Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU

Nota IV kwartał 2016IV kwartał 2015IV kwartały 
narastająco 2016
IV kwartały 
narastająco 2015
2.3Przychody ze sprzedaży6 0155 14819 15620 008
4.1Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(4 887)(6 550)(15 242)(18 159)
 Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży1128(1 402)3 9141 849
4.1Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu( 397)( 366)(1 370)(1 343)
 Zysk/(strata) netto ze sprzedaży731(1 768)2 544506
6.1Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności( 373)(4 144)(1 200)(4 457)
6.1Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu-( 671)-( 671)
6.2Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom(4 394)-(4 394)-
6.2Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom168147633466
 Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia(4 599)(4 668)(4 961)(4 662)
4.2Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne( 532)( 444)( 802)( 660)
4.3Przychody i (koszty) finansowe( 615)( 82)( 582)( 306)
 Strata przed opodatkowaniem(5 015)(6 962)(3 801)(5 122)
5.1Podatek dochodowy( 63)725( 648)113
 STRATA NETTO(5 078)(6 237)(4 449)(5 009)
 Strata netto przypadająca:    
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej(4 996)(6 237)(4 371)(5 012)
 Na udziały niekontrolujące( 82)-(78)3
      
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)200200200200
 Strata na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)( 24,98)( 31,19)( 21,86)( 25,06)