Dodatkowe wskaźniki GRI

Wskaźniki GRI G4 zamieściliśmy w rozdziałach I - VII, by zobrazować nasze wyniki w obszarze odpowiedzialności społecznej. Poniżej prezentujemy wskaźniki, które uzupełniają treści przedstawione w poprzednich rozdziałach

Wskaźniki GRI:

Łączna liczba pracowników według formy zatrudnienia w podziale na płeć i region

Łączna liczba pracowników w podziale na:
2016
2015
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Płeć
1 300
16 963
1 325
16 901
Pełny etat
1 294
16 956
1 321
16 886
Niepełny etat
6
7
4
15
Łączna liczba pracowników i współpracowników w podziale na:
2016
2015
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Zatrudnionych na czas określony
70
1 419
68
1 276
Zatrudnionych na czas nieokreślony
1 230
15 544
1 257
15 625
Zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia
24
172
32
181
Zatrudnionych na podstawie umowy
o dzieło
0
1
0
1
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej
16
29
24
46

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Całkowita wartość wparcia finansowego otrzymanego przez KGHM Polska Miedź S.A. w raportowanym okresie

Pieniężna wartość wsparcia finansowego otrzymanego przez organizację od Państwa w 2016 roku [PLN]
2016 PLN
Dotacji
444 607 PLN
Projekt DISIRE, IntMet realizowane są w ramach Programu Ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu

1
Łączna liczba pracowników
(w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Liczba pracowników
Liczba nowozatrudnionych pracowników
Procent nowozatrudnionych pracowników
2016
2015
2016
2015
2016
2015
1
Kobiety
1 300
1 325
63
53
4,85%
4,00%
2
Mężczyźni
16 963
16 901
898
821
5,29%
4,86%
Suma
18 263
18 226
961
874
5,26%
4,80%
2
Łączna liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:
Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie
Procent nowozatrudnionych pracowników
2016
2015
2016
2015
1
<30
593
530
22,15%
22,22%
2
30-50
337
315
2,84%
2,56%
3
>50
31
29
0,83%
0,82%
3
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby)
w podziale na:
Liczba odejść pracowników
Procent odejść pracowników
2016
2015
2016
2015
1
Kobiety
88
56
6,77%
4,23%
2
Mężczyźni
832
643
4,90%
4,52%
Suma
920
820
5,04%
4,50%
4
Łączna liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe:
Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej
Procent odejść pracowników
2016
2015
2016
2015
1
<30
64
69
2,39%
2,89%
2
30-50
409
314
3,45%
2,55%
3
>50
447
437
12,01%
12,34%

Źródło: KGHM

KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2016 r.

Zatrudnieni
Całkowita liczba zatrudnionych
Całkowita liczba przyjęć
Całkowita liczba odejść
Ajax
13
0
-17
Carlota
43
2
-9
Corporate
52
9
-23
DMC - Mining Services
285
106
-203
Exploration
25
0
-14
Franke
427
13
-81
RHUSA
7
0
-2
Robinson
501
41
-97
Wendover Bulk Transhipment
8
2
-2
Sudbury
290
15
-55
SUMA
1 651
188
-503
Współpracownicy*
Całkowita liczba zatrudnionych
Całkowita liczba przyjęć
Całkowita liczba odejść
Ajax
4
1
0
Carlota
1
0
0
Corporate
1
2
-1
DMC - Mining Services
1
0
-1
Sudbury
2
1
-2
SUMA
9
4
0

* W Spółkach niewyszczególnionych w tabeli nie ma współpracowników zatrudnionych w ramach kontraktów
Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci

l.p.
Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci
2016
2015
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
1
Liczba pracowników, którzy skorzystali
z urlopu rodzicielskiego
69
701
73
745
2
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim
36
732
38
732
3
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i pracowali w organizacji przez 12 kolejnych miesięcy po powrocie
2
731
3
731
4
Wskaźnik powrotów do pracy
100%
100%
100%
100%

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Pośredni wkład polityczny
CAD
2016
2015


2 000
27 000
Kopalnia Ajax - uczestnictwo w corocznym zebraniu funduszy dla partii liberalnej

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

W 2016 r. nałożono na kopalnie Carlota, Franke oraz Robinson kary w wysokości 38 542 USD, co oznacza wyraźny spadek w porównaniu do danych z roku 2015, kiedy to nałożone kary na wszystkie kopalnie KGHM INTERNATIONAL LTD. wyniosły 165 739 USD.

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

KGHM Polska Miedź S.A.

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowcaWartości (GJ)Wartości (GJ)
20162015
węgiel 2 602 503,003 632 848,00
gaz ziemny6 256 951,00
5 936 325,00
olej opałowy 296 290,00146 027,00
olej napędowy1 391 380,001 292 689,00
Zużycie energii10 547 124,00
11 007 889,00
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotnościWartości (GJ)Wartości (GJ)
20162015
energia cieplna2 649 719,00
2 161 902,00
Zużycie energii2 649 719,002 161 902,00
Całkowita sprzedaż energii w podziale na: elektryczną, cieplną, chłodzenie oraz parę w dżulach lub ich wielokrotnościWartości (GJ)Wartości (GJ)
20162015
całkowita sprzedaż energii cieplnej117 739,00905 252,00
Sprzedaż117 739,00
905 252,00
Całkowite zużycie energii w organizacji
14 075 043,00
13 079 104,00

Źródło: KGHM

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych (własnych bądź zakupionych) w dżulach lub ich wielokrotności, w podziale na rodzaj surowcaWartości (GJ)Wartości (GJ)
20162015
Gaz ziemny80 976120 099
Benzyna21 18718 297
Olej napędowy4 039 3704 503 698
Propan19 18920 259
Zużycie energii4 160 723
4 662 353
Całkowite zużycie energii produkcji własnej lub zakupionej w podziale na: elektryczną, cieplną w dżulach lub ich wielokrotnościWartości (GJ)Wartości (GJ)
20162015
Energia elektryczna3 579 6583 774 863
Zużycie energii7 740 380
8 437 216
Wskaźniki GRI:
EnergochłonnośćWartości
20162015
Wskaźnik energochłonności (GJ/ tona przetworzonej rudy miedzy)0,1640,242
Wskaźnik energochłonności (GJ/ tona przetworzonego materiału)0,0490,047

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Ograniczenie zużycia energii - KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A.

Nr. Prowadzone działania na rzecz oszczędności energiiIlość zaoszczędzonej energii w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań (GJ/MWh)
20162015
Inicjatywa/projekt
1
 Przeprojektowanie i usprawnianie procesów

- Wymiana lub modernizacja sprzętu
- Zmiany nawyków i zachowań pracowników
- Zmiany w systemach / procedurach
64 279
59 162
Inicjatywa/projekt
2
 Przeprojektowanie i usprawnianie procesów

- Wymiana lub modernizacja sprzętu
- Zmiany nawyków i zachowań pracowników
- Zmiany w systemach / procedurach
44 14844 148
Inicjatywa/projekt
3
Przeprojektowanie i usprawnianie procesów

- Wymiana lub modernizacja sprzętu
- Zmiany nawyków i zachowań pracowników
- Zmiany w systemach / procedurach
1 5251 525
Suma104 835109 952

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.


2016
2015
CO2 eq
tona
324 840
365 792
Wskaźniki GRI:

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.


2016
2015
Kg przetworzonej rudy miedzi (CO2 eq)
6,87
10,47
Kg przetworzonego materiału (CO2 eq)
2,06
2,05

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrza.

KGHM Polska Miedź S.A.

Emisja związków NOx, SOx, i innych istotnych związków emitowanych do powietrzaEmisja związków (w mg/m3)
2016
2015
NOx
1 488
1 327
SOx
3 207
4 605
Pyły (PM)
104
 138
Wskaźniki GRI:

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.

KGHM Polska Miedź S.A.

Miejsce odprowadzenia ścieków
Objętość (w m3)
2016
2015
Do wód podziemnych
230 000
240 000
Do wód powierzchniowych (do jezior, rzek, etc.)
20 196 489
18 306 831
Do przedsiębiorstw komunalnych
8 499 124
7 906 556
Suma całkowitej ilości ścieków
28 925 613
7 906 556
Sposób uzdatniania ścieków
Objętość (w m3)
2016
2015
Przez organizację
20 196 489
18 546 831
Przez zakład oczyszczania ścieków
8 499 124
7 906 556
Suma uzdatnianych ścieków
28 695 613
7 906 556

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Miejsce odprowadzenia ścieków
Objętość (w m3)
2016
2015
Nieoczyszczona woda wprowadzona do środowiska naturalnego
540 232
1 318 459
Oczyszczona woda wprowadzona do środowiska naturalnego
14 948
49 554
Ścieki odprowadzone do firmy zewnętrznej
634 417
586 300
Suma całkowitej ilości ścieków
1 189 597
1 954 313

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.

KGHM Polska Miedź S.A.

Całkowita waga odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych według metody postępowania
Waga odpadów w 2016 r. [Mg]
Waga odpadów w 2015 r. [Mg]
odpady inne niż niebezpiecznie
odpady niebezpieczne
odpady inne niż niebezpieczne
odpady niebezpieczne
Odzyskiwanie (w tym odzysk energii)
20 343 010
69 105
20 100 623
139 430
Składowanie na składowiskach odpadów
10 768 354
42 959
11 016 255
94 562
SUMA
31 111 364
112 064
31 116 878
233 992

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

W swojej działalności uwzględniamy również to, że na eksploatowanych terenach zlokalizowane są cenne przyrodniczo obszary, takie jak pomniki i rezerwaty przyrody. Do najważniejszych spośród nich w obszarze oddziaływania KGHM Polska Miedź S.A. można zaliczyć pomnik przyrody Aleja Dębowa w Nowym Dworze na terenie górniczym Polkowice, rezerwaty przyrody Uroczysko Orbiszów i Buczyna Jakubowska na terenie złoża Sieroszowice, trzy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Guzicki Potok, Trzebcz i Grodowiec, oraz 45 pomników przyrody na terenie górniczym złoża Lubin-Małomice.

W przypadku KGHM IINTERNATIONAL LTD. żadna kopalnia nie znajduje się na terenie obszarów chronionych bądź o wysokiej wartości bioróżnorodności

Wskaźniki GRI:

Łączna liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji, według stopnia zagrożenia wyginięciem.

KGHM Polska Miedź S.A.

Działalność oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. nie ma istotnego negatywnego wpływu na cenne przyrodniczo gatunki i tereny, w tym objęte programem Natura 2000.

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Lp.
Szczebel ryzyka wyginięcia gatunków
Gatunki zidentyfikowane na obszarze oddziaływania organizacji
2016
2015
1
Skrajnie zagrożone
1
1
2
Zagrożone
6
5
3
Narażone na wyginięcie
5
6
4
Bliskie zagrożenia
5
4
5
Na razie niezagrożone
194
20
Wskaźniki GRI:
Łączna liczba gruntów (własnych lub dzierżawionych, wykorzystywanych pod działalność produkcyjną lub wydobywczą) naruszonych (zdegradowanych) lub odnowionych (przywróconych do stanu poprzedniego)

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Lp.


Ilość (ha)
2016
2015
1
Całkowita powierzchnia gruntów
48 626
49 108
2
Całkowita powierzchnia gruntów naruszonych przed 2016 r.
7 389
6 868
3
Całkowita powierzchnia gruntów naruszonych
w 2016 r.
191
10
4
Całkowita powierzchnia gruntów przywróconych do stanu poprzedniego w 2016 r.
106
39

Źródło: KGHM

Wskaźniki GRI:

Całkowite ilości nadmiernych nadkładów (overburden), skał, kopalin, osadów i związane z nimi ryzyka

KGHM INTERNATIONAL LTD. i Sierra Gorda S.C.M.

Całkowite ilości nadmiernych nadkładów (overburden), skał, kopalin, hałd, osadów (Mt)
2016
2015
Nakłady
0
0
Skały
163
194
Kopaliny
4
5
Hałdy
50
45
Osady
0
0

Źródło: KGHM