Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej
Nota Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 
Kapitał akcyjnyKapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowychZakumulowane pozostałe całkowite dochodyZyski zatrzymaneOgółemKapitał przypadający
na udziały niekontrolujące
Razem
kapitał własny
 Stan na 1 stycznia 2015 r.
2 00037774122 18425 30222825 530
12.2
Dywidenda---( 800)( 800)-( 800)
 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi---3535( 28)7
 Transakcje z właścicielami---( 765)( 765)( 28)( 793)
 Strata netto---(5 012)(5 012)3(5 009)
8.2.2
Pozostałe całkowite dochody-( 441)1 127-686-686
 Łączne całkowite dochody-( 441)1 127(5 012)(4 326)3(4 323)
 Stan na 31 grudnia 2015 r.
2 000( 64)1 86816 40720 21120320 414
12.2
Dywidenda---( 300)( 300)-( 300)
 Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi---3347
 Transakcje z właścicielami---( 297)( 297)4( 293)
 Rozliczenie różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań spółek zależnych o walucie funkcjonalnej USD przejętych w ramach połączenia transgranicznego przez spółkę  zależną z walutą funkcjonalną PLN--(1 361)1 361---
 Strata netto---(4 371)(4 371)( 78)(4 449)
8.2.2
Pozostałe całkowite dochody-( 119)348-22910239
 Łączne całkowite dochody-( 119)348(4 371)(4 142)( 68)(4 210)
 Stan na 31 grudnia 2016 r.2 000( 183)85513 10015 77213915 911