Sporządzono w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pobierz całe sprawozdanie skonsolidowane w PDF

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln PLNw mln PLN
2016201520162015
I.Przychody ze sprzedaży19 15620 0084 3784 781
II.Zysk netto ze sprzedaży2 544506581121
III.Strata przed opodatkowaniem( 3 801)( 5 122)( 869)( 1 224)
IV.Strata netto( 4 449)( 5 009)( 1 017)( 1 197)
V.Strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej( 4 371)( 5 012)( 999)( 1 198)
VI.(Strata) / Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące( 78)3( 18)1
VII.Pozostałe całkowite dochody netto23968655164
VIII.Łączne całkowite dochody( 4 210)( 4 323)( 962)( 1 033)
IX.Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom
 Jednostki Dominujące
( 4 142)( 4 326)( 946)( 1 034)
X.Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 68)3( 16)1
XI.Ilość akcji (w szt.)200 000 000200 000 000200 000 000200 000 000
XII.Strata na akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadająca akcjonariuszom
 Jednostki Dominującej
(21,86)(25,06)(5,00)(5,99)
XIII.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 2124 163963995
XIV.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 3 948)( 4 906)( 902)( 1 172)
XV.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej13386430206
XVI.Przepływy pieniężne netto razem3971219129
XVII.Aktywa trwałe27 20230 4486 1497 145
XVIII.Aktywa obrotowe6 2406 3161 4101 482
XIX.Aktywa razem33 44236 7647 5598 627
XX.Zobowiązania długoterminowe11 66510 1532 6372 382
XXI.Zobowiązania krótkoterminowe5 8666 1971 3261 454
XXII.Kapitał własny15 91120 4143 5964 791
XXIII.Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej15 77220 2113 5654 743
XXIV.Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące1392033148


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro ustalone przez NBP

 20162015
Średni kurs w okresie*4,37574,1848
Kurs na koniec okresu4,42404,2615

*Kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio 2016 i 2015 r.