Główne założenia Strategii

W 2016 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął decyzję o gruntownej rewizji „Strategii na lata 2015 2020 z perspektywą do roku 2040” przyjętej w poprzednim roku. Zmiany mają dostosować cele Spółki do przewidywanych możliwości finansowych z uwzględnieniem warunków rynkowych i konieczności optymalizacji kosztów. Głównym argumentem przemawiającym za aktualizacją Strategii były zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Uniemożliwiły one realizację celu głównego – produkcji miliona ton miedzi ekwiwalentnej.

Cena miedzi w latach 2010 - 2016

 

Źródło: KGHM

Na konieczność aktualizacji Strategii z 2015 r. wpłynęły także:

- sytuacja finansowa Spółki niepozwalająca na odpowiedzialną i stabilną realizację inwestycji określonych w Strategii z roku 2015;

- wysokie ryzyko inwestycyjne związane z realizacją niektórych projektów, wymuszające konieczność weryfikacji merytorycznej portfela projektów Grupy KGHM;

- dokonane na koniec 2015 r. testy na utratę wartości bilansowej aktywów, skutkujące odpisami w kwocie 5 220 mln PLN netto na poziomie jednostkowym KGHM Polska Miedź S.A. oraz 5 048 mln PLN na aktywach produkcyjnych w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.;

- konieczność zabezpieczenia obsługi bieżących zobowiązań z tytułu finansowania dłużnego oraz stabilizacja poziomu zadłużenia KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku prac podjętych w roku 2016 opracowaliśmy zaktualizowaną „Strategię KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040”, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki 11.05.2017 r.

Zaktualizowany został główny cel Strategii, który zakłada osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie 7 mld PLN w 2021 r. oraz marży EBITDA Grupy Kapitałowej średnio powyżej 20 proc. w latach 2017–2021. Marża EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. mierzona będzie ilorazem skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej do przychodów ze sprzedaży w danym roku (z uwzględnieniem 55 proc. EBITDA i przychodów ze sprzedaży Sierra Gorda). Dokonaliśmy także aktualizacji poziomu nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, których poziom w okresie 2017–2021 zaplanowany został na 15 mld PLN dla całej Grupy Kapitałowej.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. opiera się na trzech głównych filarach, które stanowią strategie:

WYKONAWCZE:

WSPIERAJĄCE:


Strategia dotycząca aktywów zagranicznych

W roku 2016 przeprowadziliśmy audyt naszych projektów zagranicznych i zaktualizowaliśmy Strategię KGHM w zakresie posiadanych aktywów.

Założenia przyjętej w maju 2017 r. „Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040” w odniesieniu do naszych aktywów zagranicznych

Morrison

Na obszarze kopalni Morrison zakończyliśmy program wierceń, którego celem jest zwiększenie zasobów eksploatacyjnych (Mineral Reserves) na lata 2018-2019. Ponadto na złożu Levack (w sąsiedztwie kopalni Morrison) planujemy wiercenia rozpoznawcze, które mogą przełożyć się na zwiększenie zasobów eksploatacyjnych (Mineral Reserves).

Carlota

Kopalnia Carlota znajduje się w fazie schyłkowej cyklu życia. W najbliższych latach będziemy prowadzili ługowanie dotychczas wydobytej rudy miedzi oraz produkcję katod miedzianych w zakładzie SX/EW. Analizujemy także możliwość kontynuacji działalności przy wykorzystaniu potencjału złożowego w pobliżu kopalni Carlota (złoża Eder).

Franke

Kopalnia Franke również znajduje się w schyłkowej fazie życia − zakończenie przerobu składowanej rudy planowane jest na rok 2021. Zakładamy kontynuację działalności kopalni wykorzystamy korzystne położenie (zasoby złóż w pobliżu kopalni) oraz posiadany majątek – zakład przeróbczy – do przerobu rudy obcej i uzyskiwania dodatkowych przychodów. Wystąpiliśmy o uzyskanie pozwoleń środowiskowych dla obszaru San Guillermo, który zasili produkcję w drugiej połowie 2017 r. Dodatkowo na obszarach przyległych do kopalni prowadzimy prace eksploracyjne w celu udokumentowania dalszych zasobów.

Sierra Gorda

Zakładamy, że średnia produkcja miedzi górniczej w kopalni Sierra Gorda w okresie 2017-2021 osiągnie poziom ok. 70 tys. ton rocznie (liczone dla 55 proc. udziałów). Poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej ma się też przełożyć na uzyskanie od 2021 r. niezależności finansowej przez Sierra Gorda.

Robinson

Zakładamy zakończenie działalności produkcyjnej kopalni w 2022 r. Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem optymalnej ścieżki zamknięcia i rekultywacji kopalni Robinson.

Zagraniczne projekty górnicze w „Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 z perspektywą do roku 2040”

Projekt Victoria

Koncepcja projektu Victoria zakłada budowę podziemnej kopalni polimetalicznej, zlokalizowanej w rejonie Sudbury w Kanadzie. Projekt kontynuowany będzie w sytuacji zabezpieczenia przez Spółkę nadwyżek środków finansowych. Planowana średnioroczna wielkość produkcji to 18 tys. ton miedzi oraz 16 tys. ton niklu rocznie przez 14 lat.

Projekt Sierra Gorda Oxide

Projekt Sierra Gorda Oxide (SGOx) zakłada ługowanie 133,6 mln ton rudy tlenkowej oraz budowę instalacji SX-EW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Faza rozwojowa projektu realizowana będzie w sytuacji zabezpieczenia przez Spółkę nadwyżek środków finansowych pozwalających na realizację kolejnych jego etapów.

Projekt Ajax

Przewidujemy średnioroczną wielkość produkcji na poziomie ok. 53 tys. ton miedzi oraz ok. 114 tys. uncji złota w koncentracie przez planowanych 19 lat funkcjonowania kopalnii. Kluczowe dla projektu jest pozyskanie pozwolenia środowiskowego wydanego przez prowincję Kolumbia Brytyjska oraz przez rząd federalny Kanady w 2017 r. Projekt kontynuowany będzie w przypadku zabezpieczenia przez Spółkę nadwyżek środków finansowych.

 

Strategie wpierające

Stabilność Finansowa, Innowacje oraz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – to trzy Strategie Wspierające, które uzupełniają i wzmacniają Strategię KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilność finansowa ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., wspierać jej rozwój oraz efektywność, a także uniezależnić od trudnej sytuacji rynkowej. Kolejnym priorytetowym dla nas elementem zarządzania jest działalność innowacyjna, której celem jest wzrost produktywności m.in. poprzez zwiększenie roli kapitału intelektualnego, efektywne zarządzanie oraz wzmocnienie ochrony własności intelektualnej. W zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działania Grupy KGHM będą nakierowane przede wszystkim na kształtowanie oraz doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi i organizacjami wewnętrznymi, ugruntowanie pozycji zaufanego oraz stabilnego partnera biznesowego, a także odpowiedzialnego pracodawcy. Ponadto zamierzamy kontynuować inicjatywy związane z ochroną środowiska naturalnego oraz działania prozdrowotne.

Stabilna produkcja, znaczenie BHP oraz kwestie środowiskowe

Dynamiczne zmiany w przemyśle wydobywczym podyktowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi i legislacyjnymi determinują ewolucję strategicznych założeń Grupy KGHM. Duży nacisk w naszej Strategii przykładamy do zabezpieczenia stabilnej produkcji z posiadanych aktywów w perspektywie długoterminowej. Równie ważne są działania związane z poprawą bezpieczeństwa pracowników oraz eliminacją zagrożeń środowiskowych. Istotna jest również maksymalizacja korzyści płynących z posiadanych zasobów i kompetencji, a także integracja i synergia w obrębie całej naszej organizacji. W realizacji tych celów doceniamy spójną organizację naszej Grupy Kapitałowej, która stawia na integrację, koordynację i współpracę z otoczeniem.

Perspektywy na przyszłość

W perspektywie długoterminowej dążymy do stworzenia zrównoważonego systemu umożliwiającego zachowanie zasobów naturalnych poprzez ich optymalne, efektywne i racjonalne wykorzystanie. Nasze działania opieramy na wypracowanych praktykach biznesowych, które zapewnią wzrost wartości spółki i zrealizują obecne potrzeby społeczne.

Wzrost wartości Firmy upatrujemy w realizacji działań w trzech kluczowych obszarach, istotnych dla zrównoważonego rozwoju:

Techniczno-ekonomicznym - bezpieczeństwo pracowników oraz racjonalna, ekonomiczna efektywność wsparta wykorzystaniem najnowszych technologii;
Ekologicznym - minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko naturalne;
Społeczno-lokalnym  - współdziałanie ze społecznościami lokalnymi.

Ponadto będziemy stale identyfikować potencjalne obszary inwestycyjne, które – w miarę możliwości finansowych – pozwolą na podjęcie działań dywersyfikacyjnych.