Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20162015
 AKTYWA
 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze14 37912 845
 Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze507541
9.1Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze14 88613 386
 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe77233
 Pozostałe aktywa niematerialne2424
9.2Pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa101257
6.1Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia2 0026 858
6.2Pożyczki udzielone7 3106 750
7.2Pochodne instrumenty finansowe237117
7.3Inne instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej576579
7.4Pozostałe aktywa finansowe320291
 Instrumenty finansowe razem8 4437 737
12.3Pozostałe aktywa niefinansowe2227
5.1.1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego140141
 Aktywa trwałe25 59428 406

10.1Zapasy2 7262 601
10.2Należności od odbiorców6761 000
5.3Należności z tytułu podatków188412
7.2Pochodne instrumenty finansowe726
12.3Pozostałe aktywa362537
8.5Środki pieniężne i ich ekwiwalenty482158
 Aktywa obrotowe4 5064 714
  30 10033 120

 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
8.2.1Kapitał akcyjny2 0002 000
8.2.2Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych(196)(103)
8.2.2Zakumulowane pozostałe całkowite dochody(243)(342)
8.2.2Zyski zatrzymane14 33918 724
 Kapitał własny15 90020 279

8.4.1Zobowiązania z tytułu zadłużenia6 4234 724
7.2Pochodne instrumenty finansowe149158
11.1Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych1 6831 803
9.4Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych761873
12.4Pozostałe zobowiązania229198

Zobowiązania długoterminowe9 2457 756

8.4.1Zobowiązania z tytułu zadłużenia1 5092 098
7.2Pochodne instrumenty finansowe18948
10.3Zobowiązania wobec dostawców1 3721 318
11.1Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych628577
5.3Zobowiązania z tytułu podatków636450
12.4Pozostałe zobowiązania621594
 Zobowiązania krótkoterminowe4 9555 085
 Zobowiązania długo i krótkoterminowe14 20012 841
  30 10033 120