Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20162015
 Strata netto(4 449)(5 009)
8.2.2
Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego( 134)( 362)
8.2.2
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży po uwzględnieniu efektu podatkowego15( 79)
 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych2681 070
 Pozostałe całkowite dochody (z uwzględnieniem efektu podatkowego) 
podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
149629
 Zyski aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego9057
 Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku9057
 Razem pozostałe całkowite dochody netto239686
 ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY(4 210)(4 323)
 Łączne całkowite dochody przypadające:  
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej(4 142)(4 326)
 Na udziały niekontrolujące( 68)3