Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz XLS

Nota 20162015
2.3
Przychody ze sprzedaży19 15620 008
4.1
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów(15 242)(18 159)
 Zysk brutto ze sprzedaży3 9141 849
4.1
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu(1 370)(1 343)
 Zysk netto ze sprzedaży2 544506
6.1
Strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności(1 200)(4 457)
6.1
Odpis z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu-( 671)
6.2
Odpis z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom(4 394)-
6.2
Przychody odsetkowe od pożyczek udzielonych wspólnym przedsięwzięciom633466
 Wynik z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia(4 961)(4 662)
4.2
Pozostałe przychody i (koszty) operacyjne( 802)( 660)
4.3
Przychody i (koszty) finansowe( 582)( 306)
 Strata przed opodatkowaniem(3 801)(5 122)
5.1
Podatek dochodowy( 648)113
 STRATA NETTO(4 449)(5 009)
 Strata netto przypadająca:  
 Akcjonariuszom Jednostki Dominującej(4 371)(5 012)
 Na udziały niekontrolujące(78)3

 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.)200200
 Strata na akcję podstawowa i rozwodniona (w PLN)( 21,86)( 25,06)