Stabilność finansowa

W roku 2016 Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. utrzymywała stabilność finansową oraz wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie. Warunki rynkowe skutkowały koniecznością zrównoważonego podejścia do zarządzania płynnością w Grupie. Nadrzędnym celem realizowanej polityki zarządzania płynnością było zapewnienie finansowania zarówno w krótkim, średnim, jak i długim horyzoncie czasowym w taki sposób, aby zabezpieczona była ciągłość działania oraz realizacja zakładanej strategii Grupy, w szczególności kontynuacja rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

Wyniki sprzedażowe

Ogółem przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej w 2016 r. wyniosły 19 156 mln PLN i były niższe w stosunku do 2015 o 4.3 proc. (852 mln PLN). Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży dotyczyło przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM INTERNATIONAL LTD., gdzie odnotowano spadek odpowiednio o 827 mln PLN i 42 mln PLN.

Ogółem przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w 2016 r. osiągnęły poziom 15 112 mln PLN i były niższe o 5 proc. od przychodów osiągniętych w roku 2015, głównie wskutek spadku cen miedzi wyrażonych w polskich złotych oraz niższego wolumenu sprzedaży miedzi. Postój produkcyjny w HM Głogów I w 2016 r. wpłynął na zmniejszenie produkcji katod elektrolitycznych i w konsekwencji na spadek przychodów ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi względem danych z roku 2015 o 16 proc. Spadek ten został częściowo skompensowany poprzez sprzedaż koncentratu miedzi o wartości ok. 776 mln PLN. Przychody ze sprzedaży srebra w porównaniu z ich poziomem w 2015 r. były wyższe o 8 proc., a przychody ze sprzedaży złota były wyższe o ok. 49 proc. Wzrost przychodów ze sprzedaży złota spowodowany był zarówno wzrostem notowań tego metalu wyrażonych w polskich złotych, jak i wzrostem wolumenu produkcji i sprzedaży w stosunku do rezultatów z 2015 r. Wartość przychodów ze sprzedaży w roku 2016 uwzględnia dodatni wynik z rozliczenia instrumentów zabezpieczających w wysokości 3 mln PLN (w roku poprzednim: 482 mln PLN).

Przychody segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2016 r. wyniosły 639 mln USD, co oznacza spadek o 40 mln USD (-6 proc.) w porównaniu do danych z roku poprzedniego, odnotowany na skutek niższych wolumenów sprzedaży podstawowych metali oraz w wyniku kształtowania się niekorzystnych warunków makroekonomicznych mających swoje odzwierciedlenie w niższych zrealizowanych cenach sprzedaży miedzi oraz niklu. Obniżeniu o 51 mln USD (-10 proc.) uległy przychody ze sprzedaży miedzi głównie wskutek zmniejszenia wolumenu sprzedaży tego metalu o 8,7 tys. ton (-9 proc.). Negatywny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży miedzi miało również osiągnięcie niższej zrealizowanej ceny sprzedaży, która w 2016 r. wyniosła 5.004 USD/t w porównaniu do 5.071 USD/t w 2015 r. Wzrost przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych o 10 mln USD (+11 proc.) jest pochodną osiągnięcia wyższych zrealizowanych cen sprzedaży złota (+14 proc.), palladu (+13 proc.) oraz platyny (+8 proc.).

Pozycja kosztowa C1

Koszt C1, czyli gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej, uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, podatek od kopalin, koszty transportu, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną koncentratu (TC/RC), pomniejszony o wartość produktów ubocznych Grupy Kapitałowej w stosunku do ilości sprzedanej Cu płatnej, w 2016 r. był niższy o 11 proc. w stosunku do danych z roku 2015.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej

USD/funt
2016
2015
Zmiana
Zmiana procentowa
Grupa Kapitałowa
1,41
1,59
(0,18)
(11)
- KGHM Polska Miedź S.A.
1,30
1,47
(0,17)
(12)
- KGHM INTERNATIONAL LTD.
1,63
1,87
(0,24)
(13)
- Sierra Gorda S.C.M.
1,96
2,58
(0,62)
(24)

Źródło: KGHM

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł odpowiednio: w 2015 roku 1,47 USD/funt i w 2016 r. 1,30 USD/funt. Na wartość kosztu wpływ miało osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego (koszt C1 zrealizowany w roku 2016 przeliczony według kursu USD/PLN i notowań metali z 2015 r. wyniósłby 1,50 USD/funt) oraz o 4,6 proc. wyższa zawartość srebra w koncentratach własnych.

Z kolei w segmencie KGHM INTERNATIONAL LTD. średni ważony jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi dla wszystkich operacji przeprowadzonych w 2016 r. wyniósł 1,63 USD/funt, co oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu do danych z 2015 r. Obniżenie kosztu C1 wynika z podejmowanych inicjatyw oszczędnościowych przekładających się na redukcję kosztów produkcji, co zostało częściowo ograniczone przez obniżenie wolumenu sprzedaży miedzi.

W segmencie Sierra Gorda S.C.M. jednostkowy koszt gotówkowy produkcji miedzi (C1) uległ obniżeniu z 2,58 USD/funt w 2015 r. do 1,96 USD/funt w roku 2016. Znaczący spadek kosztu C1 w Sierra Gorda w relacji do danych z 2015 r. jest skutkiem nieporównywalności okresów (koszt C1 w 2015 r. zaprezentowany jest za okres od rozpoczęcia produkcji na poziomie komercyjnym od lipca). 

EBITDA i wynik netto

Skorygowana EBITDA wyniosła 4 666 mln PLN i była niższa w stosunku do wartości z 2015 r. o 44 mln PLN (1 proc.). Z kolei strata netto w 2016 r. wyniosła 4 449 mln PLN i była niższa od straty za 2015 r. o 560 mln PLN.

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie Kapitałowej

Źródło: KGHM

Skorygowana EBITDA segmentu KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2016 wyniosła 3 551 mln PLN, co oznacza spadek o 15 proc. w relacji do poziomu zanotowanego w poprzednim roku (EBITDA wysokości 4 163 mln PLN). Pogorszenie wyniku operacyjnego jest skutkiem niższych notowań miedzi, które częściowo zrekompensował korzystniejszy dla Jednostki Dominującej kurs walutowy USD/PLN. Istotne znaczenie miało również przejściowe ograniczenie produkcji związane z uruchomieniem pieca zawiesinowego w miejsce dotychczasowego pieca szybowego w Hucie Miedzi Głogów I, co wpłynęło na spadek wolumenu sprzedaży, a tym samym przychodów ze sprzedaży miedzi i srebra. Spadek ten do pewnego stopnia został zrekompensowany poprzez zbycie koncentratu miedzi (169 tys. ton wagi suchej). Ponadto w 2016 r. wartość korekty z tytułu rozliczenia transakcji zabezpieczających zwiększająca przychody była niższa od wielkości zanotowanej w 2015 r. o 479 mln PLN, co wynikało przede wszystkim z mniejszego wolumenu transakcji zabezpieczających rozliczających się w tym okresie. W rezultacie powyższych czynników przychody ze sprzedaży były o 827 mln PLN niższe niż w roku 2015. Koszty podstawowej działalności operacyjnej nie uległy istotnej zmianie i wyniosły 12 517 mln PLN. Na wynik finansowy Jednostki Dominującej 2016 r. decydujący wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w wysokości 6 197 mln PLN, w tym 4 856 mln PLN dotyczyło utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych, a 1 130 mln PLN udzielonych pożyczek. W efekcie strata netto segmentu wyniosła 4085 mln PLN, co oznacza obniżenie wyniku finansowego w relacji do 2015 r. o 1 297 mln PLN. 

Skorygowana EBITDA segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w roku 2016 wyniosła 614 mln PLN, a tym samym uległa zwiększeniu o 245 mln PLN w relacji do danych z roku poprzedniego. Wpływ na poprawę wyników operacyjnych segmentu miało obniżenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej, m.in. w wyniku podejmowanych inicjatyw oszczędnościowych. Na stratę netto segmentu w 2016 r. w wysokości 6 828 mln PLN główny wpływ miało ujęcie straty z wyceny, odpisu z tytułu utraty wartości Sierra Gorda S.C.M. oraz niższego poziomu odpisu z tytułu utraty wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda S.C.M.

W 2016 r. skorygowana EBITDA Sierra Gorda wyniosła 87 mln USD, tj. 344 mln PLN, z czego proporcjonalnie do udziałów (55 proc.) na Grupę KGHM przypada 189 mln PLN. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki 2015 r. dotyczą jedynie drugiego półrocza, czyli okresu od rozpoczęcia produkcji na poziomie komercyjnym. Ponadto w roku 2016 Spółka kontynuowała działania, których celem jest ustabilizowanie parametrów technologicznych przerobu rudy i produkcji koncentratu, w tym przede wszystkim molibdenu, którego uzyski kształtowały się poniżej wielkości oczekiwanych. Segment zanotował stratę netto w wysokości 6 015 mln PLN (stanowiącą 55 proc. straty Sierra Gorda S.C.M.). Głównym czynnikiem wpływającym na poziom ujemnego wyniku netto stanowił dokonany odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. Odpis wyniósł, proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce, odpowiednio 6 728 mln PLN przed podatkiem oraz netto 4 874 mln PLN. Kolejnym istotnym czynnikiem były naliczone odsetki od pożyczek właścicielskich udzielonych w ramach finansowania budowy kopalni.

Zadłużenie

W roku 2016 Grupa Kapitałowa miała otwarte linie kredytowe w pełni zabezpieczające potrzeby płynnościowe na łączną kwotę dostępnego finansowania w wysokości 15,784 mld PLN,w ramach którego na dzień 31.12.2016 r. wykorzystano 8,102 mld PLN.

Finansowanie w długiej perspektywie zostało zabezpieczone kredytem konsorcjalnym na kwotę 2,5 mld USD, tj. 10,448 mld PLN, oraz pożyczką inwestycyjną udzieloną przez Europejski Bank Inwestycyjny na kwotę 2 mld PLN. W krótkiej i średniej perspektywie bieżąca płynność oraz efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym wspierane są bilateralnymi kredytami bankowymi, których wykorzystanie przez Grupę, w ramach dostępnej kwoty 3,330 mld PLN, według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 1,609 mld PLN.

W roku 2016 Grupa KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie zarządzała kapitałem obrotowym w obszarze należności, zapasów oraz zobowiązań, korzystając z usług faktoringowych bez regresu oraz sukcesywnie wydłużając terminy płatności za dostawy lub świadczone usługi, zgodnie z tendencją obserwowaną w branży wydobywczej.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w roku 2016 było wydłużenie dostępności niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego o dodatkowy rok. Umowa niezabezpieczonego odnawialnego kredytu konsorcjalnego na kwotę 2,5 mld USD została zawarta w 2014 r. z konsorcjum banków na pięć lat, z dobrowolną opcją przedłużenia o kolejne dwa lata po upływie jednego roku i po upływie dwóch lat od dnia podpisania umowy. W 2016 r. KGHM Polska Miedź S.A. uzyskała zgodę banków będących uczestnikami konsorcjum na wydłużenie terminu zapadalności kredytu o kolejny rok w pełnej kwocie. Zgoda udzielona przez banki na przedłużenie terminu dostępności finansowania świadczy o pozytywnej ocenie wiarygodności kredytowej Grupy Kapitałowej KGHM. Obecny termin zapadalności upływa 09.07.2021 r.

Ogólne zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 8,075 mld PLN i wzrosło w stosunku do danych z 2015 r. o 1,095 mld PLN (wzrost o 16 proc.). Jednocześnie korzystnej zmianie uległa struktura zobowiązań długoterminowych w stosunku do krótkoterminowych poprzez wzrost udziału zobowiązań długoterminowych z 69 proc. do 81 proc. w ogólnej kwocie zadłużenia.

Zadłużenie Grupy Kapitałowej z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na dzień 31.12.2016 r.

mln PLN
2016
2015
Zmiana
Zmiana procentowa
Zobowiązania długoterminowe
6 531
4 850
1 681
35
kredyty bankowe
4 889
3 674
1 215
33
pożyczki
1 642
1 176
466
40
Zobowiązania krótkoterminowe
1 544
2 130
(586)
(28)
kredyty bankowe
1 502
2 124
(622)
(29)
pożyczki
42
6
36
x7
Ogółem
8 075
6 980
1 095
16

Źródło: KGHM

W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej Grupa w długim okresie dąży do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0.

Na dzień 31.12.2016 r. wskaźnik dług netto/EBITDA dla Grupy Kapitałowej KGHM kształtował się na poziomie 1,6. Poziom ten świadczy o utrzymywaniu się zadłużenia Grupy na bezpiecznym poziomie oraz pozytywnie wyróżnia Grupę Kapitałową KGHM na tle branży wydobywczej. 

Osiągnięte w roku 2016 wskaźniki finansowe potwierdzają pełną zdolność do realizacji zobowiązań płatniczych wynikających z umów kredytowych.

Na dzień 31.12.2016 r. Grupa Kapitałowa zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów. Przeprowadzone testy wskazały na zasadność dokonania odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda S.C.M. oraz z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów zagranicznych. Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Inwestycje

Segment KGHM Polska Miedź S.A.

W roku 2016 nakłady na inwestycje rzeczowe w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosły 2 624 mln PLN i były niższe niż w roku poprzednim o 1 proc. Inwestycje wraz z poniesionymi nakładami na prace rozwojowe niezakończone wyniosły 2 630 mln PLN.

Struktura nakładów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne KGHM Polska Miedź S.A.

mln PLN
2016
2015
Zmiana
Zmiana procentowa
Górnictwo
1 164
1 479
(315)
(21)
Hutnictwo
1 435
1 115
320
29
Pozostała działalność
25
61
(36)
(59)
Prace rozwojowe - niezakończone
6
18
(12)
(67)
Ogółem
2 630
2 673
(43)
(2)
- W tym koszty finansowania zewnętrznego
90
57
33
58

Źródło: KGHM

Działalność inwestycyjna obejmowała realizację projektów odtworzeniowych mających na celu utrzymanie majątku produkcyjnego w stanie niepogorszonym (18 proc. zrealizowanych nakładów), projektów utrzymaniowych, których zadaniem jest utrzymanie produkcji górniczej na poziomie ustalonym w zatwierdzonym planie produkcji (12 proc. zrealizowanych nakładów), oraz projektów rozwojowych, które mają zwiększyć wolumen produkcji ciągu technologicznego, wdrożyć działania techniczno-technologiczne optymalizujące wykorzystanie istniejącej infrastruktury, utrzymać koszty produkcji oraz dostosować działalność Firmy do zmieniających się standardów, norm prawnych i regulacji (70 proc. zrealizowanych nakładów).

Segment KGHM INTERNATIONAL LTD.

Wydatki inwestycyjne segmentu KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2016 r. wyniosły 108 mln USD, tj. uległy obniżeniu o 182 mln USD (-63%) w porównaniu do roku poprzedniego. 

Ok. 50% wydatków poniesionych zostało w kopalni Robinson i związane były przede wszystkim z usuwaniem nadkładu, rozwojem składowiska odpadów, utrzymaniem infrastruktury oraz projektami środowiskowymi. 

W 2016 r. segment KGHM INTERNATIONAL LTD. wydatkował 37 mln USD na projekty, z czego kwota 21 mln USD związana była z projektem Victoria, 8 mln USD dotyczyło projektu Ajax oraz 8 mln USD poniesionych zostało na projekt Sierra Gorda Oxide. Kontynuowane są analizy niezbędne do podjęcia decyzji odnośnie do realizacji ww. projektów.

Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln USD)


2016
2015
Zmiana (%)
IVQ’16
IIIQ’16
IIQ’16
IQ’16
Projekt Victoria
21
62
-66,1%
1
2
2
16
Projekt Sierra Gorda Oxide
8
17
-52,9%
1
0
2
5
Usuwanie nakładu
i pozostałe
72
167
-56,9%
12
14
25
21
Projekt Ajax
8
44
-81,8%
1
1
3
3
Razem
108
290
-62,8%
14
16
33
45

Źródło: KGHM

Wydatki inwestycyjne KGHM INTERNATIONAL LTD. (mln PLN)


2016
2015
Zmiana (%)
IVQ’16
IIIQ’16
IIQ’16
IQ’16
Projekt Victoria
84
235
-64,3%
7
5
9
63
Projekt Sierra Gorda Oxide
30
64
-53,1%
2
2
8
18
Usuwanie nakładu
i pozostałe
284
633
-55,1%
46
55
100
83
Projekt Ajax
31
169
-81,7%
5
4
10
12
Razem
430
1 101
-60,9%
60
67
127
176

Źródło: KGHM

Segment Sierra Gorda S.C.M.

W 2016 r. wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne kopalni Sierra Gorda S.C.M. wyniosły 268 mln USD, z czego 70 proc. stanowiły wydatki związane z udostępnianiem do eksploatacji kolejnych partii złoża. Istotny spadek w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku wynika z faktu, że w pierwszej połowie 2015 r. kopalnia znajdowała się jeszcze w fazie budowy. W 2015 r. wyższy był również zakres prac związanych z udostępnianiem złoża.

Wydatki inwestycyjne (2015 - wielkości za pełny rok) Sierra Gorda S.C.M.


2016
2015
Zmiana (%)
IVQ’16
IIIQ’16
IIQ’16
IQ’16
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe
268
527
-49,1%
57
49
49
113
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe
1 065
2 034
-47,6%
234
193
191
447
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe - segment (udział 55%)
586
1 119
-47,6%
129
106
105
246

Źródło: KGHM

Przewidywana sytuacja w roku 2017

Spółka zakłada w 2017 r. zbliżony do roku poprzedniego poziom produkcji górniczej miedzi i niższy o 4 proc. poziom produkcji srebra w koncentracie. Zakładany jest wzrost produkcji hutniczej – miedzi elektrolitycznej o 3 proc. i srebra o 1 proc., co wynika z relatywnie niskiego poziomu produkcji w 2016 r., spowodowanym zmianą technologii produkcji w HM Głogów.

Planowany wolumen sprzedaży miedzi i srebra jest niższy od uzyskanego w 2016 r. odpowiednio o 4 proc. i 10 proc., co wynika z konieczności przekazania odbiorcom wyprodukowanych w ramach usługi przerobowej z obcego koncentratu miedzi 15 tys. ton katod oraz 47 ton srebra.

Niższa produkcja towarowa jest częściowo zniwelowana przez planowe ograniczenie na koniec 2017 r. poziomu zapasów wyrobów gotowych z miedzi do 15 tys. ton Cu, tj. o 7 tys. ton w porównaniu do stanu z końca 2016 r.

Koszt produkcji miedzi elektrolitycznej rośnie głównie z uwagi na wyższy koszt podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wyższe koszty pracy, amortyzacji, materiałów technologicznych oraz usług obcych.

Spółka zakłada obniżenie nakładów na inwestycje rzeczowe w 2017 r. o 20 proc. w wyniku zmniejszenia nakładów na inwestycje rozwojowe (głównie dotyczących Programu Modernizacji Pirometalurgii). Planowane nakłady na inwestycje kapitałowe w 2017 r. są związane głównie z kontynuowaniem wsparcia finansowego spółek zagranicznych (KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Sierra Gorda S.C.M.)