Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz całe sprawozdanie jednostkowe w PDF

WYBRANE DANE FINANSOWE
w mln PLNw mln EUR
2016201520162015
I.Przychody ze sprzedaży15 11215 9393 4543 809
II.Zysk netto ze sprzedaży2 5953 284593785
III.Strata przed opodatkowaniem( 3 375)( 1 938)( 771)( 463)
IV.Strata netto( 4 085)( 2 788)( 934)( 666)
V.
Pozostałe całkowite dochody6( 410)1( 98)
VI.Łączne całkowite dochody( 4 079)( 3 198)( 933)( 764)
VII.Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
VIII.Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(20,42)( 13,94)(4,67)(3,33)
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 5973 279822784
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 3 490)( 6 872)( 798)( 1 642)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1863 68343880
XII.Przepływy pieniężne netto razem293906722
XIII.Aktywa trwałe25 59428 4065 7856 666
XIV.Aktywa obrotowe4 5064 7141 0191 106
XV.Aktywa razem30 10033 1206 8047 772
XVI.Zobowiązania długoterminowe9 2457 7562 0901 821
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe4 9555 0851 1201 193
XVII.Kapitał własny15 90020 2793 5944 758

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 20162015
Średni kurs w okresie*4,37574,1848
Kurs na koniec okresu4,42404,2615

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2016 i 2015 r.