Wskaźniki GRI:

Niniejszy Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI – Global Reporting Initiative) w wersji GRI G4, opcja podstawowy (Core). Proces raportowania w Grupie KGHM odbywa się w cyklu rocznym. W 2016 roku nie nastąpiły żadne znaczące zmiany dotyczące struktury, formy własności lub łańcucha wartości Spółki.
Dokument nie został poddany zewnętrznej weryfikacji. 

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi KGHM Polska Miedź S.A. oraz dobrymi praktykami rynkowymi spółek wydobywczych, ład korporacyjny przedstawiono tylko i wyłącznie dla spółki-matki.

Metodyka raportowania

Przygotowanie treści Raportu − zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Raportowania Zintegrowanego (IIRC) oraz Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (GRI G4) – przebiegało trzyetapowo:

Etap 1. Identyfikacja istotnych kwestii biznesowych i zrównoważonego rozwoju adekwatnych dla Spółki.

Etap 2. Uszeregowanie zidentyfikowanych zagadnień pod kątem wagi i znaczenia.

Etap 3. Warsztat walidacyjny z udziałem kadry kierowniczej.

Podczas prac nad dwoma pierwszymi etapami przeanalizowane zostały dokumenty, publikacje i doniesienia prasowe związane ze spółkami Grupy Kapitałowej KGHM oraz branżą wydobywczo-hutniczą, w tym raporty firm konkurencyjnych. Powstała mapę interesariuszy KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM INTERNATIONAL LTD. Określony został
także oczekiwany zakres tematyczny Raportu. Przeprowadzono również rozmowy z kadrą zarządzającą i kierowniczą Grupy. 

Interesariusze grupy KGHM

Istotność kluczowych kwestii

Źródło: KGHM

Zagadnienia:

1. Poziom zasobów miedzi i srebra, perspektywa działalności wydobywczej
2. Rozwój bazy zasobowej
3. Wskaźnik Net Debt/EBITDA na tle konkurencji
4. Model tworzenia wartości
5. KGHM na tle konkurencji
6. Poprawa efektywności produkcji
7. Działalność inwestycyjna
8. Zabezpieczenie środków na inwestycje
9. Podejście do obniżenia kosztów działalności (C1 cost)
10. Pośredni wpływ ekonomiczny
11. Zapewnienie stabilności finansowej Spółki
12. Wprowadzanie nowych technologii
13. Działalność badawczo-rozwojowa
14. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu/ Zrównoważone podejście do rozwoju
15. Wpływ KGHM na otoczenie
16. Relacje ze społecznościami lokalnymi
17. Ryzyka reputacyjne związane z działalnością KGHM
18. Budowanie relacji z klientami
19. Usprawnienia w praktykach zakupowych i sprzedażowych
20. Wartości i transparentność w działaniu
21. Zarządzanie ryzykiem
22. Ład korporacyjny
23. Priorytety KGHM odnośnie do polityki dywidendowej
24. Przeciwdziałanie korupcji
25. Zapewnienie przestrzegania praw człowieka
26. Kluczowi interesariusze i relacje z nimi
27. Bezpieczeństwo i higiena pracy
28. Poprawa efektywności zarządzania
29. Jakość kapitału ludzkiego
30. Edukacja i szkolenia
31. Różnorodność i równość szans
32. Relacje ze związkami zawodowymi
33. Działania na rzecz ochrony środowiska
34. Podejście do obniżenia zużycia energii
35. Podejście do obniżenia zużycia wody
36. Emisje, ścieki, odpady
37. Zgodność z regulacjami
38. Zarządzanie materiałami i ich jakością
39. Przygotowanie na zdarzenia wypadkowe i niebezpieczne dla środowiska
40. Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena dostawców


Zrealizowane działania umożliwiły identyfikację kluczowych dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. kwestii, wśród których znalazły się:

  • strategia i model biznesowy firmy uwzględniający tworzenie wartości w poszczególnych kapitałach oraz budowę zaufania interesariuszy
  • priorytetowe podejście do kwestii bezpieczeństwa pracowników
  • stabilne wyniki finansowe i produkcyjne w 2016 r.
  • budowa wartości − kapitał ludzki, intelektualny, społeczny i środowiskowy
  • tworzenie kultury korporacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wysokich standardów zarządzania

Dodatkowo w Raporcie podkreślaliśmy działania umożliwiające osiąganie większej efektywności kosztowej, najwyższe standardy działania w zakresie BHP oraz ochrony środowiska naturalnego, a także zaangażowanie w szeroko rozumianą innowacyjność, zarówno naszych pracowników, jak i stosowanych rozwiązań technologicznych. Zweryfikowaliśmy kwestię znaczących zmian w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości, w Raporcie ujęliśmy jednostki gospodarcze uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a także zidentyfikowaliśmy istotne aspekty wpływu społecznego Grupy KGHM.

Finalna identyfikacja zagadnień istotnych dla Grupy KGHM nastąpiła w trakcie warsztatu z udziałem kadry kierowniczej, podczas którego ustalony został ostateczny zakres raportowania w dziedzinach istotnych z perspektywy celów biznesowych i zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Wskaźniki GRI:

Dodatkowe informacje na temat podejścia do konsolidacji danych oraz granic aspektów

Podejście do konsolidacji danych

G4-EN8 i G4-EN22

KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A.: Dla porównania całkowitej objętości użytej wody między Spółkami dane dotyczące wody pobieranej i zrzucanej do środowiska naturalnego przez KGHM INTERNATIONAL LTD. i KGHM Polska Miedź S.A. Dla KGHM INTERNATIONAL LTD.  dane dotyczące zużycia stanowią sumę wykorzystywanych wód z różnych źródeł, tj. wód gruntowych, wód podziemnych, opadów, gminnych dostawców wody oraz wody morskiej oraz sumę zrzutów wody uzdatnionej i nieuzdatnionej. Mieszczą się w tym dokonywane przez kopalnię Robinson zrzuty czystej wody wypompowywanej z wapiennej warstwy wodonośnej, z których korzysta lokalna gmina. W KGHM Polska Miedź S.A. wykorzystywana woda pochodzi jedynie z dopływu wody z górotworu.

Granice aspektu

KGHM INTERNATIONAL LTD.: w obliczeniach całkowitej objętości użytej wody zostały uwzględnione wszystkie zakłady w fazie produkcyjnej w 2016 r., tj. kopalnie Robinson, Morrison, McCreedy, Podolsky, S.C.M. Franke oraz Sierra Gorda S.C.M. KGHM Polska Miedź S.A.: w obliczeniach całkowitej objętości użytej wody zostały uwzględnione wszystkie zakłady w fazie produkcyjnej w 2016 r., tj. kopalnie podziemne: ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna; huty miedzi: HM Legnica, HM Głogów I i HM Głogów II; Walcownia: HM Cedynia.

Podejście do konsolidacji danych

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN15, G4-EN18, G4-EN21

KGHM INTERNATIONAL LTD.: w 2016 r. konsolidacja danych została przeprowadzona zgodnie z podejściem finansowym, zgodnym z wielkością udziałów w aktywach (KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada 55 proc. udziałów w Kopalni Sierra Gorda, pozostałe 45 proc. należy do Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. i Sumitomo Corporation). W raporcie przedstawiono 100 proc. zużycia energii oraz emisji dla wszystkich aktywów, w których Spółka posiadała kontrolę operacyjną.

Obliczenia bazują na faktycznym zużyciu paliw i innych materiałów w roku objętym raportowaniem przy uwzględnieniu odpowiadającego wskaźnika emisji i zawartości węgla w całkowitej masie emisji. Wskaźniki emisji zostały dostarczone przez Environment Canada. Wartości dotyczące konsumpcji energii zostały ustalone na bazie wielkości użycia paliwa oraz wskaźników konwersji energii zawartych*. KGHM INTERNATIONAL LTD. nie ma obecnie wypracowanych zasad dla używania energii przez podwykonawców. Mały procent całkowitej wielkości emisji może być powiązany z pracą podwykonawców na terenie naszych aktywów.

KGHM Polska Miedź S.A.: do wyznaczenia emisji związanej ze zużyciem energii elektrycznej zakupionej centralnie przez Spółkę od dostawców innych niż spółka ENERGETYKA dla koszyka zakupionej energii zastosowano średni ważony wskaźnik emisji CO2. Wskaźnik został wyznaczony na bazie wielkości udziałów poszczególnych dostawców w całym koszyku zakupionej energii oraz wskaźników emisji COpublikowanych przez tych dostawców. Do wyznaczenia wielkości emisji dla energii o nieznanym pochodzeniu zastosowano referencyjny wskaźnik emisji dla elektroenergetyki polskiej wyznaczony przez KOBiZE w oparciu o dane z lat 2008-2011. Wielkości emisji bezpośrednich dwutlenku węgla ustalone zostały w sposób zgodny z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 601/2012 z 21.06.2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UE.L.2012.181.30).

Do wyznaczenia emisji procesowych zastosowano metodę bilansu masy. Wielkości rocznych emisji CO2 ustalone z ostały na podstawie rocznego zużycia poszczególnych surowców oraz zawartego w nich węgla. W przypadku Hut Miedzi Głogów I i II oraz Legnica, uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wielkości emisji CO2 wyznaczono zgodnie z metodykami określonymi w zatwierdzonych planach monitorowania emisji, w oparciu o dane zgromadzone w systemach monitorowania emisji. Wielkości emisji pozostałych gazów cieplarnianych emitowanych z procesów technologicznych oraz ze spalania paliw silnikowych zostały wyznaczone w sposób zgodny z wymaganiami metodyki ustalania uwolnień na potrzeby raportowania do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (KRUiTZ), generalnie zgodnie z metodyką i w oparciu o wskaźniki opublikowane przez IPCC. Do zaraportowania w sprawozdaniach rocznych GUS za 2015 r. (G-02b, G-03) oraz dane uzyskane z Oddziałów KGHM.

Granice aspektu

KGHM INTERNATIONAL LTD.: W obliczeniach dotyczących zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i innych znaczących emisji zostały uwzględnione wszystkie zakłady
w fazie produkcyjnej w 2016 r., tj. kopalnie Carlota, Robinson, Morrison, McCreedy, S.C.M. Franke i Sierra Gorda S.C.M. Mimo iż nie jest w fazie operacyjnej, przy obliczaniu wskaźnika EN21 (NOx, SOx oraz inne znaczące emisje do powietrza) uwzględniono również erozję wietrzną dla historycznego zbiornika składowania odpadów w Ajax w Kanadzie. KGHM Polska Miedź S.A.: W obliczeniach dotyczących użycia energii, emisji gazów cieplarnianych i innych znaczących emisji zostały uwzględnione wszystkie zakłady w fazie produkcyjnej w 2016 r., tj. kopalnie podziemne: ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna; huty miedzi: HM Legnica, HM Głogów I i HM Głogów II; Walcownia: HM Cedynia.

* „Energy Statistics Handbook, Appendix A: Conversion Factors”, Statistics, Canada, August 2012 http:// www.statcan.gc.ca/pub/57-601-x/2012001/ appendix-appendice1-eng.htm