Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota
20162105
8.2.2Strata netto(4 085)(2 788)
8.2.2Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego( 134)( 362)
8.2.2Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego41( 107)
 Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku( 93)( 469)
8.2.2Zyski aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego9959
 Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku9959
 Razem pozostałe całkowite dochody netto6( 410)
 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY(4 079)(3 198)