Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Informacje dotyczące segmentów działalności

Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury organizacyjnej Spółki, jej systemu sprawozdawczości wewnętrznej oraz funkcjonującego modelu zarządzania przyjęto, że działalność Spółki stanowi jeden segment operacyjny i sprawozdawczy, który można zdefiniować jako „Produkcja miedzi, metali szlachetnych i innych produktów hutnictwa”.

Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na produkcji miedzi i srebra. Produkcja jest w pełni zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Ruda miedzi wydobywana w kopalniach jest transportowana do zakładów przeróbki, gdzie następuje proces jej wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi, który jest dostarczany do hut gdzie jest przetapiany i rafinowany ogniowo na miedź anodową, która jest przerabiana w procesie rafinacji elektrolitycznej na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Szlam anodowy, powstający w procesie elektrorafinacji miedzi, jest surowcem wyjściowym do produkcji metali szlachetnych. Powstające w procesach hutniczych pyły ołowionośne przerabiane są na ołów. Z przerobu zużytego elektrolitu uzyskuje się siarczan niklu oraz siarczan miedzi. Gazy z pieców hutniczych są wykorzystywane do produkcji kwasu siarkowego. Gospodarczo wykorzystywane są także żużle hutnicze, sprzedawane jako kruszywo drogowe.


Rozliczenia dokonywane pomiędzy kolejnymi ogniwami procesu technologicznego oparte są na wycenie według kosztu wytworzenia, w związku z czym wewnętrzne jednostki organizacyjne (kopalnie, zakłady przeróbcze, huty) w cyklu produkcyjnym nie realizują zysków na sprzedaży.

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki jako organ odpowiedzialny za alokację zasobów oraz za wyniki finansowe Spółki dokonuje regularnych przeglądów finansowych raportów wewnętrznych w celu podejmowania głównych decyzji operacyjnych.

W strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. występuje 11 Oddziałów, w tym kopalnie, zakłady wzbogacania rud, huty i Centrala. W Centrali realizowana jest sprzedaż podstawowych produktów Spółki tj. katod z miedzi elektrolitycznej, wlewków okrągłych, walcówki i srebra oraz funkcje wsparcia, w tym w szczególności zarządzanie aktywami finansowymi, scentralizowana obsługa finansowo – księgowa, marketingowa, prawna i inne.
Miarą wyników segmentów analizowaną przez Zarząd Spółki jest Skorygowana EBITDA oraz wynik finansowy netto. Sposób kalkulacji miernika EBITDA skorygowana oraz EBITDA przedstawia tabela „Uzgodnienie EBITDA skorygowana”.


Produkcja podstawowych produktów


20162015
Miedź elektrolityczna (tys. t), w tym:535,6574,3
- miedź elektrolityczna ze wsadów własnych (tys.t)375,9420,5
Srebro (t)1 191,11 283,2
Gotówkowy jednostkowy koszt produkcji miedzi płatnej w koncentracie własnym - C1 (USD/funt)*1,301,47

*Koszt C1 uwzględnia koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię hutniczo-rafinacyjną (TC/RC) pomniejszone o wartość produktów ubocznych.

Wyniki finansowe segmentu


20162015
Przychody ze sprzedaży15 11215 939
Koszty podstawowej działalności operacyjnej*(12 517)
(12 655)
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym( 956)( 875)
EBITDA3 5514 159
(Odpis) /odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
trwałych ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
-( 4)
Skorygowana EBITDA3 5514 163
Strata netto(4 085)(2 788)
w tym:
(odpis) / odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
(6 197)(5 272)

*Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów powiększone o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu.
Uzgodnienie pozycji „EBITDA” oraz „Skorygowana EBITDA” (jako niezdefiniowanych przez MSSF) z pozycją „Wynik finansowy netto” (jako zdefiniowanej przez MSSF) oraz „Zysku netto ze sprzedaży” przedstawiają poniższe tabele:

Uzgodnienie EBITDA skorygowana


20162015
Strata netto(4 085)(2 788)
[-] Podatek dochodowy bieżący i odroczony( 710)( 850)
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym( 956)( 875)
[-] Przychody / (koszty) finansowe( 541)( 158)
[-] Pozostałe przychody i koszty operacyjne(5 429)
(5 064)
[=] EBITDA3 5514 159
[-] (Odpis)/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
-( 4)
[=] Skorygowana EBITDA3 5514 163

20162015
Zysk netto ze sprzedaży2 5953 284
[-] Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym( 956)( 875)
[=] EBITDA3 5514 159
[-] (Odpis)/odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej
-( 4)
[=] Skorygowana EBITDA3 5514 163

Aktywa i zobowiązania segmentu


20162015
Aktywa30 10033 120
Zobowiązania14 20012 841


Zasady rachunkowości
Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług. W przypadku transakcji sprzedaży metali, w tym głównie produktów miedzianych i srebra, dla których cena zostanie ustalona po dniu ujęcia sprzedaży w księgach rachunkowych, przychody ujmuje się w wartości ustalonej na bazie cen terminowych z daty rozpoznania sprzedaży. Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik z rozliczenia instrumentów pochodnych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne.
Spółka rozpoznaje przychody ze sprzedaży produktów gdy:
  • znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, wyrobów gotowych i materiałów zostały przekazane nabywcy,
  • Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi produktami w stopniu, w jakim funkcję taką realizuje wobec zapasów, do których ma prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
  • kwotę przychodów można wycenić wiarygodnie,
  • istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
  • koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z transakcją, można wycenić w sposób wiarygodny.

Rozpoznanie przychodu następuje w momencie przekazania ryzyk i korzyści wynikających z praw własności do produktów, a moment ten uzgadniany jest z kontrahentem w umowie sprzedaży, z reguły poprzez określenie akceptowanej przez obie strony formuły Incoterms mającej zastosowanie dla danej transakcji. Incoterms, jako zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie, określają m.in. moment przeniesienia ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego. Najczęściej stosowanymi przez Spółkę formułami Incoterms są :
CIF, CFR (transport morski) – rozpoznanie przychodu następuje w momencie dostarczenia towaru na statek w porcie załadunku,
DAP – rozpoznanie przychodu następuje w momencie dostarczenia towaru i postawienia go do dyspozycji kupującego w miejscu przez niego wskazanym,
FCA – rozpoznanie przychodu następuje w momencie dostarczenia towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego.

Przychody ze sprzedaży – podział według asortymentu

 20162015
Miedź10 49012 498
Srebro2 5962 394
Złoto556373
Koncentrat miedzi776-
Usługi9386
Pozostałe601588
RAZEM15 11215 939

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców

 20162015
Europa
Polska3 7903 677
Niemcy2 2832 827
Wielka Brytania1 6071 426
Czechy1 1721 319
Szwajcaria616480
Francja599617
Węgry500650
Włochy288525
Austria192253
Hiszpania1391
Bułgaria7911
Słowacja6969
Rumunia5788
Słowenia5339
Belgia36120
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)88160
Ameryka Północna
Stany Zjednoczone Ameryki641651
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)11
Australia
Australia127115
Azja
Chiny1 4852 496
Singapur67693
Korea Południowa20863
Turcja134176
Indie15974
Inne kraje (sprzedaż rozdrobniona)1126
Afryka12
RAZEM15 11215 939

Główni klienci

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz w okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Aktywa trwałe – podział geograficzny

Rzeczowe aktywa trwałe KGHM Polska Miedź S.A. zlokalizowane są na terenie Polski.

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

 20162015
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi2 5852 442
Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe1939