Wskaźniki GRI:

Produkcja górnicza KGHM Polska Miedź S.A.

Wyszczególnienie
J.m.
2016
2015
2015 = 100%
Górnictwo
Wydobycie rudy miedzi w.w.
tys. t
33 620
33 187
101,3
Wydobycie rudy miedzi w.s.
tys. t
31 984
31 571
101,3
w tym kopalina w.s. (ruda miedzi)
tys. t
24 379
24 356
100,1
Zawartość Cu w rudzie
%
1,50
1,52
99,0
Ilość Cu w rudzie
t
480 038
478 727
100,3
Zawartość Ag w rudzie
g/t
46,32
44,57
103,9
Ilość Ag w rudzie
kg
1 481 590
1 407 167
105,3
Uzysk Cu
%
89,11
89,18
99,9
Ilość Cu w koncentracie
t
424 276
425 870
99,6
Ilość Ag w koncentracie
kg
1 264 659
1 209 094
104,6
Zawartość Cu w koncentracie
%
22,74
22,91
99,3
Produkcja koncentratu w.s.
t
1 865 846
1 858 857
100,4

Produkcja hutnicza KGHM Polska Miedź S.A.

Wyszczególnienie
J.m.
2016
2015
2015 = 100%
HUTNICTWO
Produkty
Miedź elektrolityczna w tym:
t
535 597
574 310
93,9
produkcja ze wsadów własnych
t
375 961
420 491
89,4
produkcja ze wsadów obcych
t
159 635
153 819
103,8
Walcówka CONTIROD
t
251 039
246 642
101,8
Drut CU OFE (UPCAST)
t
13 018
14 629
89,0
Drut Cu Ag
t
3 387
2 390
141,7
Wlewki OC
t
12 978
12 666
102,5
Miedź granulowana
t
2 141
2 016
106,2
Inne metale
Srebro w szlamach
kg
1 151 230
1 276 975
90,2
Srebro metaliczne
kg
1 191 127
1 283 209
92,8
Złoto metaliczne
kg
3 540,2
2 702,7
131,0
Koncentrat Pt-Pd
kg
174,4
136,5
127,8
Ołów surowy
t
26 059
29 001
89,9
Ołów rafinowany
t
30 130
29 253
103,0
Pozostała produkcja
Kwas siarkowy
t
619 027
669 080
92,5
Siarczan miedzi
t
5 864
5 914
99,2
Siarczan niklu
t
2 743
2 967
99,4
Selen techniczny
t
81,7
87,0
93,9

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Łączny obszar gruntów zarządzanych przez Spółkę, w celu prowadzenia działalności produkcyjnej i wydobywczej, będących w posiadaniu KGHM Polska Miedź S.A.*

 
Powierzchnia gruntów, w tym:
Powierzchnia całkowita [ha]
Użytkowanie wieczyste/współużytkowanie wieczyste [ha]
Własność/współwłasność [ha]
Stan na 31.12.2016 r.
5 698,88
1 016,20
6 715,09

* Zestawienie nie obejmuje nieruchomości Oddziałów nieprodukcyjnych COPI, JRGH i Centrali.

Łączna ilość gruntów (własnych lub dzierżawionych, wykorzystywanych pod działalność produkcyjną lub wydobywczą) naruszonych (zdegradowanych) lub odnowionych - przywróconych do stanu poprzedniego)


Ilość [ha] 2016
Łączna suma gruntów naruszonych (zdegradowanych) i jeszcze nie przywróconych do stanu poprzededniego
6 697,97
Łączna ilość gruntów naruszonych (zdegradowanych) w trakcie okresu raportowania
17,12
Całkowita ilość gruntów przywróconych do stanu poprzedniego w trakcie okresu raportowania
0
Suma gruntów naruszonych (zdegradowanych) i jeszcze nie przywróconych do stanu poprzedniego
6 715,09
Wskaźniki GRI:

Wyniki produkcyjne KGHM INTERNATIONAL LTD.


J.m.
2016
2015
Zmiana (%)
Miedź płatna, w tym:
tys. t
89,8
97,6
-8,0%
kopalnia Robinson (USA)
tys. t
53,7
56,8
-5,5%
kopalnie Zagłębia Sudbury (KANADA)*
tys. t
14,4
14,1
+2,1%
Nikiel płatny
tys. t
2,1
2,2
-4,5%

TPM - Metale szlachetne, w tym:
tys. troz
92,1
95,3
-3,4%

kopalnia Robinson (USA)
tys. troz
46,2
56,8
-18,7%

kopalnie Zaglębia Sudbury (KANADA)*
tys. troz
36,0
38,5
+19,5%

Produkcja miedzi ekwiwalentnej
tys. t
114,8
121,5
-5,5%

* Kopalnie Morrison oraz McCreedy West w Zagłębiu Sudbury

Sierra Gorda

Wzrost efektywności zanotowała w roku 2016 nasza chilijska kopalnia Sierra Gorda. Produkcja miedzi w koncentracie wyniosła ok. 94 tys. ton (w 2015 r. – ok. 84 tys. ton), natomiast produkcja molibdenu w koncentracie ponad 10 tys. ton (wobec 7 tys. ton w 2015 r.). Porównanie danych uzyskanych w czwartym kwartale 2016 r. z danymi trzeciego kwartału 2015 r. pozwala natomiast zauważyć, że Sierra Gorda S.C.M. poprawiła wyniki produkcyjne odpowiednio o 21 proc. w zakresie produkcji miedzi oraz o 16 proc. w odniesieniu do molibdenu.

Produkcja* miedzi, molibdenu i metali szlachetnych (2015 – wielkości za pełny rok) Sierra Gorda S.C.M.


J.m.
2016
2015
Zmiana (%)
Produkcja miedzi
tys. t
93,7
84,2
+11,3%
Produkcja miedzi - segment (55%)
tys. t
51,5
46,3
+11,3%

Produkcja molibdenu
mln funtów
22,1
14,6
+51,4%

Produkcja molibdenu - segment (55%)
mln funtów
12,2
8,1
+51,4%

Produkcja TPM - złoto
tys. troz
41,7
41,5
+0,5%

Produkcja TPM - złoto - segment (55%)
tys. troz
22,9
22,8
+0,5%

Produkcja miedzi ekwiwalentnej**
tys. t
136,5
109,7
+24,4%

Produkcja miedzi ekwiwalentnej - segment (55%)
tys. t
75,1
60,3
+24,4%

* Metal płatny w koncentracie
** Wartościowy wolumen produkcji wszystkich metali przeliczony na miedź w oparciu o notowania rynkowe – ze wsadów własnych

Prezentacja zakładów produkcyjnych

Jesteśmy jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej, a zdolność produkcyjna naszych dolnośląskich hut sięga 570 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1 300 ton srebra rocznie.

Huty miedzi KGHM:

 HM Głogów
HM Legnica
HM Cedynia - Walcownia
W naszych hutach wykorzystujemy różne rozwiązania procesów technologicznych:
W HM Głogów miedź wytapia się w oparciu o nowoczesną technologię jednostadialnego przetopu zawiesinowego – pierwszą tego typu na świecie. W strukturze huty znajduje się także Wydział Metali Szlachetnych, produkujący srebro i złoto.
HM Legnica wytwarza miedź w postaci katod w tradycyjnej technologii pieca szybowego oraz w procesie elektrorafinacji.
HM Cedynia jest z kolei walcownią miedzi, przetwarzającą miedź elektrolityczną produkowaną w dwóch pozostałych hutach. W proces zaangażowane są nowoczesne instalacje do bezwlewkowego wytwarzania metodą Contirod oraz do produkcji drutu miedzianego Upcast.

Dodatkowa produkcja KGHM:
- ołów rafinowany
- kwas siarkowy
- siarczan niklawy
- koncentrat platynowo-palladynowy

Innowacje w obszarze produkcji

Nowatorskie rozwiązania wspierają rozwój naszej bazy zasobowej, aktywów oraz produkcję. Coraz nowocześniejsze technologie oraz współpraca ze światem nauki wspierają rozwój naszej bazy zasobowej, aktywów oraz produkcję i pomagają w poprawie bezpieczeństwa naszych pracowników.

Stale poszukujemy rozwiązań i technologii, które z jednej strony przyczynią się do obniżenia kosztów produkcji, a z drugiej pozwolą na większy odzysk miedzi i metali towarzyszących. Przykładem jest uruchomienie w 2016 r. nowego ciągu technologicznego pieca zawiesinowego w HM Głogów I. Nowa instalacja zapewnia utrzymanie wysokiej zdolności przerobowej przez co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat. Szacujemy, że ograniczenie strat miedzi w nowym procesie produkcyjnym zapewni prawie 9 mln PLN oszczędności rocznie, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. 

Potwierdzeniem naszego zaangażowania w innowacyjne rozwiązania produkcyjne jest nagroda pierwszego stopnia Prezesa Rady Ministrów za Wybitne Osiągnięcia Naukowo-Techniczne, wręczona w listopadzie 2016 r. zespołowi specjalistów z KGHM Polska Miedź S.A. oraz Politechniki Wrocławskiej. Naukowcy opracowali innowacyjną w skali światowej metodę projektowania magnetowodów i konstrukcji silników elektrycznych. Wykonane z wykorzystaniem tej metody silniki dużej mocy są już wykorzystywane w KGHM do napędu wentylatorów, pomp oraz młyna bębnowego i zapewniają duże oszczędności. 

Innowacyjne podejście do procesów produkcji wykazują także nasze zagraniczne aktywa. Dział przetwarzania w kopalni Robinson pracował nad poprawą swoich procesów, stosując nowatorskie rozwiązania, w efekcie których udało się zmniejszyć zużycie wapna, poprawić poziom zawartości metali w koncentracie i wyeliminować problemy związane ze skalowaniem. 

W kopalni Carlota wdrażaliśmy program ługowania podłoża, umożliwiający odzyskiwanie miedzi z pozostałych pokładów. Przeprowadziliśmy także działania ograniczające zużycie energii elektrycznej i oleju napędowego.

DOBRA PRAKTYKA
Tytuł Dolnośląskiego Wicemistrza Techniki 2016 zdobył system MillVis − innowacyjne rozwiązanie umożliwiające poprawę efektywności energetycznej oraz technologicznej procesu realizowanego w Zakładzie Wzbogacania Rud. MillVis kontroluje i analizuje wszystkie czynniki mające wpływ na prawidłowość mielenia urobku. System dostarcza informacje na temat aktualnego stanu młyna oraz parametrów rozdrabnianego materiału i pozwala wybrać odpowiednie ustawienia jego pracy.

Pozycja rynkowa w 2016 roku

Systematycznie budujemy pozycję globalnej firmy należącej do ścisłej czołówki światowych producentów srebra i miedzi.

Jesteśmy jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. Chcemy dołączyć do grona największych producentów multisurowcowych na świecie. Polskie złoża Grupy szacowane są na ok. 17,5 mln ton metalu w zasobach eksploatacyjnych rud miedzi i pozwolą na utrzymanie wydobycia na obecnym poziomie przez najbliższych 40–50 lat.

Według szacunków największe światowe zasoby miedzi znajdują się w:

Natomiast najwięcej rudy wydobywa się w krajach:

  1. Chile
  2. Peru
  3. Chiny
  4. USA
  5. Australia
  6. Meksyk
  7. Kanada
  8. Szwajcaria
  9. Polska

Osiągnięte w 2016 r. wyniki produkcyjne sprawiły, że w przygotowanym przez IntelligenceMine rankingu największych producentów miedzi zajęliśmy wysokie 6. miejsce. Pierwsza dziesiątka największych producentów dostarczyła w 2016 r. blisko 9,5 mln ton miedzi, czyli 4 proc. więcej niż w 2015 r. Firmy z tego grona, wliczając w to Grupę KGHM, zapewniły 49 proc. całej światowej produkcji miedzi, która w 2016 r. − według wyliczeń branżowego portalu mining.com − wyniosła 19,4 mln ton. Nasz udział, zgodnie z tymi danymi, w światowej produkcji sięgnął ok. 3,5 proc.

Źródło: IntelligenceMine | mining.com

Produkcja górnicza miedzi w latach 2013-2016 wśród dziesięciu największych spółek (tys. t)

msc.
2013
2014
2015
2016
1
Codelco1792
Codelco 1829
Codelco 1889
Codelco 2016
2
Freeport-McMoRan 1537
Freeport-McMoRan 1476
Freeport-McMoRan 1543
Freeport-McMoRan 1827
3
Glencore 1330
Glencore 1344
Glencore 1331
Glencore 1747
4
BHP Billiton 1270
BHP Billiton 1206
BHP Billiton 1199
BHP Billiton 1282
5
Grupo Mexico 672
Grupo Mexico 723
Grupo Mexico 770
Grupo Mexico 1134
6
Rio Tinto 665
Rio Tinto 608
KGHM 572
KGHM 578
7
Anglo American 548
Anglo American 530
Anglo American 526
Rio Tinto 557
8
KGHM 528
KGHM 513
Rio Tinto 506
Antofagasta 489
9
Antofagasta 476
Antofagasta 469
Antofagasta 416
First Quantum 465
10
First Quantum 398
First Quantum 378
Vale 398
Vale 433

Źródło: CRU International

Produkcja miedzi rafinowanej w latach 2013-2016 wśród dziesięciu największych spółek (tys. t)

msc.
2013
2014
2015
2016
1
Codelco 1423
Codelco 1431
Codelco 1411
Codelco 1403
2
Glencore 1224
Glencore 1257
Freeport-McMoRan 1224
Freeport-McMoRan 1225
3
Aurubis 1133
Jiangxi Copper 1175
Glencore 1223
Tongling 1150
4
Jiangxi Copper 1122
Freeport-McMoRan 1149
Jiangxi Copper 1166
Jiangxi Copper 1101
5
Freeport-McMoRan 1066
Aurubis 1142
Aurubis 1133
Aurubis 1081
6
Tongling 855
Tongling 958
Tongling 1015
Glencore 1017
7
Grupo Mexico 671
Grupo Mexico 701
Grupo Mexico 754
Grupo Mexico 759
8
KGHM 595
BHP Billiton 616
KGHM 600
Sumitomo Metal Minin 634
9
BHP Billiton 578
KGHM 607
Sumitomo Metal Minin 588
Jinchuan Nonferrous M 630
10
Sumitomo Metal Minin 556
Sumitomo Metal Minin 599
Jinchuan Nonferrous M 581
BHP Billiton 602

Źródło: CRU, Company reports

Produkcja srebra na świecie w latach 2015-2016 (mln uncji)

2016
2015
Państwo
2016
2015
Miejsce
Wynik (Moz)
1
1
Meksyk
186,2
192,0
2
2
Peru
147,7
138,0
3
3
Chiny
112,4
110,0
4
4
Chile
48,1
48,6
5
5
Rosja
46,6
50,8
6
6
Australia
43,6
49,0
7
7
Boliwia
43,5
42,0
8
8
Polska
38,5
41,5
9
9
Stany Zjednoczone
35,4
35,0
10
10
Argentyna
30,0
34,7
11
11
Gwatemala
26,9
27,5
12
12
Kazahstan
17,8
17,3
13
13
Szwecja
16,4
15,9
14
14
Indie
14,0
12,0
15
15
Kanada
13,0
12,2
16
16
Indonezja
11,2
10,0
17
17
Maroko
10,1
9,6
18
18
Turcja
5,6
5,5
19
19
Armenia
4,6
4,0
20
20
Iran
3,6
3,3


Reszta świata
30,5
31,9


W sumie
885,8
890,8

Źródło: GFMS, Thomson Reuters

Produkcja srebra w latach 2015-2016 wśród dwudziestu największych spółek (mln uncji)

2016
2015
Firma
2016
2015
Miejsce
Wynik (Moz)
1
1
Fresnillo plc.
45,7
43,0
2
2
Glencore plc.
39,1
36,6
3
3
KGHM Polska Miedź S.A. Group
38,8
41,6
4
4
Polymetal International plc.
29,2
32,1
5
5
Goldcorp Inc.
28,1
40,4
6
6
Pan American Silver Corp.
25,4
26,1
7
7
Cia. De Minas Buenaventura S.A.A.
24,7
22,1
8
8
Volcan Cia. Minera S.A.A.
22,0
24,8
9
9
Tahoes Resources Inc.
21,3
20,4
10
10
Corp. Nacional del Cobre de Chile
20,9
21,3
11
11
South 32 Ltd.
18,2
13,9
12
12
Sumitomo Corp.
18,1
15,8
13
13
Hochschild Mining plc.
17,3
14,8
14
14
Hecla Mining Company
17,2
11,6
15
15
Southern Copper Corp.
16,2
13,3
16
16
Coeur Mining, Inc.
14,8
15,9
17
17
Boliden A.B.
14,4
13,5
18
18
Hindustan Zinc Ltd.
14,0
12,0
19
19
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
12,4
11,5
20
20
First Majestic Silver Corp.
11,9
11,1

Źródło: GFMS, Thomson Reuters