Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20162015
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
 Strata przed opodatkowaniem(3 801)(5 122)
9.3Amortyzacja ujęta w wyniku finansowym1 6981 943
6.1
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności1 2004 457
6.1
Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu-671
4.4
Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom4 394-
6.2
Odsetki od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom( 633)( 466)
 Odsetki i pozostałe koszty zadłużenia152201
4.4
Pozostałe odpisy/(odwrócenie) odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych1 5322 970
12.9
Pozostałe korekty zysku przed opodatkowaniem( 205)( 132)
 Razem wyłączenia przychodów i kosztów8 1389 644
 Podatek dochodowy zapłacony( 451)( 925)
10.4
Zmiana stanu kapitału obrotowego326566
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 2124 163

 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
9.1.3
Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi(3 032)(3 553)
 Wydatki na pozostałe rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe( 219)( 386)
6.1
Objęcie udziałów we wspólnych przedsięwzięciach( 671)( 928)
 Pozostałe płatności( 72)( 114)
 Razem płatności(3 994)(4 981)
 Wpływy4675
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 948)(4 906)

 Przepływy pieniężne z działalności finansowej
8.4.2
Wpływy z tytułu zaciągniętego zadłużenia3 2664 988
 Pozostałe wpływy2133
 Razem wpływy3 2875 021
8.4.2
Płatności z tytułu zadłużenia(2 701)(3 096)
12.2
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej( 300)( 800)
 Zapłacone odsetki i pozostałe koszty zadłużenia( 144)( 232)
 Pozostałe( 9)( 29)
 Razem płatności(3 154)(4 157)
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej133864
    
 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO397121
 Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu461475
 Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2( 135)
8.5
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu860461