Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota Kapitał 
akcyjny
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZakumulowane pozostałe całkowite dochodyZyski zatrzymaneRazem kapitał własny
 Stan na 1 stycznia 20152 000366( 401)22 31224 277
12.2Dywidenda---( 800)( 800)
 Strata netto---(2 788)(2 788)
8.2.2Pozostałe całkowite dochody-( 469)59-( 410)
 Łączne całkowite dochody-( 469)59(2 788)(3 198)
 Stan na 31 grudnia 20152 000( 103)( 342)18 72420 279
12.2Dywidenda---( 300)( 300)
 Strata netto---(4 085)(4 085)
8.2.2Pozostałe całkowite dochody-( 93)99-6
 Łączne całkowite dochody-( 93)99(4 085)(4 079)
 Stan na 31 grudnia 20162 000( 196)( 243)14 33915 900