Szanowni Państwo, 
Władze KGHM Polska Miedź S.A. przekazują Państwu Raport za 2016 rok. Dokument ten odzwierciedla stan Spółki w niełatwym roku 2016, w którym Rada Nadzorcza stanęła w obliczu konieczności podejmowania działań, także o charakterze ekstraordynaryjnym. Ze spokojem jednak mogę potwierdzić, że władze Spółki podołały wyzwaniom tak wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co cieszy szczególnie, zważywszy na stopień złożoności problemów w otoczeniu makroekonomicznym.

Należy podkreślić, że intensywny nadzór nad postępami w optymalizacji działalności operacyjnej, dyscyplina kosztowa oraz doświadczenie w reagowaniu na zmienną sytuację rynkową pozwoliły Spółce minimalizować negatywne skutki niekorzystnych zdarzeń, w szczególności na rynku metali i na rynku walut. Przez dłuższą część roku istniały bowiem realne obawy, że słabnące ceny metali bardzo negatywnie odbiją się na wynikach Spółki. Ostatecznie, przy ponad 11- procentowym spadku cen metali, nasze przychody obniżyły się jedynie o 4 proc.

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. pracowała w minionym roku niezwykle intensywnie. Przedmiotem szczególnego zaangażowania Członków Rady stały się zagadnienia związane z zagranicznymi inwestycjami Spółki. Jestem przekonany, że zdecydowane użycie instrumentów prawnych, przynależnych Radzie Nadzorczej, przyniosło oczekiwane efekty i akcjonariusze Spółki mogą cieszyć się z już poprawiających się wyników, w szczególności wyników Sierra Gorda. Spółka nie uniknęła konieczności dokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w efekcie oceny założeń technicznoekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, co miało istotny wpływ na ostateczny wynik finansowy netto. Zaznaczyć jednak należy, że bez uwzględniania odpisów, wynik ten kształtowałby się na poziomie zbliżonym do roku 2015, czyli 1,22 mld zł, co miało również wpływ na decyzję Rady Nadzorczej o pozytywnym zaopiniowaniu rekomendacji wypłaty dywidendy w kwocie 200 mln zł.

Rada Nadzorcza wiele uwagi poświęciła realizacji przez Spółkę inwestycji związanych z funkcjonowaniem ciągu technologicznego w Polsce. Znaczącym wydarzeniem, nie tylko w skali roku 2016 r., ale też w historii Spółki, było zakończenie i uruchomienie wieloletniej inwestycji – Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów i przejście tym samym na najnowocześniejszą technologię na świecie. Obecnie także Huta Miedzi Legnica ma swój cel – do 2020 r. stanie tam nowoczesny piec, który zwiększy moce produkcyjne Oddziału do 160 tys. ton miedzi katodowej rocznie. Strategiczna dla funkcjonowania ciągu technologicznego Spółki jest rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most. W 2016 r. Spółka uzyskała pozwolenie na rozbudowę obiektu głównego. Inwestycja ta jest przedmiotem szczególnej uwagi Rady Nadzorczej, jak również udzielanego wsparcia dla działań Zarządu w jej pomyślnym zakończeniu.

Pragnę z mocą podkreślić ogromny wysiłek społeczności pracowników i współpracowników KGHM Polska Miedź S.A., aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w 2016 r. Natura przypomniała jednak wszystkim nam, w najbardziej dotkliwy sposób, jak bardzo niebezpieczna jest praca górników i hutników. To był najtragiczniejszy rok w historii Polskiej Miedzi, o czym władze Spółki pamiętają i będą pamiętać - nie tylko składając hołd pamięci Ofiar, otaczając troską Ich Rodziny, ale także intensywnie pracując nad poprawą bezpieczeństwa w kopalniach i hutach. Całokształt zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy stanowi priorytet dla Rady Nadzorczej i pozostanie przedmiotem szczególnie intensywnych prac Rady w 2017 r. Podejście to znalazło również odzwierciedlenie w niedawno opublikowanej aktualizacji Strategii Rozwoju Spółki na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2040 roku. Poza celami ekonomicznymi, jak osiągnięcie EBITDA na poziomie 7 mld złotych w 2021 roku, utrzymanie konkurencyjnej pozycji kosztowej, Strategia wymienia sprawy bezpieczeństwa produkcji jako jeden z trzech głównych filarów Spółki, obok Rozwoju Aktywów Krajowych i Zagranicznych oraz Spójnej Organizacji.

Niech mi będzie wolno przypomnieć, że w bieżącym roku obchodzimy dwie istotne dla KGHM Polska Miedź S.A. rocznice: 60 - lecie odkrycia złóż miedzi oraz 20 – lecie debiutu giełdowego. Odkrycie jednego z największych na świecie złoża rud miedzi zapoczątkowało wieloletni rozwój regionu Zagłębia Miedziowego i firmy, która dzisiaj jest narodowym championem. Spółka konsekwentnie budowała swoją pozycję, czego potwierdzeniem jest debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych 10 lipca 1997 roku. Od tamtego czasu wartość KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła dwukrotnie – KGHM dziś jest jedną z najbardziej płynnych spółek na warszawskim parkiecie.

Podsumowanie mijającego roku to dobra okazja do złożenia podziękowań Akcjonariuszom, za zaufanie jakim obdarzyli Spółkę, mimo trudnej sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym. To również dobra okazja, aby podziękować naszym Klientom, za współpracę w minionym roku oraz lojalność, którą okazują KGHM Polska Miedź S.A. od lat.

To wreszcie sposobność, aby Zarządowi Spółki życzyć powodzenia w realizacji ambitnych celów oraz podejmowania trafnych decyzji biznesowych, wyrażając jednocześnie przekonanie, że umiejętne wykorzystanie potencjału Spółki, pozwoli osiągnąć efekty satysfakcjonujące dla Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,
Dominik Hunek
Przewodniczący Rady Nadzorczej