Wskaźniki GRI:

Kim jesteśmy?

Jesteśmy globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą.
Mamy geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Aktywa zlokalizowane są w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Spółka prowadzi działalność w zgodzie z najwyższymi standardami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi. Osiągnięcia KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu są szeroko rozpoznawalne, w każdym obszarze funkcjonowania Spółki. Naszym najcenniejszym kapitałem są pracownicy.

Grupa Kapitałowa KGHM liczy ponad 70 podmiotów, zlokalizowanych na trzech kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Zatrudniamy ponad 33 tys. pracowników.

Część naszych jednostek zależnych tworzy własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wartości aktywów, to Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodzi 25 jednostek zależnych (łącznie z KGHM INTERNATIONAL LTD.) .

Grupa Kapitałowa KGHM posiada również udziały w trzech wspólnych przedsięwzięciach:
Sierra Gorda S.C.M., Elektrownia Blachownia Nowa Sp. z o.o. w likwidacji i NANO CARBON Sp. z o.o.

Akcje KGHM Polska Miedź S.A. od 10.07.1997 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielooddziałowym, w skład którego wchodzi Centrala oraz 10 oddziałów: trzy zakłady górnicze (ZG Lubin, ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna), trzy huty miedzi (HM Głogów, HM Legnica, HM Cedynia), Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR), Zakład Hydrotechniczny, Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Podstawowe przedmioty działalności KGHM Polska Miedź S.A.

Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.
Przedmiot działalności Produkcja górnicza i hutnicza metali:
Cu, Ag, Au
Najistotniejsze aktywa produkcyjne
Kopalnie podziemne:
- ZG Lubin
- ZG Polkowice-Sieroszowice
- ZG Rudna
Huty miedzi:
- HM Legnica
- HM Głogów I
- HM Głogów II
Walcownia HM Cedynia
Najważniejsze projekty rozwojowe
- Głogów Głeboki- Przemysłowy

- Projekty przedprodukcyjne i eksploracyjne w południowo-zachodniej Polsce
KGHM INTERNATIONAL LTD.
Przedmiot działalności Produkcja górnicza metali:
Cu, Ni, Au, Pt, Pd
Najistotniejsze aktywa produkcyjne
- Kopalnia Robinson w USA (odkrywkowa)
- Kopalnia Morrison (podziemna) w ramach
Zagłębia Sudbury w Kanadzie
- Kopalnia Franke w Chile (odkrywkowa)
Najważniejsze projekty rozwojowe
- Głogów Głeboki- Przemysłowy Projekt Victoria w ramach Zagłębia Sudbury w Kanadzie
- budowa kopalni podziemnej miedzi i niklu Projekt Ajax w Kanadzie
- budowa kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rudy z infrastrukturą towarzyszącą
Sierra Gorda S.C.M.
 Przedmiot działalności Produkcja górnicza metali:
Cu, Mo, Au, Ag
Najistotniejsze aktywa produkcyjne
Kopalnia Sierra Gorda w Chile (odkrywkowa)
Najważniejsze projekty rozwojowe
Sierra Gorda Oxide

Działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż rud miedzi, niklu oraz metali szlachetnych opiera się na posiadanych przez KGHM Polska Miedź S.A. koncesjach na eksploatację złóż w Polsce oraz posiadanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM AJAX MINING INC. tytułach prawnych do poszukiwania i wydobycia tych surowców na terenie USA, Kanady i Chile oraz projektach typu joint venture (Sierra Gorda).

Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag) Lubin (Cu, Ag) Rudna (Cu, Ag) Głogów Głęboki Przemysłowy Eksploracja w regionie Huta Głogów I Huta Głogów II Huta Legnica Huta Cedynia (walcownia) Polska McCreedy West (Cu, Ni TPM*) Morrison (Cu, Ni, TPM*) Victoria (Cu, Ni, TPM*) Eksploracja w regionie Ajax (Cu, Au) Kanada Sierra Gorda (Cu, Mo, Au) Franke (Cu) Chile Robinson (Cu, Au, Mo) Carlota (Cu) USA Legenda oznaczeń: Kolor tekstu: • Eksploracja • Rozwój • Aktywa produkcyjne Projekty wydobywcze KGHM Kopalnie KGHM Huty KGHM
Wskaźniki GRI:

Nasze wartości

We wszystkich działaniach kierujemy się istotnymi dla nas wartościami. Wartości KGHM determinują decyzje, które podejmujemy na każdym szczeblu organizacji, uzasadniając kierunki zmian i wprowadzane udoskonalenia. Dodatkowo gwarantują one naszą spójność i jasną wizję przyszłości.
BEZPIECZEŃSTWO
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo

Chronimy życie i zdrowie naszych współpracowników. Dbamy o środowisko naturalne i dobro naszych najbliższych sąsiadów. Stabilność i wieloletni zrównoważony rozwój naszej firmy to również bezpieczeństwo naszych rodzin, społeczności lokalnych oraz pozostałych interesariuszy Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

WSPÓŁDZIAŁANIE
To dla nas podstawa osiągania sukcesów

Wieloletni i stabilny rozwój naszej firmy jest w dużej mierze efektem współdziałania. Praca zespołów ludzi, ich doświadczenie, a zwłaszcza umiejętność dzielenia się wiedzą – pozwala nam osiągać zamierzone cele, rozwijać firmę i z optymizmem patrzeć w przyszłość. To jednocześnie możliwość wzajemnego poznawania się, budowania silnych więzi z firmą oraz otwierania się na różne opinie i kultury.

ZORIENTOWANIE NA WYNIKI
Osiągamy wyniki z myślą o długofalowym sukcesie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Stawiamy sobie ambitne cele, a ich osiągnięcie wymaga od nas stałego rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystywaniu istniejących w firmie rozwiązań, narzędzi oraz zgromadzonej wiedzy. Umiejętność dostosowywania się do zachodzących zmian, nieustanne inwestycje w ludzi oraz nasze zasoby to klucz do sukcesu Grupy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jesteśmy współodpowiedzialni za działania podejmowane wobec naszych interesariuszy

Działając odpowiedzialnie, budujemy zaufanie do KGHM w otaczającym firmę środowisku. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania. Prowadzimy politykę dobrego sąsiada. Dajemy dobry przykład, dotrzymujemy zobowiązań i w ten sposób budujemy długotrwałe relacje z naszymi partnerami.

ODWAGA
W przemyślany sposób podejmujemy nowe wyzwania

Jesteśmy zdecydowani, pomysłowi i otwarci na siebie nawzajem oraz otaczający nas świat. Nie boimy się krytyki ani wewnętrznych dyskusji, ponieważ tylko one pozwalają firmie się rozwijać. W ten sposób odważnie i z rozwagą podejmujemy nowe wyzwania i osiągamy sukcesy.

Jesteśmy Firmą globalną, otwartą na nowe kierunki rozwoju z bogatymi tradycjami górniczo-hutniczymi. Obecnie, z uwagi na swą wielkość, KGHM może wpływać na dobrostan społeczności, regionów, a nawet krajów – przyjęte wartości pozwalają nam to robić w sposób mądry i odpowiedzialny.

Zestawienie kluczowych danych finansowych i pozafinansowych

Istotne liczby - KGHM Polska Miedź S.A.

 KAPITAŁ PRODUKCYJNY
 
2016
2015
Koszt C1
1,30mln PLN
1,47mln PLN
Miedź płatna
535,6tys. t
574,3tys. t
Walcówka i drut Cu OFE oraz Cu Ag
267,4tys. t
263,7tys. t
Wlewki okrągłe
13tys. t
12,7tys. t
Srebro metaliczne
1 191t
1 283t
Złoto
3 540kg
2 703kg
 KAPITAŁ NATURALNY
 
2016
2015
Łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według masy (ekwiwalenty ton CO2)
3 425 024tCO2
3 889 891tCO2
Łączny pobór wody ze źródeł zewnętrznych
22 425 024m3
24 084 614m3
Całkowita waga odpadów
31,2mln t/r
31,3mln t/r
Poddane odzyskowi
20,4mln t/r
20,3mln t/r
Składowane na składowiskach odpadów
10,8mln t/r
11,1mln t/r
 KAPITAŁ SPOŁECZNY
 
2016
2015
Darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź dla organizacji i instytucji
13,2mln PLN
21,2mln PLN
Wydatki na sponsoring (sport, kultura, nauka)
26,6mln PLN
33,6mln PLN
Podatek dochodowy od osób prawnych
735,5mln PLN
779,7mln PLN
Podatek od wydobycia niektórych kopalin
1 337,8mln PLN
1 438,8mln PLN
 KAPITAŁ LUDZKI I INTELEKTUALNY
 
2016
2015
Łączna liczba pracowników
18 266osób
18 155osób
Liczba pracowników biorących udział w pojedynczym zdarzeniu szkoleniowym
31 133osób
31 730osób
Liczba wypadków
370
298
Śmiertelne
13
3
Ciężkie
2
2
Wskaźnik LTIFR*
12,7
10,2

* LTIFR - Lost Time Injury Frequency Rates, łączna liczba wypadków / łączna liczba przepracowanych godzin x 1 mln

Istotne liczby – Grupa KGHM

* Grupa definiuje skorygowaną EBITDA jako zysk/stratę netto za okres ustalony zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.

Istotne liczby – KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

 KAPITAŁ PRODUKCYJNY
KGHM INTERNATIONAL LTD.
 
2016
2015
Miedź płatna
89 828t
97 608t
Molibden płatny
362t
440t
Złoto i inne metale szlachetne (TPM)
2 612,2kg
2 963,9kg
Nikiel płatny
2,1tys. t
2,2tys. t
Sierra Gorda S.C.M.*
 
2016
2015
Miedź płatna
51 542t
46 329t
Molibden płatny
5,513t
3,765t
Złoto i inne metale szlachetne (TPM)
713,3kg
709,8kg

* Dane produkcyjne dla Sierra Gorda S.C.M. uwzględniają 55% wyników produkcyjnych zakładu, co wynika z wielkości udziałów KGHM International Ltd. w Spółce. Przy kapitałach społecznym, naturalnym i ludzkim uwzględniono 100% danych.

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

 KAPITAŁ SPOŁECZNY
 
2016
2015
Darowizny
0,83mln PLN**
2,34mln PLN
Podatek dochodowy
137mln PLN***
661mln PLN***
 KAPITAŁ NATURALNY
 
2016
2015
Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według masy (ekwiwalenty ton CO
324 800 tCO2
365 792 tCO2
Łączny pobór wody ze źródeł zewnętrznych
51,7mln m3
44,8mln m3
Zużycie energii
7,7mln GJ
8,4mln GJ
 KAPITAŁ LUDZKI
 
2016
2015
Liczba wypadków skutkujących nieobecnością w pracy
22
22
Śmiertelne
0
1

** Przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia 30.12.2016: 1 USD/4,18 PLN
*** Dane dotyczą wyłącznie KGHM INTERNATIONAL LTD.

Kalendarium 2016

Styczeń 2016

 

Spotkanie przedstawicieli Grupy KGHM oraz Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation potwierdzające wolę wspólnego działania na rzecz rozwoju kopalni Sierra Gorda.

Maj 2016

 

Jubileusz 55-lecia KGHM Polska Miedź S.A.
Podpisanie aneksu do umowy niezabezpieczonej pożyczki, zawartej 01.08.2014 r. na kwotę 2 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wydłużającego okres dostępności pożyczki o 12 miesięcy. Pozostałe warunki umowy nie uległy istotnym zmianom.

Październik 2016

 

Grupa KGHM Polska Miedź otrzymuje prestiżową Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy.
50-lecie działalności KGHM Zanam.
Jubileusz 20-lecia połączenia kopalni Polkowice z kopalnią Sieroszowice.
Wznowienie produkcji miedzi surowej w Hucie Miedzi Głogów I w nowoczesnej technologii.

Grudzień 2016

 

Publikacja raportu nt. zmiany parametrów dla kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

 

Marzec 2016

Podpisanie aneksu do umowy na sprzedaż walcówki miedzianej z 28.04.2014 r. ze Spółką a NKT Cables Group GmbH. Wartość przedmiotu umowy w okresie 2014-2016 wyniosła 3 371 mln PLN. Zgodnie z zawartą w kontrakcie opcją umowa została wydłużona na 2017 r.

 

Czerwiec 2016

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o wypłacie dywidendy za 2015 r. w wysokości 300 mln PLN.
Zawarcie umowy między KGHM Polska Miedź S.A. a China Minmetals Corporation na sprzedaż katod miedzianych w latach 2017-2021. Umowa ma charakter ramowy. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest w zależności od poziomu wykorzystania opcji ilościowej, od 1 178 mln USD, tj. 4 562 mln PLN, do 2 828 mln USD, tj. 10 949 mln PLN (kurs USD/PLN według NBP z 20.06.2016 r.).

 

Listopad 2016

Śmierć ośmiu górników po samoistnym wstrząsie górotworu w ZG Rudna. Współpraca Grupy KGHM Polska Miedź S.A.
i MIT Enterprise Forum Poland – program wsparcia dla start-upów w obszarze surowców i przemysłu górniczego.