Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne

2016
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
AKTYWA
Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe
14 456
14 394
62
61
-
1
Wartości niematerialne
531
531
-
-
-
-
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
140
140
-
-
-
-
Pozostałe aktywa trwałe
10 467
10 467
-
-
-
-
 
25 594
25 532
62
61
-
1
Aktywa obrotowe
Zapasy
2 726
2 726
-
-
-
-
Należności od odbiorców
676
673
3
3
-
-
Pozostałe aktywa obrotowe
1 104
1 104
-
-
-
-
 
4 506
4 503
3
3
-
-
RAZEM AKTYWA
30 100
30 035
65
64
-
1

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny
15 900
15 839
61
60
-
1
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
-
( 3)
3
3
-
-
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
1 683
1 682
1
1
-
-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów technologicznych
761
761
-
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
6 801
6 801
-
-
-
-
 
9 245
9 241
4
4
-
-
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
628
628
-
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
4 327
4 327
-
-
-
-
 
4 955
4 955
-
-
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
14 200
14 196
4
4
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
30 100
30 035
65
64
-
1


2015
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
13 078
13 047
31
30
-
1
Wartości niematerialne
565
565
-
-
-
-
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
141
141
-
-
-
-
Pozostałe aktywa trwałe
14 622
14 622
-
-
-
-
 
28 406
28 375
31
30
-
1
Aktywa obrotowe
Zapasy
2 601
2 601
-
-
-
-
Należności od odbiorców
1 000
998
2
1
1
-
Pozostałe aktywa obrotowe
1 113
1 113
-
-
-
-
 
4 714
4 712
2
1
1
-
RAZEM AKTYWA
33 120
33 087
33
31
1
1

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny
20 279
20 249
30
28
1
1
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
-
( 2)
2
2
-
-
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
1 803
1 802
1
1
-
-
Rezerwy na koszty likwidacji kopalń
i innych obiektów technologicznych
873
873
-
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
5 080
5 080
-
-
-
-
 
7 756
7 753
3
3
-
-
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
577
577
-
-
-
-
Pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
4 508
4 508
-
-
-
-
 
5 085
5 085
-
-
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA
12 841
12 838
3
3
-
-
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
33 120
33 087
33
31
1
1


Sprawozdanie z wyniku zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne

 2016
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży
15 112
15 088
24
12
10
2
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(11 630)
(11 615)
( 15)
( 6)
( 9)
-
Zysk brutto ze sprzedaży
3 482
3 473
9
6
1
2
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
( 887)
( 887)
-
-
-
-
Zysk netto ze sprzedaży
2 595
2 586
9
6
1
2
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(5 429)
(5 429)
-
-
-
-
Koszty finansowe
( 541)
( 541)
-
-
-
-
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem
(3 375)
(3 384)
9
6
1
2
Podatek dochodowy
( 710)
( 706)
( 4)
( 4)
-
-
(Strata) / zysk netto
(4 085)
(4 090)
5
2
1
2


 2015
 Ogółem
Spółka
Działalność
podstawowa
Działalność
energetyczna
z tego:
 Energia
elektryczna
Gaz
Dystrybucja
Obrót
Dystrybucja
Przychody ze sprzedaży
15 939
15 918
21
8
11
2
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(11 809)
(11 792)
( 17)
( 6)
( 11)
-
Zysk brutto ze sprzedaży
4 130
4 126
4
2
-
2
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
( 846)
( 846)
-
-
-
-
Zysk netto ze sprzedaży
3 284
3 280
4
2
-
2
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
(5 064)
(5 064)
-
-
-
-
Koszty finansowe
( 158)
( 158)
-
-
-
-
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem
(1 938)
(1 942)
4
2
-
2
Podatek dochodowy
( 850)
( 847)
( 3)
( 2)
-
( 1)
(Strata) / zysk netto
(2 788)
(2 789)
1
-
-
1