Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota
 
2016
2015
 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 
Strata przed opodatkowaniem
(3 375)
(1 938)
9.3
Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym
956
875
 
Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
128
85
4.4
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych
6 197
5 272
12.9
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem
( 193)
( 430)
 
Razem wyłączenia przychodów i kosztów
7 088
5 802
 
Podatek dochodowy zapłacony
( 468)
( 880)
10.4
Zmiany stanu kapitału obrotowego
352
295
 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
3 597
3 279
 
 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
9.1.2
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi
(2 585)
(2 442)

Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe
( 19)
( 39)
6.2
Płatności z tytułu udzielonych pożyczek
( 834)
(4 245)

Pozostałe płatności
( 85)
( 196)

Razem płatności
(3 523)
(6 922)

Wpływy
33
50

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(3 490)
(6 872)

 
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
8.4.2
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia
3 198
4 956

Pozostałe wpływy
8
-

Razem wpływy
3 206
4 956
8.4.2
Płatności z tytułu zadłużenia
(2 601)
( 375)
12.2
Dywidendy wypłacone
( 300)
( 800)
 
Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia
( 119)
( 75)
 
Pozostałe płatności
-
( 23)
 
Razem płatności
(3 020)
(1 273)
 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
186
3 683

 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
293
90
 
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu
158
85
 
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
31
( 17)
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu
482
158