znacznie niższy od wskaźnika dla górnictwa podziemnego, który ukształtował się w Polsce na poziomie 281,01. 

W KGHM Polska Miedź S.A systematycznie wdrażane są najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony profilaktycznej pracowników. Wprowadzone są nowe środki ochrony indywidualnej, w tym: hełmy górnicze, półmaski przeciwpyłowe jednorazowe, półmaski wielokrotnego użytku, bielizna termooddychalna, rękawice specjalistyczne, maski pełnotwarzowe. 

Realizowane są programy profilaktyczne odnoszące się do głównych zagrożeń w środowisku pracy, w tym:
- w kopalniach program klimatyzacji centralnej kopalń, klimatyzacji maszyn przodkowych, klimatyzacji stanowiskowej, a także klimatyzacji osobistej, program profilaktyki zagrożenia siarkowodorowego;
- w hutach program profilaktyki ołowiowej oraz arsenowej. 

Poszukiwane były również nowe rozwiązania dotyczące np.: kamizelek chłodzących dla górników, obuwia minimalizującego urazy będące skutkami poślizgnięcia/potknięcia pracowników oraz wygodniejszych i lżejszych masek pełnotwarzowych do ochrony przeciwgazowej czy nowych rozwiązań układów filtrujących do kabin maszyn górniczych.

Wskaźniki GRI:

Pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

Zidentyfikowane zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
Grupy pracowników narażonych na podwyższone ryzyko wystąpienia określonych chorób w związku z działalnością zawodową
Liczba pracowników zatrudnionych narażonych na ryzyko
Podejmowane działania zapobiegające
2016
2015
Pyły przemysłowe zwłókniające
Górnicy
1 514
2 299
Środki ochrony indywidualnej
Substancje chemiczne rakotwórcze
Hutnicy
642
1 103
Modernizacja technologii
Środki ochrony indywidualnej
Monitoring biologiczny
Rotacja na stanowiskach pracy
Działania edukacyjne
Hałas
Górnicy, Hutnicy, Pracownicy zakładów przeróbki rud
4 809
6 787
Działania techniczne
i organizacyjne,
w tym środki ochrony indywidualnej
Wibracje
Górnicy
438
727
Działania techniczne
i organizacyjne,
w tym
nowe, innowacyjne maszyny i urządzenia
Mikroklimat gorący
Górnicy, Hutnicy
2 749
3 650
Klimatyzacja centralna,
przodkowa i stanowiskowa,
wentylacja, organizacja pracy
Nadmierne obciążenie fizyczne
Górnicy,  Hutnicy, Pracownicy zakładów przeróbki rud
2 070
2 121
Mechanizacja czynności,
modernizacja procesu
i organizacja pracy

Źródło: KGHM

Zaangażowanie w ochronę życia i zdrowia pracowników naszych zagranicznych aktywów ilustruje funkcjonujący od 2013, a udoskonalony w 2016 r. system HSEMS (Health, Safety and Environmental Management System). Zobowiązał on każdy zakład m.in. do stworzenia odpowiednich procedur, a w kopalniach wprowadził nadrzędną zasadę współodpowiedzialności za bezpieczeństwo. W roku 2016 system HSEMS został dodatkowo udoskonalony, dzięki czemu nasze aktywa górnicze rozpoczęły bardziej systematyczną ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem, wyznaczając w tym zakresie wymagania przewyższające obowiązki nakładane przez przepisy. 

Jednym z efektów powyższych działań była poprawa tzw. wskaźnika „zero days” (dni, w których nie odnotowano żadnych wypadków wśród pracowników oraz innych osób przebywających na terenie przedsiębiorstwa), który w KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2016 r. poprawił się w stosunku do danych z roku poprzedniego.

Wskaźniki GRI:

Szereg kwestii związanych z BHP w Grupie KGHM regulują Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy. Obejmują one m.in. sprzęt ochronny dla pracowników, szkolenia i edukację w zakresie bezpieczeństwa, mechanizm składania skarg, prawo do odmowy wykonania niebezpiecznej pracy oraz okresowe inspekcje i audyty w obszarze BHP.

Dowodem zaangażowania w kwestie ochrony życia i zdrowia naszych pracowników jest działająca w strukturach KGHM Polska Miedź S.A. dedykowana Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego. Do jej zadań należy m.in. ratownictwo górnicze, techniczne, pożarowe, chemiczne i ekologiczne.

Drużyna reprezentująca Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego z KGHM zajęła 3. miejsce w klasyfikacji generalnej podczas X Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego w Kanadzie, zorganizowanych w sierpniu 2016 r.

Na terenie zakładów KGHM Polska Miedź S.A. Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w 2016 r. uczestniczyła w 13 akcjach ratowniczych. Większość z nich związana była z tąpnięciami i zawałami, które wystąpiły w ZG Rudna oraz ZG Polkowice-Sieroszowice.

Zadania Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego

W strukturze Oddziału Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego działa Kompleks Straży Pożarnej – komórka organizacyjna, która posiada swoje wydziały przy najważniejszych obiektach KGHM Polska Miedź S.A. Zabezpiecza on zarówno nasze zakłady, jak i ich otoczenie. Prowadzi także szeroko zakrojone działania prewencyjne, poprzez kontrole systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów, pomiary stężeń niebezpiecznych substancji występujących w procesach technologicznych, kontrole cystern z materiałami toksycznymi, po chociażby rozładunek niebezpiecznych substancji. 

W roku 2016 w ramach czynności prewencyjnych strażacy wykonali:

 • 120 akcji zabezpieczających prace pożarowo i chemicznie niebezpieczne, 
 • 125 szkoleń pracowników KGHM, w których przeszkolono 2087 osób,
 • 633 kontrole prewencyjne, w których sprawdzono ponad 1 562 obiekty KGHM,
 • 379 kontrole, podczas których sprawdzono 14 740 gaśnic,
 • 185 kontrole, podczas których sprawdzono 1 255 hydrantów.

Docenione bezpieczeństwo

Nasze zaangażowanie w ochronę życia i zdrowia pracowników spotyka się z uznaniem branżowych instytucji. Za wyniki w zakresie BHP od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP) otrzymujemy nieprzerwanie od 2008 r. prestiżową Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Pierwsze tego typu wyróżnienie zostało nam wręczone w roku 2002. 

Złota Karta Lidera przysługuje przedsiębiorstwom, w których m.in. wskaźniki wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie przekraczają średniej krajowej w danej branży oraz które posiadają opracowany i wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. KGHM Polska Miedź S.A. co dwa lata przechodzi procedurę, która potwierdza zgodność z tymi wymogami. Dzięki temu możemy potwierdzić, że należymy do prestiżowego grona 29 przedsiębiorstw w Polsce, które wykazują się poziomem wypadkowości i chorób zawodowych poniżej średniej w sekcji gospodarki, a nasze zaangażowanie może stanowić przykład w zakresie kultury bezpiecznej pracy.

KGHM Polska Miedź S.A. otrzymuje Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy 2017-2018

Wdrażane przez nas rozwiązania BHP zostały też nagrodzone w 44. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Nagrodę III stopnia w kategorii „Przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne” otrzymał zespół autorski z HM Głogów za realizowany od roku 2011 program ograniczenia wchłaniania ołowiu przez organizm pracownika. Wyróżnienie otrzymały prace „System ciągłego monitorowania zagrożenia siarkowodorem w kopalni Polkowice-Sieroszowice” oraz „Korporacyjny Vortal Bezpieczeństwa Pracy w KGHM Polska Miedź S.A.”. 

Kwestie związane z bezpieczeństwem naszych pracowników są także przedmiotem systematycznych kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) oraz Okręgowego Urzędu Górniczego. Za nasze osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa corocznie otrzymujemy również nagrodę w konkursie WUG oraz Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego.