Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

 
IV kwartał 2016
IV kwartał 2015
IV kwartały 
narastająco 2016
IV kwartały 
narastająco 2015
Przychody ze sprzedaży
4 828
4 166
15 112
15 939
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(3 659)
(3 207)
(11 630)
(11 809)
Zysk brutto ze sprzedaży
1 169
959
3 482
4 130
Koszty sprzedaży i koszy ogólnego zarządu
( 268)
( 272)
( 887)
( 846)
Zysk netto ze sprzedaży
901
687
2 595
3 284
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne
(5 509)
(4 957)
(5 429)
(5 064)
Przychody / (koszty) finansowe
( 599)
( 70)
( 541)
( 158)
Strata przed opodatkowaniem
(5 207)
(4 340)
(3 375)
(1 938)
Podatek dochodowy
( 160)
( 123)
( 710)
( 850)
STRATA NETTO
(5 367)
(4 463)
(4 085)
(2 788)
 
 
 
 
 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)
200
200
200
200
Strata na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)
( 26,83)
( 22,32)
( 20,42)
( 13,94)