Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20162015
 AKTYWA
 Rzeczowe aktywa trwałe górnicze i hutnicze15 21714 273
 Aktywa niematerialne górnicze i hutnicze2 4743 130
9.1
Rzeczowe i niematerialne aktywa górnicze i hutnicze17 69117 403
 Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe2 5912 653
 Pozostałe aktywa niematerialne208241
9.2
Pozostałe aktywa rzeczowe i niematerialne2 7992 894
6.1
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności27562
6.2
Pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom4 3137 504
 Łączne zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia4 3408 066
7.1
Pochodne instrumenty finansowe237117
7.1
Inne instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej577579
7.4
Pozostałe aktywa finansowe930735
 Instrumenty finansowe razem1 7441 431
5.1.1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego511557
12.3
Pozostałe aktywa11797
 Aktywa trwałe27 20230 448
10.1
Zapasy3 4973 382
10.2
Należności od odbiorców1 2921 541
5.3
Należności z tytułu podatków267542
7.1
Pochodne instrumenty finansowe727
12.3
Pozostałe aktywa252383
8.5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty860461
 Aktywa obrotowe6 2406 316


33 442
36 764


 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
8.2.1
Kapitał akcyjny2 0002 000
8.2.2
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych( 183)( 64)
8.2.2
Zakumulowane pozostałe całkowite dochody8551 868
8.2.2Zyski zatrzymane13 10016 407
 Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej15 77220 211
 Kapitał udziałowców niekontrolujących139203
 Kapitał własny15 91120 414
8.4.1Zobowiązania z tytułu zadłużenia6 5394 870
7.1
Pochodne instrumenty finansowe256159
11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych1 8601 979
9.4Rezerwy na koszty likwidacji kopalń i innych obiektów1 4871 466
5.1.1
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego563714
12.4Pozostałe zobowiązania960965
 Zobowiązania długoterminowe11 66510 153
8.4.1
Zobowiązania z tytułu zadłużenia1 5592 145
7.1
Pochodne instrumenty finansowe21548
10.3
Zobowiązania wobec dostawców1 4331 418
11.1
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych787760
5.3
Zobowiązania podatkowe786762
12.4
Pozostałe zobowiązania1 0861 064
 Zobowiązania krótkoterminowe5 8666 197
 Zobowiązanie długo i krótkoterminowe17 53116 350
  33 44236 764