Wskaźniki GRI:

Poziom zasobów miedzi i srebra

Miedź i srebro są surowcami niezbędnymi dla rozwoju globalnej gospodarki. Podczas swojej ponad 55-letniej działalności KGHM wydobył ponad 1 mld ton urobku i wyprodukował 19,1 mln ton miedzi. Obecne zasoby pozwalają na dalszą pracę przez 40-50 lat.

Złoże eksploatowane przez KGHM na monoklinie przedsudeckiej należy do największych złóż miedzi na świecie.

Obszary eksploracji

Usytuowanie obszarów koncesyjnych w Polsce

Rezultaty projektów eksploracyjnych

W przypadku części prowadzonych przez nas projektów eksploracyjnych jakość udokumentowanych złóż okazała się na tyle obiecująca, że wystąpiliśmy o koncesje zezwalające na rozpoczęcie przygotowań do wydobycia.
W 2016 r. prowadziliśmy prace przygotowawcze związane z badaniem kolejnych rejonów, w których mogą występować obiecujące zasoby. 

Obszary eksploracji w 2016 roku

Radwanice-Gaworzyce

W obrębie złoża Radwanice-Gaworzyce prowadziliśmy prace geologiczne w ramach koncesji na rozpoznawanie złoża rud miedzi metodą podziemną w obszarze Dankowice. W sierpniu złożyliśmy wniosek o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny rudy miedzi ze złoża Radwanice-Gaworzyce w obszarze Gaworzyce.

Synklina Grodziecka oraz Konrad

Prowadziliśmy prace wiertnicze, które miały szczegółowo zbadać warunki hydrogeologiczne obszaru, oraz wykonaliśmy powierzchniowe badania sejsmiczne. Przygotowywaliśmy także dodatkowe ekspertyzy i pracowaliśmy nad dokumentacją geologiczną, która oszacuje zasoby rudy miedzi.

Retków-Ścinawa oraz Głogów

W ramach koncesji Retków-Ścinawa wykonaliśmy kolejne otwory geologiczne oraz rozpoczęliśmy prace związane z przygotowaniem koncepcji zagospodarowania i wykorzystania złoża na tym obszarze. W lipcu do Ministerstwa Środowiska trafił nasz wniosek o zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa. Na obszarze koncesji Głogów zakończyliśmy wiercenie otworów wykonywanych w ramach 1. etapu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. We wrześniu złożyliśmy wniosek o zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi. We wniosku przedstawiliśmy m.in. zmodyfikowany zakres prac i robót geologicznych dla kolejnych etapów projektu.

W fazie przygotowawczej znajduje się projekt Bytom Odrzański oraz Kulów-Luboszyce. W 2016 r. toczyły się postępowania sądowo-administracyjne w sprawach dotyczących koncesji umożliwiających eksplorację na tych terenach. Wystąpiliśmy także z wnioskiem o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Nowe Miasteczko.

W ramach koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż soli potasowo-magnezowych z kopalinami towarzyszącymi (rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną) w rejonie Pucka wykonaliśmy analizę danych archiwalnych, przeprowadziliśmy powierzchniowe badania geofizyczne i rozpoczęliśmy prace wiertnicze. Na podstawie zgromadzonych informacji zrewidowaliśmy budowę geologiczną tego rejonu i przystąpiliśmy do oceny możliwości zagospodarowania badanych złóż z uwzględnieniem modelu kopalni oraz technologii przeróbki.

Eksploracja KGHM INTERNATIONAL LTD.

Zakończone w 2016 r. prace eksploracyjne dotyczące Projektu Victoria (Zagłębie Sudbury, Kanada) potwierdziły ciągłość oraz charakterystykę mineralizacji tamtejszego złoża. Niezależni specjaliści rozpoczęli weryfikację założeń techniczno-ekonomicznych Projektu Victoria. w rejonie Sudbury (Kanada), Franke i Sierra Gorda (Chile) oraz Carlota (USA). Chcemy bardziej szczegółowo rozpoznać obecnie eksploatowane zasoby, sprawdzić występowanie nowych złóż, a w efekcie doprowadzić do wydłużenie szacowanego czasu prowadzenia robót górniczych na tych obszarach.

Cele eksploracji KGHM INTERNATIONAL LTD., planowane na rok 2017, zakładają kontynuację prac w rejonie Sudbury (Kanada), Franke i Sierra Gorda (Chile) oraz Carlota (USA). Chcemy bardziej szczegółowo rozpoznać obecnie eksploatowane zasoby, sprawdzić występowanie nowych złóż, a w efekcie doprowadzić do wydłużenie szacowanego czasu prowadzenia robót górniczych na tych obszarach.