Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Zasady rachunkowości
Pozycja Zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia obejmuje: inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności oraz pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.
Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają jednomyślnej zgody stron współkontrolujących.
Inwestycje te początkowo ujmuje się według ceny nabycia. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (ustalony z uwzględnieniem wpływu wycen do wartości godziwej z dnia nabycia inwestycji) od dnia nabycia ujmuje się w zysku lub stracie, zaś jej udział w zmianach stanu zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów od dnia nabycia w odpowiedniej pozycji zakumulowanych całkowitych dochodów.
Niezrealizowane zyski i straty z tytułu transakcji pomiędzy inwestorem a wspólnym przedsięwzięciem są eliminowane w kwocie odpowiadającej udziałowi inwestora w tych zyskach/stratach.
Inwestycja testowana jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek na utratę wartości poprzez wyliczenie wartości odzyskiwalnej zgodnie z polityką przedstawioną w Części 3.
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnego przedsięwzięcia nie spełniają kryteriów uznania za inwestycję netto we wspólne przedsięwzięcie. Pożyczki ujmowane są początkowo w wartości godziwej i wyceniane na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
Ważne oszacowania i założenia
Istnienie współkontroli
Grupa Kapitałowa kwalifikuje jako wspólne przedsięwzięcia zgodnie z MSSF 11 porozumienie „Sierra Gorda JV”, w którym udział kapitałowy KGHM INTERNATIONAL LTD. stanowi 55%, zawarte w celu wydobycia miedzi i molibdenu na obszarze Sierra Gorda (Chile). Kwalifikacji Sierra Gorda S.C.M. do kategorii wspólnych przedsięwzięć, mimo 55% udziału Grupy Kapitałowej, dokonano na podstawie analizy warunków porozumień między stronami oraz ustaleń umownych, które wskazały na sprawowanie współkontroli. Zgodnie z warunkami porozumień wszystkie istotne działania Sierra Gorda S.C.M. wymagają jednomyślnej zgody obu właścicieli. W powoływanej Radzie właścicieli Grupa oraz pozostali właściciele mają po trzech członków. Rada właścicieli podejmuje decyzje strategiczne i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem. Zatwierdza ona również skład najwyższej kadry menadżerskiej. W okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie postanowienia, które były podstawą kwalifikacji inwestycji do kategorii wspólnych przedsięwzięć.

Wycena zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M.
Na koniec okresu sprawozdawczego Grupa dokonała wyceny zaangażowania w Sierra Gorda w pierwszej kolejności wyceniając udziały w Sierra Gorda S.C.M. metodą praw własności. Udział Grupy (55%) w stracie Sierra Gorda stanowił (6 015) mln PLN i był wyższy od wartości bilansowej wspólnego przedsięwzięcia o 4 816 mln PLN. Po rozpoznaniu straty z wyceny w kwocie (1 199) mln PLN wartość bilansowa udziału w Sierra Gorda wynosi 0. Zgodnie z zasadami rachunkowości Grupa Kapitałowa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach Sierra Gorda S.C.M.
Jednakże w związku z wynikami operacyjnymi Sierra Gorda oraz istotną zmianą parametrów dla zagranicznych aktywów górniczych w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni Grupa przeprowadziła test na utratę wartości zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda, którego wartość bilansowa wynosiła 2 083 mln USD (8 707 mln PLN wg kursu średniego na dzień 30 grudnia 2016 r. ogłaszanego przez NBP) i stanowiła wartość udzielonej wspólnemu przedsięwzięciu pożyczki.
Na potrzeby oszacowania wartości odzyskiwalnej w przeprowadzonym teście dokonano wyceny wartości godziwej testowanego składnika aktywów pomniejszonej o koszty doprowadzenia do jego zbycia wykorzystując podejście dochodowe tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono wartość godziwą pożyczki na poziomie 1 032 mln USD (4 313 mln PLN wg kursu średniego na dzień 30 grudnia 2016 r. ogłaszanego przez NBP). Wartość bilansowa była wyższa od wartości godziwej udzielonej pożyczki, co spowodowało dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 1 051 mln USD (4 394 mln PLN wg kursu średniego na dzień 30 grudnia 2016 r.). Założenia dotyczące ścieżek cenowych zostały przyjęte z uwzględnieniem profesjonalnej oceny Zarządu Jednostki Dominującej co do kształtowania się tych wielkości w przyszłości, co zostało odzwierciedlone w kalkulacji wartości odzyskiwalnej. Założenia przyjęte w teście opisano w Części 3.
Pożyczka udzielona Sierra Gorda nie stanowi inwestycji netto we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda S.C.M. (w rozumieniu MSR 21.15), ponieważ spłata pożyczki jest oczekiwana przez Grupę i planowana w dającej się przewidzieć przyszłości.