Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 2016
2015
Część 2Przychody ze sprzedaży15 11215 939
4.1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(11 630)(11 809)
 Zysk brutto ze sprzedaży3 4824 130
4.1Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu( 887)( 846)
 Zysk netto ze sprzedaży2 5953 284
4.2Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne(5 429)(5 064)
4.3Koszty finansowe( 541)( 158)
 Strata przed opodatkowaniem(3 375)(1 938)
5.1Podatek dochodowy( 710)( 850)
 STRATA NETTO(4 085)(2 788)
 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w mln szt.)200200
 Strata na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)(20,42)( 13,94)