Główne projekty inwestycyjne w kraju

Program Udostępnienia Złoża (PUZ)

Program ten stanowi grupę projektów inwestycyjnych mających na celu udostępnienie i przygotowanie do eksploatacji złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy (GGP). Zagospodarowanie obszaru GGP jest jednym z największych projektów górniczych w Europie. Jego udostępnienie umożliwi utrzymanie produkcji polskich kopalń miedzi KGHM na planowanym poziomie w perspektywie kilkudziesięciu lat. 

W 2016 r. kontynuowaliśmy prace związane z udostępnieniem złoża w obszarze GGP: 

- Zbilansowaliśmy potrzeby w zakresie zapotrzebowania na moc chłodniczą, umożliwiając rozpoczęcie prac przygotowawczych do projektowania i budowy systemu centralnej klimatyzacji przy szybie GG-1. System zapewni dostawy wody lodowej do wyrobisk górniczych na poziomie 1300 m docelowo w ilości 30 MW.
- Zakończyliśmy prace II etapu Budowy Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy szybie R-XI w zakresie rozbudowy systemu centralnej klimatyzacji. W wyniku tych prac nastąpiło zwiększenie ilości dostarczanego przez tą instalację chłodu do wyrobisk poziomu 1200 m z dotychczasowych 15 do 25 MW.
- Głębiony szyb GG-1 (materiałowo-zjazdowy, z funkcją wdechową) na koniec 2016 r. sięgnął ponad 846 m w wyłomie (z docelowych 1340 m). W czwartym kwartale realizowany był proces uszczelnienia obudowy tubingowej szybu.
- Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do budowy szybu GG-2 (Odra) związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu.

Zakres wykonanych wyrobisk udostępniająco-przygotowawczych [mb]

Wyniki produkcyjne z obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy na tle KGHM/Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM)

Zakładamy stopniowy wzrost wydobycia z obszaru GGP do ok. 8 proc. produkcji górniczej w LGOM ogółem w 2020 r. Do końca roku 2016 nasze nakłady inwestycyjne na Program Udostępnienia Złoża osiągnęły 2 285,7 mln PLN.

Program Modernizacji Pirometalurgii (PMP)

Pod koniec 2016 r. projekt PMP znajdował się w fazie zakończenia inwestycji – realizowany był rozruch technologiczny instalacji pieca zawiesinowego.

Podstawowe korzyści wynikające z Programu Modernizacji Pirometalurgii:

 • realizacja ok. 80 proc. produkcji miedzi wg najlepszych i optymalnych kosztowo dostępnych technologii;
 • eliminacja ryzyk środowiskowych oraz kosztowych dla ok. 40 proc. produkcji pirometalurgicznej HMG:
  - zmniejszenie emisji pyłowej o ok. 55%,
  - zmniejszenie emisji gazowej o ok. 58%,
  - zmniejszenie ilości składowanych odpadów;
 • zwiększenie przychodów Grupy KGHM ze sprzedaży dodatkowych ilości srebra, renu, ołowiu rafinowanego;
 • możliwość intensyfikacji przetopu importowanych koncentratów chalkopirytowych;
 • obniżenie nakładów na inwestycje odtworzeniowe oraz kosztów remontów i kosztów pracy;
 • spełnienie warunków BAT;
 • poprawa bezpieczeństwa pracy dzięki eliminacji uciążliwych stanowisk pracy w technologii pieców szybowych;
 • zwiększenie sprawności energetycznej procesów;
 • poprawa konkurencyjności hutnictwa KGHM.

Program Rozwoju Hutnictwa

W ramach tego programu w 2016 r. kontynuowaliśmy realizację następujących projektów:

 • modernizacja Hali Wanien i Odmiedziowni Elektrolitu w HM Legnica;
 • dostosowanie infrastruktury technicznej do zmiany technologii hutniczej w HM Głogów I;
 • budowa instalacji do prażenia koncentratu w HM Głogów I;
 • budowa suszarni parowej HM Głogów II.

Rozwój technologii mechanicznego urabiania

Aby zachować wymogi bezpieczeństwa pracy podczas eksploatacji złóż w coraz trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych (coraz większa głębokość zalegania złóż, wyższa temperatura pierwotna górotworu pogarszająca warunki pracy na stanowiskach wymagających obsługi oraz rosnące zagrożenie tąpaniami), w KGHM Polska Miedź S.A. realizujemy prace badawcze z zakresu opracowania alternatywnych technologii urabiania skał twardych wobec powszechnie stosowanej techniki strzałowej. Kluczowym kierunkiem prac jest badanie technologii mechanicznego urabiania zarówno pod kątem wykorzystania kombajnów w realizacji robót górniczych przygotowawczych, jak i eksploatacyjnych.

W 2016 r. w kopalni Polkowice-Sieroszowice zakończyliśmy próby mechanicznego urabiania z wykorzystaniem zespołu trzech kombajnów w zakresie drążenia wyrobisk chodnikowych przygotowawczych w obszarze złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy. Doświadczenia zdobyte w trakcie badania technologii potwierdziły możliwość urabiania skał twardych w tempie pozwalającym na szybszy postęp przodka w stosunku do technologii tradycyjnej. Wstępnie stwierdzono potencjał badanej technologii w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych w najtrudniejszych warunkach geologiczno-górniczych. 

Projekt „Rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most zapewniająca możliwość składowania odpadów poflotacyjnych po 2016 roku” .

Żelazny Most to największy w Europie Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW), w którym deponowane są odpady wydobywcze powstałe w procesie wzbogacania rudy miedzi. Rocznie w OUOW Żelazny Most składuje się ok. 18 mln m3 wspomnianych odpadów. Przedłużenie życia kopalń i utrzymanie miejsc pracy w regionie wymaga ciągłej rozbudowy zbiornika Żelazny Most. Wraz z międzynarodowym zespołem ekspertów przygotowaliśmy koncepcję powiększenia obiektu poprzez budowę Kwatery Południowej o powierzchni ok. 609 ha. 

W 2016 r. został złożony wniosek w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Podpisaliśmy również umowy na wykonanie projektu budowlanego Kwatery Południowej oraz dzierżawy nieruchomości pod przyszłą kwaterę z Nadleśnictwem Lubin. 

Realizacja inwestycji zabezpieczy możliwości składowania odpadów, a tym samym nieprzerwaną długoterminową pracę ciągu produkcji KGHM.


Projekty rozwojowe aktywów zagranicznych

Projekt Sierra Gorda (Chile)

W ramach projektu Sierra Gorda Oxide planowane jest zagospodarowanie rudy tlenkowej. Rozpatrywane jest odzyskiwanie metalu w instalacji z wykorzystaniem technologii SX/EW. Ruda tlenkowa składowana jest obecnie do późniejszego ługowania. W 2016 r. prowadzone były analizy związane z alternatywnymi scenariuszami rozwoju projektu.

Projekt Victoria (Ontario, Kanada)

Realizowane prace projektowe pozwoliły rozwinąć podstawową infrastrukturę zapewniającą możliwość dostępu do mediów (energia elektryczna oraz gaz). W 2016 r. podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji założeń techniczno-ekonomicznych projektu przez niezależnych konsultantów. W związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. postanowił zmodyfikować wcześniej przyjęty harmonogram projektu.

Projekt Ajax (Kolumbia Brytyjska, Kanada)

W 2016 r. opublikowaliśmy Zaktualizowane Studium Wykonalności. Odzwierciedla ono zmiany w projekcie, w ramach którego infrastruktura kopalni została przeniesiona z dala od najbliższych budynków w mieście Kamloops, wprowadzono ulepszenia technologiczne i zwiększono przepustowość przetwórni z 60 do 65 tys. ton rudy dziennie. Obecnie KGHM AJAX MINING INC. koncentruje się na uzyskaniu koniecznych zezwoleń środowiskowych i kontynuowaniu budowania dobrych relacji z Indianami Kanadyjskimi (First Nations) oraz z obywatelami Miasta Kamloops.

Strategia innowacji i nakłady na badania oraz rozwój w projektach rozwojowych

W 2016 r. szczególny nacisk położyliśmy na innowacje. Zrealizowaliśmy ponad 170 prac wartych ponad 44 mln PLN.

W ubiegłym roku główne projekty badawczo-rozwojowe były poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom potrzebnym Głównemu Ciągowi Technologicznemu KGHM Polska Miedź S.A. 

W działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną zaangażowanych było 80 pracowników KGHM realizujących projekty zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Wybór tematyki projektów był ściśle związany ze strategią produkcji, optymalizacją kosztów, uruchamianiem nowych inwestycji, planowaniem zmian technologicznych oraz aspektami środowiskowymi i bezpieczeństwa pracy.

Wybrane najważniejsze działania w 2016 r.:

 • opracowanie nowych regulaminów dotyczących badań i rozwoju wraz z szablonami umów, w tym:
  • wprowadzenie oświadczeń współtwórców przenoszących prawa do wyników dla prac B+R w celu należytego zabezpieczenia praw własności intelektualnej KGHM Polska Miedź S.A.
  • prace nad klauzulami umownymi należycie zabezpieczającymi prawa własności intelektualnej w umowach na realizację prac B+R,
  • prace nad nowelizacją „Regulaminu prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej w KGHM Polska Miedź S.A.”
 • wprowadzenie wzorów umów oraz oświadczeń z zakresu działalności badawczo-rozwojowej w KGHM Polska Miedź S.A.
 • zakończenie 3. edycji konkursu CuBR.
 • wdrożenie Repozytorium CRPBR II – to narzędzie IT, cyfrowe archiwum prac badawczo-rozwojowych oraz ekspertyz z zakresu nauki i techniki. Repozytorium zawiera całe istniejące archiwum prac powstałych zarówno w Centrali, jak i w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.
 • uruchomienie programu akceleracyjnego wraz z KGHM Cuprum,
 • złożenie przez KGHM Polska Miedź S.A. dwóch wniosków konkursowych na udział w projektach dofinansowanych ze źródeł krajowych oraz 10 wniosków konkursowych w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • kontynuacja projektów w ramach programu Horyzont 2020: BioMOre, DISIRE oraz IntMet.

DOBRA PRAKTYKA

W 2016 r. kontynuowaliśmy z partnerami branżowymi i jednostkami naukowymi realizację 12 projektów badawczo-rozwojowych w ramach 1. i 2. konkursu CuBR. W 3. edycji pozytywnie zarekomendowaliśmy 11 projektów. Ich zakres merytoryczny to m.in. systemy łączności w wyrobiskach podziemnych, technologie oceny stanu technicznego górniczych wyciągów szybowych, redukcja odorów z szybów wydechowych czy sposoby zabezpieczenia i utylizacji gazów procesowych.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Kolejnym wyzwaniem, któremu w 2016 r. stawiliśmy czoła, było optymalne wykorzystanie posiadanej bazy zasobowej. Inicjatywy poprawiające efektywność zarządzania zasobami w zakładach górniczych i hutniczych przełożyły się na realne oszczędności.

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów możliwe było m.in. dzięki zastosowaniu modelowania złóż w technologii 3D, optymalizację gospodarki maszynami dołowymi oraz realizację programu oszczędności energii. 

W zakresie górnictwa poprawiliśmy efektywność wydobycia m.in. poprzez dostosowanie geometrii systemów eksploatacji do lokalnych warunków geologiczno-górniczych, poprawę skuteczności metod ograniczania zagrożenia tąpaniami oraz innych skojarzonych zagrożeń naturalnych, a także dzięki optymalizacji gospodarki skałą płonną w obrębie pól eksploatacyjnych. Dostosowaliśmy także zdolności produkcyjne poszczególnych Rejonów Zakładu Wzbogacania Rud do ilości i jakości dostarczanego urobku.

Większą efektywność wykorzystania zasobów hutniczych uzyskaliśmy poprzez wzrost uzysków miedzi w podstawowym ciągu produkcji pieca zawiesinowego (dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, m.in. ulepszonego procesu odmiedziowania żużla konwertorowego), zwiększenie dyspozycyjności ciągu pieców wahadłowo-obrotowych na Wydziale Ołowiu (wysoki odzysk ołowiu przy zmniejszającej się zawartości Pb w materiałach wsadowych), uruchomieniu sprzedaży renu z obszaru produkcji HM Legnica oraz poprawę efektywności energetycznej parku maszynowego.