Wybrane elementy społeczne w łańcuchu wartości definiujące nasz odpowiedzialny model biznesowy:

Trendy i kontekst rynkowy

 • Ożywienie gospodarcze w krajach rozwiniętych, przy czym największe znaczenie dla naszej działalności ma ożywienie chińskiej gospodarki.
 • Transformacja chińskiej gospodarki i dążenia do jej unowocześnienia. Rok 2016 przyniósł nieznaczną obniżkę wzrostu PKB do poziomu 6,7% (w stosunku do 6,9% rok wcześniej).
 • Odbicie cen surowców w 2016 roku.
  Na początku roku reakcja dotyczyła głównie ropy i metali szlachetnych, ale w kolejnych miesiącach większą przychylnością cieszyło się również wiele innych surowców.
 • Ogólny indeks cen Bloomberg Commodity Index (BCOM) wzrósł o 11%, głównie za sprawą wskaźników notowań surowców energetycznych (+16%) i przemysłowych (+20%).
 • Cena miedzi w USD na koniec 2016 r. była o 22% wyższa od tej z początku roku.
 • Srebro w 2016 r. odnotowało najwyższy wzrost średniorocznej ceny (+9%) pośród metali szlachetnych, a wskaźnik pokazujący relację cen tego metalu do złota (Gold/Silver ratio) utrzymywał się na relatywnie wysokim poziomie – średnio 73.
 • Podwyżki stóp procentowych w USA.
 • Większy optymizm inwestorów i zaufanie do rynków akcji.
 • Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, OZE, nacisk na wydajność energetyczną.


Model Biznesowy KGHM

Zagospodarowanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznawanie - geologiczne prace eksploracyjne mające na celu odkrycie nowego lub rozpoznanie istniejącego złoża. Etap ten kończy się udokumentowaniem zasobów, które następnie podlegają ocenie ekonomicznej opłacalności ich wydobycia.

Eksploatacja - wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową, podziemną lub otworową z wykorzystaniem odpowiedniej technologii górniczej.

Rekultywację - Stosujemy standardy, które gwarantują bezpieczne i przyjazne dla środowiska zamknięcie kopalń, piaskowni czy innych obiektów przemysłowych. Plany rekultywacji są przygotowywane z wieloletnim wyprzedzeniem i ujmowane w projektach zagospodarowania złoża.

Przeróbka

Wzbogacanie rudy - Wzbogacanie rudy miedzi to proces mechanicznej przeróbki, w wyniku której otrzymuje się koncentrat o zawartości miedzi umożliwiającej jego przerób hutniczy.

Hutnictwo i rafinacja - Produkcja w hutach KGHM Polska Miedź S.A. oparta jest głównie na przerobie własnych koncentratów miedzi, ale wykorzystuje także surowce zakupione. Na tym etapie produkowane są między innymi sztaby srebra i złota.

Przetwórstwo - Katody miedziane produkowane w hutach KGHM są przetwarzane na walcówkę miedzianą, drut beztlenowy i niskostopowy oraz wlewki miedziane. Nasze huty specjalizują się w wytwarzaniu różnych produktów o odmiennym charakterze - walcowane i wytapiane powstają w Hucie Miedzi Cedynia, wlewki miedziane w Hucie Miedzi Legnica.

Sprzedaż

Sprzedaż realizowana jest przy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu z uwzględnieniem zasad zawartych w politykach: sprzedaży, zarządzania ryzykiem kredytowym i zarządzania ryzykiem rynkowym oraz Kodeksie Etyki. Jednym z rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu jest odpowiednia dywersyfikacja sprzedaży – zarówno produktowa, jak i geograficzna – czy też dywersyfikacja klientów.

Zagospodarowanie złóż

Zagospodarowanie złóż składa się z trzech segmentów łańcucha wartości KGHM: poszukiwania i rozpoznawania, eksploatacji i rekultywacji.

Realizacja działań w ramach poszukiwania i rozpoznawania, a później także eksploatacji zapewnia spółce możliwość produkcji i sprzedaży podstawowych produktów z jej portfolio. Dostępność do dobrej jakości złóż oraz ciągłe działania eksploracyjne są elementem budowania naszej przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo zaangażowanie spółki w eksplorację sukcesywnie wydłuża czas jej działania.

Dlaczego te segmenty są ważne dla KGHM:

 • Zabezpieczenie perspektywy ciągłej eksploatacji górniczej udokumentowanych zasobów rudy jest jednym z fundamentów rozwoju KGHM i wzrostu wartości firmy.
 • Wydobycie rudy to podstawowy element działalności KGHM, który umożliwia produkcję metali i prowadzenie sprzedaży na rynku.
 • Procesy rekultywacji terenów pokopalnianych oraz przywracanie ich ludziom i przyrodzie są częścią polityki środowiskowej KGHM. Działania te są obowiązkiem Grupy, których realizacja buduje zaufanie i wiarygodność przedsiębiorstwa w nowych przedsięwzięciach górniczych.

Obszary tworzenia wartości

1
Aktywne budowanie przewagi konkurencyjnej
Nasz wkład

Dywersyfikacja aktywów zlokalizowanych w stabilnych ekonomicznie krajach oraz doświadczona kadra zarządzająca. Grupa KGHM dysponuje doświadczonymi zespołami ekspertów we wszystkich dziedzinach górnictwa i hutnictwa, działającymi w Europie i w obu Amerykach.

Nasze rezultaty

6. największy producent miedzi na świecie
2. największy producent srebra na świecie

2
Projekty eksploracyjne pozwalające na rozwój bazy zasobowej oraz wydłużenie czasu działalności spółki

W 2016 roku spółka KGHM Polska Miedź S.A. przeznaczyła na projekty eksploracyjne w Polsce 47 mln PLN.

Kontynuacja i realizacja projektów eksploracyjnych, pozwalających na rozwój bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A., w następujących lokalizacjach: Radwanice-Gaworzyce, Retków-Ścinawa oraz Głogów, Zatoka Pucka, Bytom Odrzański, Kulów–Luboszyce, Synklina Grodziecka, Nowe Miasteczko.

3
Zapewnienie spółce podstawowego surowca pozwalającego na dalszą sprzedaż i produkcję

W roku 2016 spółka KGHM Polska Miedź S.A. poniosła nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na górnictwo w kwocie 1 164 mln PLN.

KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała w 2016 roku wydobycie urobku na poziomie 33,6 mln t (waga wilgotna), 32 mln t (waga sucha). Jego dalsza przeróbka pozwoliła na wytworzenie produktów znajdujących zastosowanie w następujących branżach: energetykai elektronika, ochrona zdrowia, architektura oraz materiały budowlane.

4
Przychód ze sprzedaży oraz zyski pozwalające na rozwój firmy i generowanie przepływów finansowych

Koszty sprzedanych przez Grupę KGHM produktów, towarów i materiałów to 15 242 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży Grupy KGHM wyniosły 19 156 mln PLN.

5
Przychód podatkowy oraz pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie

Podatek od kopalin w 2016 roku wyniósł 1 338 mln PLN, natomiast pozostałe podatki i opłaty 499 mln PLN.

Nakłady z podatków służące poprawie warunków życia poprzez inwestycje realizowane lokalnie oraz centralnie.

6
Nasza działalność generuje zatrudnienie i pozwala na pobudzenie aktywności gospodarczej w regionie

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych to 2 007 mln PLN Koszty bieżącego zatrudnienia wyniosły 69 mln PLN.

W 2016 roku zanotowalismy 920 odejść (głównie wynikających z przejścia na emeryturę), oraz 961 przyjęć. Wskaźnik wzrostu zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego roku wyniósł 0,2%.

7
Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa m.in. poprzez modernizowanie instalacji służących ochronie środowiska

W roku 2016 spółka KGHM Polska Miedź S.A. wydała na realizację inwestycji proekologicznych 631 mln PLN, w tym największe wydatki w wysokości 616 mln PLN poniesiono na Program Modernizacji Pirometalurgii w HM Głogów I.

Spółce udało się obniżyć emisje gazów i odpadów: suma emisji bezpośrednich w 2016 r. : 1 507 784 tCO2e (spadek w stosunku do 2015 r.) suma emisji pośrednich w 2016 r. : 1 918 068 tCO2e (spadek w stosunku do 2015 r.) suma wagi odpadów innych niż niebezpieczne w 2016 r. : 31 111 364 Mg (spadek w stosunku do 2015 r.) suma wagi odpadów niebezpiecznych w 2016 r. : 112 064 Mg (spadek o prawie połowę w stosunku do 2015 r.).

8
Pozyskanie akceptacji społecznej dla rozwoju działalności górniczej

W 2016 roku Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała darowizy w kwocie:
- dla organizacji i instytucji - 13 244 158 PLN
- darowizny dla osób fizycznych - 891 762 PLN.

Liczba beneficjentów Fundacji KGHM Polska Miedź to:
374 (osoby prawne) i 143 (osoby fizyczne). W 2016 roku KGHM Polska Miedź S.A. zoorganizowała 54 akcje wolontariackie.

9
Działania rekultywacyjne, pozwalające na przywrócenie środowisku naturalnemu pożądanego stanu

Łączne opłaty za korzystanie ze środowiska, poniesione przez Oddziały KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r., wyniosły 24 mln PLN. Wysokość uiszczonych opłat była o ponad 7 mln PLN niższa niż w roku 2015. Na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu likwidacji kopalń i rekultywacji obszarów górniczych zostały wystawione przez KGHM Polska Miedź S.A. akredytywy na kwotę 348 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2015 r. – 324 mln PLN).

Środki finansowe KGHM Polska Miedź S.A, pozwoliły na zwapnowanie gleb użytkowanych rolniczo na terenie gminy wiejskiej Głogów na powierzchni ponad 780 ha.

Przeróbka

Na przeróbkę składają się trzy segmenty łańcucha wartości KGHM: wzbogacanie rudy, hutnictwo i rafinacja, przetwórstwo.

Działania realizowane w ramach tego obszaru rozpoczynają się od przetworzenia wydobytej rudy w półprodukt gotowy do poddania dalszym procesom, które stanowią jeden z najistotniejszych momentów przemiany kapitału produkcyjnego, po którym spółka dysponuje produktem gotowym do handlu i sprzedaży.

Dlaczego te segmenty są ważne dla KGHM:

 • Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej.
 • Przetworzone produkty o stałej wysokiej jakości odpowiadają na potrzeby rynku i znajdują nabywców na całym świecie.

Obszary tworzenia wartości

1
Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz optymalizacja zawartości Cu w koncentracie
Nasz wkład

Grupa Kapitałowa wyprodukowała w roku 2016 742 tys. t miedzi ekwiwalentnej oraz w tym 667 tys. t miedzi płatnej.

Nasze rezultaty

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej wyniósł 1,41 USD/funt.

2
Dostępne produkty o oczekiwanej jakości

Surowiec spełniający określone kryteria jakości, przede wszystkim katody miedziane o minimalnej zawartości surowca na poziomie 99,99%.

Ilość miedzi w koncentracie w 2016 r. wyniosła 424,3 kt.

3
Maksymalizacja efektywności produkcyjnej Spółki oraz inwestycje w projekty pozwalające na wdrażanie innowacji w tych procesach w których jest to możliwe

Pożyczka inwestycyjna z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 2,0 mld PLN z terminem finansowania 12 lat.

Miedź elektrolityczna:
- produkcja ze wsadów własnych 376,0 tys. t
- produkcja ze wsadów obcych 159,6 tys. t
Walcówka, drut OFE i CuAg 267,4 tys. t
Wlewki okrągłe 13,0 tys. t
Srebro metaliczne 1 191 t
Złoto metaliczne 113,8 tys. troz
Ołów rafinowany 30,1 tys. t

4
Budowanie kapitału ludzkiego

Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 roku wynosił 18 266 tj.:
kopalnie: 12 470
huty: 3 530
pozostałe Oddziały: 2 266.

Liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym wyniosła 31 133, z czego na stanowiskach robotniczych 21 485, a na nierobotniczych 9 648. W 2016 roku 681 pracowników wzięło udział w branżowych sympozjach i konferencjach w Polsce i za granicą. Z dofinansowania do studiów w 2016 roku skorzystało 112 osób. W 2016 roku z kursów językowych skorzystało 686 pracowników Spółki.

5
Dbałość o bezpieczeństwo pracowników z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa w otoczeniu i w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych, wspomaga efektywność, a także minimalizuje ryzyko działania

Stałe działania prewencyjne:
- 120 akcji zabezpieczających prace pożarowo i chemicznie niebezpieczne,
- 125 szkoleń pracowników KGHM, w których przeszkolono 2 087 osób,
- 633 kontrole prewencyjne, w których sprawdzono ponad 1 562 obiekty KGHM,
- 379 kontrol, podczas których sprawdzono 14 740 gaśnic,
- 185 kontroli, podczas których sprawdzono 12 55 hydrantów,
- ponad 180 000 pomiarów stężeń gazów niebezpiecznych.

W hutach KGHM w roku 2016 zanotowano 42 zdarzenia wypadkowe. W hutach KGHM wskaźnik częstości osiągnął w roku 2016 wartość 11,9, tj. mniej o 2,5 punktów od wartości tego wskaźnika dla branży produkcji metali w 2015 roku (14,4).

6
Pośredni wpływ na rozwój nowych technologii, możliwy dzięki produktom oferowanym przez KGHM

W 2016 r. zrealizowano ponad 170 prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz naukowych, na łączną wartość ponad 44 mln PLN

Uruchomienie w 2016 roku nowego ciągu technologicznego pieca zawiesinowego w HM Głogów I. Nowa instalacja zapewnia utrzymanie wysokiej zdolności przerobowej przez co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat. Jednocześnie niższe straty miedzi w nowym procesie produkcyjnym zapewnią prawie 9 mln zł oszczędności rocznie.

Nagroda I-stopnia Prezesa Rady Ministrów za Wybitne Osiągnięcia Naukowo – Techniczne wręczona w listopadzie 2016 roku zespołowi specjalistów z KGHM Polska Miedź S.A. oraz Politechniki Wrocławskiej. W ramach pracy badawczej naukowcy opracowali innowacyjną w skali światowej metodę projektowania magnetowodów i konstrukcji silników elektrycznych.

Tytuł dolnośląskiego wicemistrza techniki 2016 zdobył system MillVis – innowacyjne rozwiązanie umożliwiające poprawę efektywności procesów mielenia i klasyfikacji poprzez monitorowanie parametrów wizyjnych, akustycznych i wibracyjnych urządzeń przeróbczych w Zakładach Wzbogacania Rud.

Wyróżnienie za wdrożenie inteligentnego systemu automatyki przemysłowej zmniejszającej zużycie mielników i energii elektrycznej w Zakładach Wzbogacania Rud.

7
Wytwarzanie produktów na potrzeby innych branż / użytkowników

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r:
Miedź elektrolityczna: 535,6 tys. t
Walcówka, drut OFE i CuAg : 267,4 tys. t
Wlewki okrągłe: 13,0 tys. t
Srebro metaliczne: 1 191 t
Złoto metaliczne: 113,8 tys. troz
Ołów rafinowany: 30,1 tys. t

Rozwój innych sektorów gospodarki - m.in. produkcji
sprzętu elektronicznego i wysokich technologii,
energetyki, budownictwa, ochrony zdrowia,
z wykorzystaniem produktów KGHM.

Sprzedaż

Na tym etapie monetyzowana jest produkcja i generowane są zyski – stanowi on główne źródło przychodu firmy. Dodatkowo wspiera rozwój kapitału społecznego, budując zaufanie i długofalowe relacje.

Dlaczego jest istotny dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A.?

 • Zapewnienie sprzedaży wytwarzanych produktów gwarantuje stały i stabilny przychód.

Obszary tworzenia wartości

1
Przychód ze sprzedaży, zyski firmy i inwestorów pozwalające na rozwój firmy i generowanie przepływów finansowych
Nasz wkład

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów to 15 242 mln PLN w Grupie Kapitałowej KGHM.

Nasze rezultaty

Przychody ze sprzedaży wyniosły 19 156 mln PLN w Grupie Kapitałowej KGHM.

2
Sprzedane produkty

Wolumen sprzedaży podstawowych wyrobów KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł w 2016 roku:
Katody i części katod: 246,4 tys. t
Walcówka miedziana oraz drut OFE: 265,1 tys. t
Pozostałe wyroby z miedzi: 13,1 tys. t
Ogółem miedź i wyroby z miedzi: 524,6 tys. t
Srebro metaliczne: 1 189 t
Złoto metaliczne: 112,5 tys. troz
Ołów rafinowany: 29,7 tys. t
Miedź płatna: 35,2 tys. t. w koncentracie
Srebro płatne: 90,6 t. w koncentracie.

W 2016 roku przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A.:
Katody i części katod 4 937 mln PLN
Walcówka miedziana oraz drut OFE 5 293 mln PLN
Pozostałe wyroby z miedzi 260 mln PLN
Ogółem miedź i wyroby z miedzi 10 490 mln PLN
Srebro metaliczne 2 596 mln PLN
Złoto metaliczne 556 mln PLN
Ołów rafinowany 230 mln PLN
Pozostałe wyroby i usługi 316 mln PLN
Towary i materiały 148 mln PLN
Koncentrat miedzi: 776 mln PLN.

3
Wiarygodny kontrahent i partner biznesowy

W roku 2016 spółka KGHM Polska Miedź S.A. współpracowała z 3100 dostawcami. Dzięki systematycznie budowanej bazie kluczowych partnerów biznesowych zawarliśmy w 2016 roku ponad 75 partnerstw.

W 2016 KGHM Polska Miedź S.A. zawarła kontrakty na sprzedaż swoich podstawowych produktów z 206 kontrahentami.

Wskaźniki GRI:

Kopalnie głębinowe i odkrywkowe, różne formy przerobu miedzi (ZWR, ługowanie)

Głównym przedmiotem naszej działalności jest produkcja górnicza metali, przede wszystkim miedzi, molibdenu, niklu, złota i srebra. Prowadzimy ją zarówno w kopalniach podziemnych (aktywa krajowe), jak i odkrywkowych (aktywa zagraniczne). Wykorzystujemy w pełni zintegrowany proces produkcji, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie.

Zintegrowana działalność geologiczno-górnicza i hutnicza w KGHM Polska Miedź S.A.

Rudy miedzi eksploatowane w kopalniach KGHM, ze względu na niską zawartość pierwiastków użytecznych, wymagają wielu operacji mechanicznych, chemicznych i fizycznych. Wybór właściwej technologii i skuteczność procesu wzbogacania (koncentracji składnika użytecznego) zależy głównie od charakteru zasobów, regulacji prawnych oraz innych wskaźników, m.in. ekonomicznych. 

Proces wzbogacania realizowany w polskich zakładach przeróbki rud oparty jest na flotacji. W wyniku wzbogacania otrzymywany jest koncentrat miedzi oraz odpad poflotacyjny kierowany do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Koncentrat miedzi o średniej zawartości ok. 22 proc. Cu poddawany jest dalszym procesom metalurgicznym w hutach, gdzie w wyniku procesów ogniowych i elektrorafinacji powstaje miedź elektrolityczna. 

Technologia ługowania rud miedzi stosowana jest w dwóch kopalniach KGHM INTERNATIONAL LTD. (Franke, Carlota). Wskutek ługowania, czyli przeprowadzania składników użytecznych do roztworu za pomocą czynnika ługującego, otrzymuje się bardzo ubogi roztwór poddawany dalszemu zatężaniu w operacjach ekstrakcji rozpuszczalnikowej (Solvent Extraction, SX) oraz elektrowydzielania (Electrowinning, EW). W wyniku tych procesów powstaje także miedź elektrolityczna.

Uproszczony schemat podstawowej działalności w Grupie Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.

Główne aktywa

 1. ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE

Kopalnia ZG Polkowice-Sieroszowice położona jest na Dolnym Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowadzi roboty górnicze w obrębie czterech obszarów górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i część złoża „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W złożu „Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej. Wydobycie prowadzone jest techniką strzelniczą, z zastosowaniem różnorodnych systemów komorowo-filarowych zugieciem stropu. Aktualna zdolność pdorukcyjna ZG Polkowice-Sieroszowice wynosi ok. 12 mln t rud rocznie.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Własność:Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Typ złoża:Stratoidalne
Produkt końcowy: Rudy miedzi
Wydobycie miedzi w urobku:207,5 tys. t
 2. ZG RUDNA

Kopalnia Rudna jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje przede wszystkim złoże „Rudna”, ale prowadzi też roboty udostępniające i eksploatacyjne w złożach „Sieroszowice” i „Głogów Głęboki – Przemysłowy”. Głębokość zalegania skał miedzionośnych w złożu Rudna wynosi od 844 do 1 250 m, a złoża Głogów Głęboki – Przemysłowy sięga aż do 1385 m. Obecna, średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln ton rud rocznie.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Własność:Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Srebro, ołów, złoto
Typ złoża:Stratoidalne
Produkt końcowy: Rudy miedzi
Wydobycie miedzi w urobku:203,5 tys. t
 3. ZG LUBIN

Kopalnia Lubin zlokalizowana jest w Polsce na Dolnym Śląsku na północ od granic miasta Lubin. Głębokość zalegania rud miedzi w obszarze Lubin-Małomice wynosi od 368 do 1 006 m. Złoże eksploatowane techniką strzelniczą systemem komorowo- filarowym z samoczynnym ugięciem stropu i komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną w filarze ochronnym miasta Lubin. Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi ok. 8 mln t. rudy rocznie.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Własność:Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Srebro, ołów, złoto
Typ złoża:Stratoidalne
Produkt końcowy: Rudy miedzi
Wydobycie miedzi w urobku:69,1 tys. t
 4. HM GŁOGÓW

Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obejmujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi w oparciu o jednostadialny zawiesinowy przetop koncentratów bezpośrednio do miedzi blister. Oprócz miedzi elektrolitycznej Oddział HM Głogów produkuje ołów surowy (około 30 tys. t rocznie), srebro (około 1 200 ton), szlam Pt-Pd (około 80 kg), złoto (około 2,7 ton) oraz kwas siarkowy (ponad 570 tys. t). Najbliższe zadania inwestycyjne realizowane na terenie HM Głogów to suszarnia parowa w HM Głogów II oraz fluidalna prażalnia koncentratu w HM Głogów I.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Własność:Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty: Surowcowa
Produkt końcowy:Miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2016 r.: 424,5 tys, t
 5. HM LEGNICA

Huta zlokalizowana w Legnicy o aktualnej zdolności produkcyjnej rzędu 110 tys. t miedzi elektrolitycznej. Eksploatowana od lat 50. XX wieku w oparciu o proces szybowy. Huta oprócz miedzi elektrolitycznej produkuje też wlewki okrągłe, ołów rafinowany w ilości około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – 122 tys. t, siarczan miedzi oraz siarczan niklu. Plany intensyfikacji produkcji HM Legnica do poziomu 160 tys. t miedzi katodowej rocznie uwzględniają zabudowę na terenie HM Legnica instalacji topienia złomów oraz zmodyfikowanego procesu elektrorafinacji miedzi (proces bezpodkładowy).

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Własność:Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty: Surowcowa
Produkt końcowy:Miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2016 r.: 111,1 tys, t
 6. HM CEDYNIA

Walcownia Miedzi Cedynia zlokalizowana w okolicach Orska swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej w 75% z HM Głogów oraz w 25% z HM Legnica. Podstawowym produktem HM Cedynia jest walcówka miedziana otrzymywana na linii Contirod produkowana w ilości ponad 250 tys. t rocznie oraz drut z miedzi beztlenowej produkowany w ilości ponad 16 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty z miedzi beztlenowej z dodatkiem Ag.

Lokalizacja: Dolny Śląsk, Polska
Własność:Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty: Przetwórcza
Produkt końcowy:Walcówka miedziana, druty z miedzi beztlenowej
Produkcja w 2016 r.: 4251,0 tys. t walcówki miedzianej i 16,4 tys. t drutów z miedzi beztlenowej
 
 1. Kopalnia Robinson

Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, około 11 km na zachód od Ely (około 400 km na północ od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2 130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50. Kopalnia obejmuje 3 duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth. Obecnie eksploatowane jest wyrobisko Ruth. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda jest następnie przerabiana w zakładzie przeróbki na koncentrat miedzi i złota oraz osobno koncentrat molibdenu.

Lokalizacja: Nevada, USA
Własność:100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni: Odkrywkowa
Kopalina główna:Ruda miedzi
Kopalina towarzysząca:Złoto i molibden
Typ złoża:Porfirowe / skarnowe
Produkt końcowy: Koncentrat miedzi i złota, koncentrat molibdenu
Wydobycie miedzi w urobku:53,7 tys. t
  1. Kopalnia MORISSON

Kopalnia znajduje się w granicach miasta Sudbury, w regionie Ontario w Kanadzie. Złoże jest udostępnione oraz eksploatowane za pomocą dzierżawionej infrastruktury przyległej kopalni Craig należącej do Xstrata Nickel. Najpowszechniej występującą mineralizacją złoża Morrison są żyły. Eksploatacja prowadzona jest na poziomie około 1 300 m przy pomocy technik górniczych uzależnionych od geometrii złoża – głównie jest to zmechanizowana metoda selektywnego wybierania z podsadzaniem kolejnych poziomów od dołu do góry. Całość rudy wydobywanej z kopalni jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.

Lokalizacja: Zaglębie Sudbury, Ontario, Kanada
Własność:100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna:Ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota
Typ złoża:Spągowe (footwall) / kontaktowe Ni
Produkt końcowy: Ruda miedzi i niklu
Wydobycie płatnej miedzi w 2016 r.:14,4 tys. t
  2. PROJEKT VICTORIA

Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości około 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 r. nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Całość rudy wydobywanej z kopalni będzie przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez 2 szyby (szyb eksploatacyjny oraz szyb wentylacyjny). Przeprowadzone dotychczas prace eksploracyjne potwierdzają ciągłość oraz charakterystykę mineralizacji do poziomu około 2 200 m poniżej terenu. W ramach zrealizowanych prac wykonawczych rozwinięto podstawową infrastrukturą zapewniającą możliwość dostępu do mediów (energia elektryczna, gaz).

Lokalizacja: Zaglębie Sudbury, Ontario, Kanada
Własność:100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni: Podziemna
Kopalina główna: Ruda miedziowo-niklowa
Metale towarzyszące: Złoto, platyna i pallad
Czas życia kopalni: 14 lat
Produkt końcowy: Ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych
Prognozowana produkcja roczna 16 tys. t Ni, 18 tys. t Cu

W 2016 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji założeń techniczno-ekonomicznych projektu przez niezależnych konsultantów. W związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję skutkującą modyfikacją wcześniej przyjętego harmonogramu projektu

  3. Projekt Ajax

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny-wschód od Vancouver w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. W styczniu 2012 r. spółka Abacus Mining and Exploration Inc. przygotowała studium wykonalności, na podstawie którego określono wstępne warunki ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Ze względu na istotne ryzyko nieotrzymania pozwolenia środowiskowego w oparciu o przyjęte założenia technologiczne projektu, w tym lokalizację podstawowych obiektów infrastruktury zakładu górniczego, przystąpiono do przeglądu założeń studium wykonalności z 2012 r. względem zidentyfikowanych ryzyk oraz możliwości zwiększenia wartości projektu.

Lokalizacja: Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada
Własność: KGHM INTERNATIONAL LTD. 80%;
Abacus Mining and Exploration Inc. 20%
Typ kopalni: Odkrywkowa
Kopalina główna: Ruda miedzi
Metale towarzyszące: Metale szlachetne (złoto i srebro)
Czas życia kopalni: 19 lat
Prognozowana produkcja roczna 53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au

13 stycznia 2016 r. opublikowano Zaktualizowane Studium Wykonalności, zastępujące wcześniejszą jego wersję datowaną na dzień 6 stycznia 2012 r. Zaktualizowane Studium Wykonalności uwzględnia zmiany w projekcie, zgodnie z którymi infrastruktura kopalni została oddalona od zabudowań miasta Kamloops, wprowadzono ulepszenia do rozwiązań technologicznych i zwiększono dzienną zdolność produkcyjną zakładu przeróbczego z 60 do 65 tys. t rudy.

Obecnie KGHM AJAX MINING INC. koncentruje się na uzyskaniu pozwolenia środowiskowego oraz kontynuuje budowę dobrych relacji z ludnością rdzenną, jak i mieszkańcami miasta Kamloops.

W 2016 r. podjęto decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji założeń techniczno-ekonomicznych opracowanego studium wykonalności projektu przez niezależnych konsultantów. Jednocześnie, w ramach podjętych dotychczasowo działań optymalizacyjnych dostosowano strukturę zatrudnienia do zakresu i harmonogramu prac na projekcie Ajax.

W dniu 4 marca 2017 r. Stk’emlúpsemc te Secwépemc Nation wyraził odmowę dla przestawionego pod dyskusję planu budowy kopalni spółki KGHM AJAX MINING INC. Zarząd Spółki uważa, iż pomimo odmowy na bieżącym etapie projektu istnieje możliwość kontynuacji procesu uzyskania odpowiednich zgód w celu realizacji budowy kopalni odkrywkowej. Projekcje przypływów pieniężnych uwzględnione w przeprowadzonym na 31 grudnia 2016 r. teście na utratę wartości projektu Ajax, są realne i stanowią najlepsze odzwierciedlenie możliwych do realizacji planów.

 1. Kopalnia Franke

Kopalnia jest zlokalizowana na pustynnym obszarze w północnym Chile, w regionie Altamira, blisko południowej granicy regionu Antofagasta, w pobliżu drogi publicznej łączącej kopalnię z autostradą Pan-American.

Wydobycie prowadzone jest konwencjonalnymi metodami odkrywkowymi na dwóch złożach: China i Franke. Przeróbka rudy ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.

Lokalizacja: Region Antofagasta, Chile
Własność:100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni: Odkrywkowa
Typ złoża:IOCG (typ złoża zawierający żelazo, miedź i złoto)
Produkt końcowy: Katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2016 r.:17,8 tys. t
 2. Kopalnia i projekt Sierra Gorda

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na obszarze administracyjnym Sierra Gorda w regionie Antofagasta, na północy Chile około 60 km na południowy zachód od miasta Calama. Kopalnia położona jest na poziomie 1 700 m n.p.m., w odległości 4 km od miejscowości Sierra Gorda.

Ruda wydobywana w kopalni Sierra Gorda jest przerabiana na koncentrat miedzi i molibdenu.

W kwietniu 2015 r. rozpoczął produkcję zakład przeróbki molibdenu, a od 1 lipca 2015 r. kopalnia Sierra Gorda rozpoczęła produkcję komercyjną (od tego momentu sporządza sprawozdanie z zysków lub strat z działalności). W 2016 r. Sierra Gorda, przy wsparciu zespołów specjalistów ze strony wspólników oraz firm zewnętrznych, prowadziła działania związane z poprawą stabilności pracy zakładu przeróbczego oraz poprawą osiąganych dotychczas parametrów jakościowych i efektywnościowych zakładu przeróbczego. Prowadzono również weryfikację długoterminowego planu działalności kopalni.

Lokalizacja: Region II , Chile
Własność: 55% KGHM INTERNATIONAL LTD. 
 45% spółki grupy Sumitomo:
 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (31,5%)
 - Sumitomo Corporation (13,5%) 
Typ kopalni: Odkrywkowa
Kopalina główna: Ruda miedzi
Metale towarzyszące: Molibden, złoto, srebro
Czas życia kopalni:  24 lata dla obecnego złoża w oparciu o I fazę inwestycji wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł.
 Dodatkowo istnieje możliwość wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż 
Produkt końcowy: Koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu
Produkcja płatna w 2016 r.:93,7 tys. t miedzi, 22,1 mln funtów molibdenu w koncentracie

W ramach projektu Sierra Gorda Oxide, planowane jest zagospodarowanie rudy tlenkowej. Rozpatrywane jest odzyskiwanie metalu w instalacji z wykorzystaniem technologii SX/EW. Ruda tlenkowa składowana jest obecnie do późniejszego ługowania. W 2016 r. prowadzone były analizy związane z alternatywnymi scenariuszami rozwoju projektu.

Pozostałe aktywa

Gwarantem bezpieczeństwa naszego łańcucha technologicznego są także nasze inwestycje w inne spółki krajowe. Do najważniejszych należą:

 • PEBEKA S.A.
  wykonawca robót górniczych,
 • KGHM ZANAM S.A.
  dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych,
 • KGHM Metraco S.A.
  dostawca złomów miedzi,
 • „ENERGETYKA” Sp. z o.o.
  spółka zabezpieczająca część potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.

Ponadto wśród spółek zagranicznych, pod marką DMC Mining Services, funkcjonuje grupa spółek FNX Mining Company Inc., Raise Boring Mining Services S.A. de C.V. oraz DMC Mining Services Corporation, które świadczą usługi w zakresie głębienia szybów, robót przygotowawczych, budowy naziemnych i podziemnych obiektów kopalń, wiertnictwa górniczego, drążenia tuneli na potrzeby budownictwa ogólnego oraz usług inżynieryjnych.

Pod względem wysokości zaangażowanego kapitału istotną inwestycję stanowią również akcje spółki TAURON Polska Energia S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwestycje w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych są narzędziem dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego KGHM Polska Miedź S.A. Realizując strategię Grupy Kapitałowej, pełnią rolę w zarządzaniu wybranymi aktywami non-core i są narzędziem realizacji projektów nakierowanych na wzrost wartości. Fundusze koncentrują się na inwestycjach z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia, nieruchomości oraz nowych technologii.

Kompleksowe kompetencje KGHM

Prowadzona z sukcesem od ponad 55 lat działalność to dowód naszego doświadczenia i kompetencji.

Globalna działalność, 6. miejsce wśród największych producentów miedzi na świecie, 3. pozycja na liście największych światowych producentów srebra, ponad 33 tys. zatrudnionych pracowników. 

Dlaczego liczmy się w branży?

Posiadamy zdywersyfikowane aktywa

Nasze zakłady są zlokalizowane w stabilnych ekonomicznie i politycznie krajach, które wspierają rozwój górnictwa

Dysponujemy wysokiej jakości zasobami

Aktywa produkcyjne w Polsce (ponad połowa produkcji w Grupie) funkcjonują na jednym z największych na świecie złóż miedzi, z wieloletnią perspektywą działalności (30–40 lat)

Prowadzimy projekty o dynamicznym profilu

Intensywna eksploracja w rejonach sąsiadujących z aktywami produkcyjnym doprowadziła do zwiększenia poziomu udokumentowanych zasobów. Tworzymy portfel aktywów gwarantujących stałą budowę wartości dla akcjonariuszy

Stawiamy na wyszkolonych pracowników i kadrę zarządzającą

Mamy duże doświadczenie oraz udokumentowane kompetencje w realizowaniu projektów, jak również dużą wiedzę o branży górniczo-hutniczej. Dysponujemy też doświadczonymi zespołami ekspertów we wszystkich dziedzinach górnictwa i hutnictwa, wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność, dzięki nim otrzymujemy niezbędne wsparcie do budowania wartości Spółki

Jesteśmy innowacyjni

W 2016 r. zrealizowaliśmy ponad 170 prac badawczo-rozwojowych i ekspertyz naukowych, na łączną wartość ponad 44 mln PLN

W 2016 r. uruchomiliśmy nowo wybudowany ciąg technologiczny pieca zawiesinowego w HM Głogów I, będący składową kompleksowego Programu Modernizacji Pirometalurgii. Główne modyfikacje i innowacje w ramach tego projektu polegały na zmianie technologii przetopu koncentratów w piecach szybowych na nowoczesną technologię pieca zawiesinowego o zdolności przetopu 1 050 tys. ton koncentratów rocznie.

Wdrożone rozwiązanie to największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząca tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi. Ta unikalna technologia jest obecnie wykorzystywana jedynie w trzech miejscach na świecie.

Instalacja w głogowskiej hucie to największy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce projekt o takiej skali innowacyjności, stopnia skomplikowania i unikatowych rozwiązań w zakresie technologii oraz liczby urządzeń indywidualnie projektowanych i dedykowanych dla tego typu ciągu technologicznego.

Sposób generowania zysku, w tym specyfika branżowej struktury kosztów

ZORIENTOWANIE NA WYNIKI – Osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie KGHM

Grupa KGHM zarządza kapitałem tak, aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści pozostałym interesariuszom. Umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian, nieustanne inwestycje w ludzi oraz zasoby to klucz do sukcesu naszej Firmy.

W długim okresie dążymy do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika Dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0.

Blisko 80 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej generowane jest przez segment KGHM Polska Miedź S.A.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej Spółki (obejmujące koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu) w 2016 r. wyniosły 12 517 mln PLN i kształtowały się na poziomie o 1% niższym do analogicznego okresu roku 2015, głównie z uwagi na niższe koszty podatku od wydobycia niektórych kopalin. Koszty ogółem według rodzaju za 2016 r. ukształtowały się na poziomie roku 2015 przy zachowaniu struktury.

Koszty według rodzaju KGHM Polska Miedź S.A. (mln PLN)

 
2016
2015
Zmiana (%)
IVQ’16
IIIQ’16
IIQ’16
IQ’16
Amortyzacja środków trw. i wartości niematerialnych
993
910
+9,1%
257
246
247
243
Koszty świadczeń pracowniczych
3 023
2 992
+1,0%
805
760
760
698
Zużycie materiałów i energii, w tym:
5 482
5 481
+0,02%
1 487
1 178
1 416
1 400
wsady obce
3 469
3 352
+3,5%
975
706
903
885
energia i czynniki energetyczne
745
735
+1,4%
186
172
190
198
Usługi obce
1 392
1 420
-2,0%
390
324
349
329
Podatki i opłaty, w tym:
1 725
1 824
-5,4%
486
429
420
390
podatek od wydobycia niektórych kopalin
1 338
1 439
-7,0%
396
335
314
293
Pozostałe koszty
161
155
+3,9%
54
62
25
19
Razem koszty rodzajowe
12 776
12 782
-0,05%
3 479
2 999
3 219
3 079

Źródło: KGHM

W odniesieniu do roku poprzedniego struktura kosztów według rodzaju kształtuje się na zbliżonym poziomie.

Struktura kosztów według rodzaju w 2016 r.

Decydujący wpływ na poziom kosztów operacyjnych Spółki mają koszty produkcji miedzi elektrolitycznej (przed odjęciem wartości produktów ubocznych), których udział wynosi około 88%.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 (USD/funt*)

Koszt produkcji miedzi w koncentracie - C1 (jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszony o wartość produktów ubocznych) wyniósł odpowiednio: w 2015 r. 1,47 USD/funt i w 2016 r. 1,30 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miało osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego (koszt C1 zrealizowany w 2016 r. przeliczony według kursu USD/PLN i notowań metali z 2015 r. wniósłby 1,50 USD/funt) oraz o 4,6% wyższa zawartość srebra w koncentratach własnych.

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej -ze wsadów własnych (PLN/t)

Sprzężony jednostkowy koszt produkcji miedzi ze wsadów własnych (koszt jednostkowy przed pomniejszeniem o wartość szlamów anodowych zawierających m.in. srebro i złoto) jest wyższy od zrealizowanego w 2015 r. o 240 PLN/t (1,2%) przy niższym poziomie podatku od wydobycia niektórych kopalin (-410 PLN/t). Wzrost kosztu wynika z niższej produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych o 44,5 tys. t miedzi (-11%) z uwagi na postój HM Głogów I w III kwartale 2016 r.